Απαντήσεις Μητροπολίτου ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τά ὅσα διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη γιά τή δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, μπορεῖ νά ἔγιναν ἔτσι ὅπως τά περιγράφει; Δέν ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τά πορίσματα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τά ὅσα γράφει ὁ Μωυσής, στό Βιβλίο Γένεσις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, σκοπό ἔχουν νά παρουσιάσουν στούς ἀναγνῶστες, ἀνάλογα μέ τήν ἀντιληπτική ἱκανότητα, ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ Δημιουργός ὅλου τοῦ κόσμου, τοῦ οὐρανοῦ μέ τά ἄπειρα ἀστέρια καί τῆς γῆς, καί ὅλων ὅσα ὑπάρχουν σέ αὐτή.

Τήν δημιουργία τοῦ κόσμου τήν παρουσιάζει ὅτι ἔγινε διαδοχικά σέ ἕξι "ἡμέρες".

Μερικοί διερωτῶνται· εἶναι δυνατόν νά ἔγιναν ὅλα αὐτά σέ ἕξι ἡμέρες, ὅταν ἡ ἐπιστήμη σήμερα ἀποδεικνύει ὅτι χρειάστηκαν ἑκατομμύρια χρόνια γιά νά δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες, καί νά ἐπιβιώσει ὁ ἄνθρωπος;

Ἡ ἀπορία αὐτή εἶναι λογική, ὅπως καί πολλές ἄλλες ἀπορίες πού δημιουργοῦνται στόν ἀναγνώστη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Γιά νά λυθοῦν αὐτές οἱ ἀπορίες μας, πρέπει νά ξέρουμε ὅτι στήν Παλαιά Διαθήκη τά γεγονότα περιγράφονται μέ συμβολική ὁρολογία, γιά νά μπορέσουν οἱ ἀναγνῶστες νά τά κατανοήσουν. Ἐξ ἄλλου ὁ ἱερός συγγραφέας δέν ἐνδιαφέρεται νά κάνει ἐπιστημονική ἐργασία, πού ἱκανοποιεῖ τίς γνωστικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά νά διδάξει ὅσα εἶναι ἀναγκαῖα γιά τήν γνώση τοῦ ἑνός ἀληθινοῦ Θεοῦ καί τοῦ θελήματός Του, καί νά ἐνισχύσει τήν πίστη, τήν ἀγάπη καί τήν ὑπακοή πρός Αὐτόν.

Ἔτσι, ἐνῶ ἀσφαλῶς χρειάστηκαν μακρές χρονικές περίοδοι γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς δημιουργίας, στή Βίβλο ἀναφέρονται ὡς "ἡμέρες". Τόν ἱερό συγγραφέα ἐνδιαφέρει νά παρουσιάσει μόνον ὅτι ὁ Θεός διαδοχικά δημιούργησε τό σύμπαν. Καί ὡς πρός τά διαδοχικά στάδια οἱ ἐπιστήμονες μέχρι σήμερα συμφωνοῦν μέ τήν περιγραφή τῆς Βίβλου. Εἶναι χαρακτηριστικά τά λόγια τοῦ διάσημου Γάλλου γεωλόγου Lapparent : "Ἄν ἔπρεπε νά συνοψίσω σέ σαράντα γραμμές τά αὐθεντικότερα πορίσματα τῆς ἐπιστήμης γιά τή δημιουργία τοῦ κόσμου, θά ἀντέγραφα τό κείμενο τῆς Γενέσεως, δηλαδή τήν ἱστορία τῆς δημιουργίας, ὅπως τήν ἔγραψε ὁ Μωυσής".

Μέ ξεχωριστό τρόπο παρουσιάζει ἡ Γένεσις τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου. Ἐνῶ γιά τόν ὑλικό κόσμο ὁ Θεός "εἶπε καί ἐγεννήθησαν", γιά τήν πλάση τοῦ ἀνθρώπου παρουσιάζεται νά λαμβάνει ἰδιαίτερη μέριμνα.

Ὁ Ἴδιος παίρνει ἀπό τή γή τό ὑλικό στοιχεῖο, τό χῶμα, γιά νά πλάσει τό ὑλικό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καί γιά τή δημιουργία τῆς ἄϋλης ψυχῆς του ἐμφυσᾶ ὁ Ἴδιος πνεῦμα ζωῆς, καί ἔτσι παίρνει ζωντάνια τό ὑλικό σῶμα. Φυσικά ὁ Θεός, ὡς Πνεῦμα, δέν ἔχει χέρια, γιά νά πιάσει τό χῶμα, νά τό ἀναμείξει μέ νερό, νά τό κάνει ἔτσι πηλό καί νά πλάσει τό σῶμα τοῦ Ἀδάμ.

Ὁ σκοπός τῆς Βίβλου μέ τήν περιγραφή αὐτή εἶναι νά ἐμφανιστεῖ τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, τόν ὁποῖον προόριζε νά γίνει ὅμοιός Του καί νά τόν καταστήσει βασιλέα τῆς κτίσεως.

Ἐάν μέ τήν βοήθεια τῆς ἑρμηνείας, πού μᾶς χαρίζουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή, καί ἔχουμε ὑπ´ὄψιν ὅτι σέ πολλά σημεῖα οἱ θεόπνευστοι συγγραφεῖς χρησιμοποιοῦν συμβολικές ἐκφράσεις, γιά νά τίς κατανοοῦν οἱ ἄνθρωποι, ὅλες οἱ ἀπορίες μας λύνονται.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ