Μηνύματα ΕΥΧΕΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2013

ΕΥΧΕΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2013

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2013

 

«Ὁ τοῦ φωτός χορηγός, καί τῶν ἁπάντων ποιητής καί Κύριος,
Ἐν τῷ φωτί τῶν Σῶν προσταγμάτων, ὁδήγησον ἡμᾶς·
Ἐκτός Σοῦ γάρ ἄλλον Θεόν οὐ γινώσκομεν.»
(Ὠδή ε΄)

Πρός ὅλους τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς, πού συνέβαλαν μέ τήν ἀγάπη τους, στήν ἀνακαίνιση καί ἐπαναλειτουργία τοῦ ἱστορικοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀλυπίου ἤ καί συνδέονται πνευματικά μέ αὐτόν, εὔχομαι ὁλόψυχα, ἀπό τήν Ἀττάλεια, «Ὁ τοῦ Φωτός χορηγός, καί τῶν ἁπάντων ποιητής καί Κύριος»,

κατά τό Νέον Ἔτος 2013

νά ὁδηγεῖ μέ τό φῶς τῶν προσταγμάτων Του τά βήματα τῆς ζωῆς ὅλων μας,

στήν πορεία πού Ἐκεῖνος μᾶς χάραξε·

Καί μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου Ἁγίου Βασιλείου, πού ἔθρεψεν «ψυχάς πενήτων ἀφθόνως» καί «ψυχάς πεινώσας τροφῇ τῇ ἐπουρανίῳ» νά παρέχει πλούσια τά πνευματικά καί ὑλικά ἀγαθά Του πρός ὅλους σας, στούς οἰκείους σας, στή χώρα μας καί σέ ὅλον τόν κόσμο!

 

 

Ἀττάλεια, Πρωτοχρονιά 2013

+ Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

Μηνύματα ΕΥΧΕΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2013