Μηνύματα ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

«Πάσχα Κυρίου», «Πάσχα τῶν πιστῶν». «Πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν ἀνέτειλε». «Πάσχα λύτρον λύπης»• «ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν, Χριστός ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».
Μέ αὐτές καί παρόμοιες ποιητικές ἐκφράσεις ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἐξαίρει τό κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας καί τίς εὐεργετικές συνέπειες πού ἔχει γιά μᾶς. «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν. Ἄδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν».
Σέ μιά χρονική περίοδο πού οἱ περισσότεροι συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν ἀπό τά τόσα δεινά, καί -ὅπως εἶναι φυσικό- μαζί τους κι ἐμεῖς, προβάλλει ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας, ὡς ὁ αἰώνιος Νικητής, ὅλων τῶν θλιβερῶν καταστάσεων, ἀκόμη καί αὐτοῦ τοῦ θανάτου! Τό μίσος, ὁ φθόνος, οἱ συκοφαντίες, οἱ ἐμπτυσμοί, οἱ ραβδισμοί, τά φραγγελώματα καί τέλος ἡ σταύρωσή Του, ἐκ μέρους τῶν ἐχθρῶν Του, ἀντί νά Τόν μειώσουν, συνέβαλαν στήν ἔξαρση τοῦ μεγαλείου Του! Ὅλα αὐτά τά δεινά τά διέλυσε σάν ἰστό ἀράχνης μέ τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του!
Διαβεβαιώνει κι ἐμᾶς, ὅταν εἴμαστε ἐνωμένοι μαζί Του, θά μποροῦμε νά ἀντιμετωπίζουμε κάθε πειρασμό, κάθε θλίψη, κάθε ἀντιξοότητα τῆς ζωῆς αὐτῆς. «Πάντα ἰσχύῳ ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ», ἔλεγε ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀπό τήν πείρα του (Φιλιπ. 4,13). Ἀκόμη καί τόν μεγαλύτερο ἐχθρό, τόν θάνατο, δέν τόν φοβόμαστε οἱ πιστοί, ἀφοῦ ὁ Χριστός μας μέ τήν Ἀνάστασή Του καί αὐτόν τόν κατενίκησε καί τόν μετέβαλε σέ ὕπνον. Ὁ φοβερός Ἄδης ἔχασε ποιά τήν δύναμή του, καθόσον ὁ Κύριος Πύλας Ἄδου... καί μοχλούς αἰωνίους συνέτριψε καί δεσμά διέρρηξε «καί συνήγειρε νεκρούς ἐκ τῶν τοῦ Ἄδου ἀλύτων δεσμῶν».
Γι΄αὐτό ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει μέ τούς θριαμβευτικούς ὕμνους της, νά ὑπερβοῦμε τίς θλιβερές καταστάσεις τοῦ κόσμου τούτου καί νά «προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι, τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος ὡς Νυμφίῳ -τῶν ψυχῶν μας- καί συνεορτάσωμεν, ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι, Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριον». Νά «συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει», «ἐν χαρᾴ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα» «καί οὕτω βοήσωμεν Χριστός Ἀνέστη...»!
Εἴθε νά ἐγκολπωθοῦμε ὅλοι μας τά μηνύματα αὐτά καί νά πληρωθοῦν οἱ ψυχές μας μέ τήν θεία «εὐφροσύνη» καί τή δύναμη τοῦ Ἀναστάντος γιά τόν καθημερινό μας ἀγῶνα.

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί καί ἀδελφές.

Ἀττάλεια Ἅγιον Πάσχα 2013

+ Ὁ Πισιδίας Σωτήριος
Ἔξαρχος Σίδης καί Ἀτταλείας

Μηνύματα ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ