Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 2ον

ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 2ον

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τί ἄλλες προτυπώσεις τοῦ Τιμίου Σταυρού ὑπάρχουν στήν Π.Διαθήκη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : - Ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες σώθηκαν ἀπό τούς Αἰγυπτίους, μετά τό θαυμαστό γεγονός πού συνέβη στήν Ἐρυθρά Θάλασσα, προχώρησαν στήν ἔρημο Σούρ. Νερό ὅμως δέν εὕρισκαν νά πιοῦν πουθενά. Διψοῦσαν φοβερά καί ἄρχισαν νά διαμαρτύρονται στό Μωυσή. Βαδίζοντας τρεῖς μέρες χωρίς νερό, ἔφθασαν σέ μιά περιοχή πού λεγόταν Μερά. Ἐκεῖ ξαφνικά ἀνακαλύπτουν νερό καί σκύβουν νά πιοῦν, ἀλλά ἀπογοητεύονται. Τό νερό ἦταν πικρό, δέν πινόταν. Ἡ ἀγανάκτηση τοῦ λαοῦ κατά τοῦ Μωυσῆ κορυφώθηκε. Ὁ Μωυσής καταφεύγει στόν Θεό. Καί ὁ Θεός τοῦ ἔδειξε ἕνα δένδρο καί τοῦ εἶπε: Κόψε ἀπό αὐτό τό δένδρο ἕνα κομμάτι ξύλο καί βάλε το μέσα στό πικρό νερό καί θά γίνει πόσιμο. Ἔτσι καί ἔγινε! Μόλις ἔβαλε τό ξύλο ὁ Μωυσής στό πικρό νερό, ἀμέσως μεταβλήθηκε σέ εὔγευστο πόσιμο νερό. Ὅλος ὁ λαός ἤπιε ἀπό τό νερό ἐκεῖνο καί σώθηκε ἀπό τή δίψα (Ἔξοδ.15,22-25).

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τονίζουν ὅτι τό ξύλο ἐκεῖνο ἦταν τύπος καί σύμβολον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού μετέβαλε τήν πικρία τῆς ἁμαρτίας τῶν πρωτοπλάστων σέ χαρά καί γλυκύτητα στίς καρδιές τῶν πιστῶν. Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει πολλές πίκρες καί θλίψεις. Μέ τήν χάρη καί τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας μεταβάλλεται σέ πρόγευση τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

- Ἕνα ἄλλο ἐνδιαφέρον σχετικό περιστατικό διαβάζουμε στήν Ἔξοδο (17,11-13).

Ἐνῶ οἱ Ἰσραηλίτες, μέ ἀρχηγό τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, πολεμοῦσαν ἐναντίον τοῦ στρατοῦ τοῦ Ἀμαλήκ, ὁ Μωυσής πάνω στό βουνό προσευχόταν, μέ τά χέρια τεντωμένα ( ἔτσι πού μέ τό σῶμα του σχηματιζόταν τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.) Καί συνέβαινε τό ἑξῆς καταπληκτικό. Ὅσο ὁ Μωυσής εἶχε τά χέρια ἁπλωμένα, νικοῦσαν οἱ Ἰσραηλίτες. Ὅταν ἀπό κούραση κατέβαζε τά χέρια του, νικοῦσαν οἱ ἐχθροί τους. Ὅταν τό ἀντιλήφθηκαν αὐτό ὁ Ἀαρών καί ὁ Ὤρ, στάθηκαν δίπλα του καί κρατοῦσαν τά χέρια του ἁπλωμένα, σέ σχῆμα σταυροῦ, μέχρις ὅτου κατενίκησαν οἱ Ἰσραηλίτες τούς ἐχθρούς τους (Ἔξοδ.17,11-13).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἑρμηνεύοντας τό γεγονός αὐτό γράφει: Ἐδῶ

ἔχομεν τόν Τίμιον Σταυρόν προτυπούμενον καί προμηνυόμενον... Τά ἁπλωμένα χέρια τοῦ Μωυσῆ, σέ σχῆμα Σταυροῦ, πού νίκησαν τόν στρατό τοῦ Ἀμαλήκ, τόν Τίμιον Σταυρόν προετύπωσαν.

Γι' αὐτό καί σέ ἕναν ὕμνο τῆς Ἐκκλησίας μας (τόν ὁποῖο ἀποδίδουμε σέ μετάφραση) ψάλλουμε: «Παλαιά ὁ Ἰσραηλιτικός λαός κατανίκησε τήν δύναμη τοῦ στρατοῦ τοῦ Ἀμαλήκ μέ τά ἁπλωμένα, σέ σχῆμα Σταυροῦ, χέρια τοῦ Μωυσῆ» (Εἱρμός α' ὠδῆς Δ´ ἤχου).

- Στίς Καταβασίες τοῦ Σταυροῦ συναντοῦμε καί ἄλλες προτυπώσεις τοῦ Σταυροῦ: Στήν Γ´ ὠδή ψάλλουμε: "Ράβδος –τοῦ Ἀαρών- εἰς τύπον τοῦ Μυστηρίου παραλαμβάνεται... νῦν ἐξήνθησε ξύλον Σταυροῦ εἰς κράτος καί στερέωμα".

Δηλαδή, τό ξύλινο ραβδί τοῦ Ἀαρών, πού, ἐνῶ ἦταν ξερό, ἐβλάστησε, συμβολίζει τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, πού ἐνῶ ἦταν ἕνα ξερό ξύλο, μετά τήν σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου παρέχει ζωήν καί δύναμη σέ ὅσους τόν ἐπικαλοῦνται μέ πίστη.

- Στήν Καταβασία τοῦ Σταυροῦ τῆς ΣΤ´ ὠδῆς, βλέπουμε τόν Ἰωνά, μέσα στά σπλάχνα τοῦ μεγάλου θαλασσίου κήτους, νά ἁπλώνει τά χέρια του σέ σχῆμα σταυροῦ καί νά σώζεται. «Ὁ Ἰωνάς,εὑρισκόμενος στά σπλάχνα τοῦ κήτους, ἁπλώνοντας τίς παλάμες του σταυροειδῶς, τήν θυσία τοῦ Κυρίου πάνω στόν Σταυρό μέ σαφήνεια προδιετύπωνε».

Ὑπάρχουν βέβαια καί άλλες προτυπώσεις τοῦ Σταυροῦ στήν Π.Διαθήκη, πού φανερώνουν πόσο εὐεργετική στούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ χάρη καί ἡ δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ σέ ὅσους τόν τιμοῦν μέ πίστη καί ζητοῦν τήν βοήθειά Του. Γι' αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: "Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" (Γαλ. 6,14).

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 2ον