ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

  • Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στούς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας ἀκούω παραλληλισμούς γεγονότων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέ τό ξύλο τοῦ Σταυροῦ, πάνω στόν ὁποῖον πέθανε ὁ Χριστός. Θά ἤθελα νά μάθω ποιά εἶναι αὐτά τά γεγονότα καί γιατί συσχετίζονται μέ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τόν Τίμιο Σταυρό Του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όπως γνωρίζουμε, στήν Παλαιά Διαθήκη προαναγγέλλονται ἀπό τούς Προφῆτες καί προτυπώνονται πολλά γεγονότα, πού ἐμφανίζονται στήν πληρότητά τους στήν Καινή Διαθήκη. Ἔτσι ὄχι μόνον τό σταυρικό Πάθος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἡ χάρη καί ἡ θεϊκή δύναμη πού προέρχεται ἀπό τό ξύλο τοῦ
Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, προτυπώνονται μέ πολλά γεγονότα. Ἄς δοῦμε μερικά:

- Ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες, μετά ἀπό αἰχμαλωσία 400 ἐτῶν ἔφευγαν ἀπό τήν Αἴγυπτο, κινδύνευαν ἀπό τόν στρατό τοῦ Φαραῶ (βασιλιᾶ τῆς Αἰγύπτου), πού τούς καταδίωκε.

Θά ἐσώζοντο, ἄν μποροῦσαν νά περάσουν τήν Ἐρυθρά θάλασσα. Ἀλλά πῶς; Τότε ὁ Θεός εἶπε στόν Μωυσή μέ τό ραβδί του νά χτυπήσει τή θάλασσα. Καί τότε συνέβη τό ἐκπληκτικό ἐκεῖνο γεγονός, νά ἀποσυρθοῦν τά νερά ἀριστερά καί δεξιά, νά φανεῖ ἕνας δρόμος στεγνός, καί νά περάσουν στήν ἄλλη ὄχθη ὅλοι οἱ Ἰσραηλίτες. "Ἐξέτεινε Μωϋσῆς τήν χεῖρα ἐπί τήν θάλασσαν.. καί ἐποίησεν τήν θάλασσαν ξηράν" (Γέν.14,21). Ὅταν ὅλοι οἱ Ἰσραηλίτες πέρασαν σῶοι στήν ἀπέναντι ἀκτή καί ὁ στρατός τῶν Αἰγυπτίων βρισκόταν μέσα στό ἄνοιγμα τῆς θάλασσας καταδιώκοντάς τους, πάλι εἶπε ὁ Θεός στό Μωυσή: "Ἔκτεινον τήν χεῖρα σου ἐπί τήν θάλασσαν, καί ἀποκαταστήτω τό ὕδωρ καί ἐπικαλυψάτω τούς Αἰγυπτίους..." (Γέν.14,26). Αὐτή τή φορά ὁ Μωυσής μέ τό ραβδί του χτύπησε τή Θάλασσα ἀντίθετα ἀπό τήν προηγούμενη φορά, σέ σχῆμα σταυροῦ." Σταυρόν χαράξας Μωσῆς ἐπ´ εὐθείας ράβδῳ, τήν Ἐρυθράν διέτεμε.....ἐπ´εὔρους διαγράψας τό ἀήττητον ὅπλον... (Καταβασία α' Ὠδῆς Σταυροῦ).

Ἐνῶ αὐτό πού συνέβη εἶναι ἱστορικό γεγονός, συγχρόνως καί προτυπώνει τήν σωτηρία πού λάβαμε ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου. Οἱ ἐπί μέρους προτυπώσεις εἶναι σαφεῖς. Οἱ Ἰσραηλίτες προτυπώνουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ, πού πιστεύει σ´ Αὐτόν, δηλαδή τούς Χριστιανούς. Ὁ Φαραώ καί ὁ στρατός του, τόν σατανά καί τά πονηρά πνεύματα, πού κρατοῦσαν τούς ἀνθρώπους αἰχμάλωτους στήν ἁμαρτία. Ὁ Μωυσής τόν Ἰ. Χριστό, πού ὁδηγεῖ τόν λαόν του στήν ἐλευθερία καί στή Νέα Ἱερουσαλήμ, στόν Παράδεισο. Ἡ Ἐρυθρά θάλασσα προτυπώνει τά ἐμπόδια καί τούς κινδύνους, πού συναντοῦν οἱ χριστιανοί στήν πορεία τῆς ζωῆς τους. Καί τά δύο χτυπήματα τοῦ Μωυσῆ στή θάλασσα, σέ σχῆμα σταυροῦ, τόν αἱματοβαμμένο Τίμιον Σταυρόν, μέ τήν δύναμη τοῦ Ὁποίου ὅλα τά ἐμπόδια καί οἱ πειρασμοί κατανικῶνται, καί τελικά οἱ χριστιανοί φθάνουν στόν προορισμό τους, στήν αἰώνια πατρίδα τους.

- Ὁ Κύριος εἶπε: "Καθώς Μωϋσῆς ὕψωσε τόν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου ( ὅπως συνήθιζε νά ἀποκαλεῖ τόν Ἑαυτόν Του), ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται, ἀλλ´ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον" (Ἰωάν. 3,14). Τό γεγονός αὐτό ἀναγράφεται στό βιβλίον τῶν Ἀριθμῶν τῆς Π.Δ. Κεφ. 21 στίχ.5-9. Μετά τήν ἔξοδό τους ἀπό τήν Αἴγυπτο οἱ Ἰσραηλίτες ὑπέφεραν χρόνια στήν ἔρημο καί, ὅταν ἔφθασαν σέ μιά περιοχή πού λεγόταν Ἐδώμ, ἀγανάκτησαν ἐναντίον τοῦ Μωυσῆ καί ἔδειξαν ἀπιστία στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Γιά νά τούς συνετίσει ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά γεμίσει ὁ τόπος φίδια φαρμακερά, πού δάγκωναν τούς Ἰσραηλίτες καί πέθαιναν ἀπό τό δηλητήριο.

Ὅταν ὁ Μωυσής ἀπευθύνθηκε στόν Θεό καί Τόν παρακάλεσενά τούς σώσει ἀπό τά φίδια,ὁ Θεός τόν συμβούλεψε νά φκιάσει ἕνα φίδι ἀπό χαλκό, καί νά τό καρφώσει ἐπάνω σέ ἕνα πολύ ψηλό ξύλινο στύλο. Καί ὅποιος δαγκωνόταν
ἀπό φίδι, νά κοιτάζει πρός τό χάλκινο φίδι καί δέν θά πάθαινε τίποτε. Αὐτό τό χάλκινο φίδι καρφωμένο ἐπάνω στό ψηλό ξύλο σχημάτιζε σταυρό.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅποιος προσβάλλεται ἀπό τό φίδι-Διάβολο, καί δηλητηριάζεται
ἀπό τήν ἁμαρτία, ὅταν προσβλέπει στόν Σταυρόν, πού καθαγίασε ὁ Κύριος μέ τό Τίμιο Αἷμα Του, θά σώζεται ἀπό τόν θάνατο πού ἐπιδιώκει νά προκαλέσει ὁ Διάβολος στούς ἀνθρώπους.

 

bullets