Μηνύματα ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

Ἐξάρχου Σίδης καὶ Ἀτταλείας

 

Ἀδελφοί μου,

Τὰ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα τῶν ἡμερῶν τῶν Χριστουγέννων μᾶς ζωντανεύουν τὶς ταπεινότατες συνθῆκες μέσα στὶς ὁποῖες ἦρθε στή γῆ ὡς ἄνθρωπος ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καί Λόγος τοῦ Θεοῦ: Γεννήθηκε σὲ ἕνα χωριὸ μιᾶς χώρας σκλαβωμένης στούς Ρωμαίους κατακτητές, ἀπὸ μιὰ μάνα ὀρφανή ἀπὸ τὰ παιδικά της χρόνια· ὁ φτωχός προστάτης της Ἰωσὴφ, τὸ βράδυ ἐκεῖνο πού ἒφθασαν στὴ Βηθλεέμ, ἀναζήτησε κατάλυμα, γιά νά διανυκτερεύσουν, ἀλλά δέν βρῆκε παρά σέ ἕνα φτωχικό χάνι, μέσα σέ μιά σπηλιά, ὅπου σταύλιζαν τά ζῶα. Τὸ πρῶτο λίκνο τοῦ Νεογέννητου Ἰησοῦ ἦταν μιὰ φάτνη, στήν ὁποία ἔριχναν τὴν τροφὴ τῶν ζώων. Ὁ ἀέρας ποὺ πρωτοανέπνευσε ἦταν ἡ δυσωδία τοῦ σταύλου. Ἀλλὰ μήπως ἀργότερα καλυτέρεψαν οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς τοῦ Νηπίου; Δὲν ἄργησε νὰ ἐκδηλωθεῖ ἐναντίον Του τὸ μῖσος τοῦ τοπικοῦ ἄρχοντα, τοῦ Ἡρώδη, ποὺ ἐπεδίωξε νὰ Τὸν σφάξει! Γιὰ τὴν προστασία Του ἀναγκάστηκε ὁ προστάτης Του Ἰωσὴφ νὰ Τὸν μεταφέρει, μὲ τὴν Ἁγία Μητέρα Του, στὴ χώρα τοῦ Νείλου. Ἔτσι, μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἄλλα δεινά, ἀπὸ τὴ νηπιακή Του ἡλικία, γνώρισε καὶ τὶς ταλαιπωρίες τῆς προσφυγιᾶς!

Ἀλήθεια, παρόμοιες δὲν εἶναι οἱ συνθῆκες μέσα στὶς ὁποῖες ζοῦν σήμερα πολλὰ μέλη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ Μυστικὸ Σῶμα Του! Κάποιες, λίγες ἢ πολλὲς ἀπὸ αὐτές, μπορεῖ νὰ ἀγγίζουν κι ἐμᾶς. Καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐπιμένει, ἐπὶ δυὸ χιλιάδες χρόνια, νὰ ἑορτάζει τὰ σχετικὰ μὲ τὴ Θεία Γέννηση αὐτὰ γεγονότα, μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα! Γιατί; Πρῶτον, γιὰ νὰ μᾶς τονίσει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς θέλησε «νὰ γίνει σὲ ὅλα ὅμοιος μὲ τὰ ἀδέλφια Του» (Ἑβρ.2,17) καὶ ὡς ἄνθρωπος νὰ συμπάσχει μὲ κάθε πονεμένο. Καὶ Δεύτερον, γιὰ νὰ παίρνουμε κουράγιο σὲ κάθε δοκιμασία μας, ὅταν σκεπτόμαστε ὅτι, πρὶν ἀπό μᾶς καὶ γιὰ χάρη μας, ὁ Ἰησοῦς ἔζησε φτωχός, ἄστεγος, πεινασμένος, πρόσφυγας, κατατρεγμένος, συκοφαντημένος, ὅσο κανένας μας. Καὶ ὅπως Ἐκεῖνος ὅλα τὰ ἀντιμετώπισε, ἔτσι θὰ βοηθήσει κι' ἐμᾶς νὰ νικήσουμε κάθε ἀντιξοότητα τῆς ζωῆς. Ἐξ ἄλλου, καθώς μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «ὅσα ὑποφέρουμε τώρα δὲν ἰσοσταθμίζουν τὴν δόξα πού μᾶς ἐπιφυλάσσει ὁ Θεὸς στὸ μέλλον» (Ρωμ.8,18).

Τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων ὅμως δὲν θυμόμαστε μόνον τὰ δυσάρεστα, ἀλλὰ καὶ τὰ κοσμοχαρμόσυνα γεγονότα. Τὸν ὕμνον τῶν Ἀγγέλων: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»· Τὸ μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου στοὺς ἄγρυπνους Ποιμένες: «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος...» , καὶ τὴν πρόθυμη ἀναταπόκρισή τους νὰ σπεύσουν νὰ Τὸν προσκυνήσουν. Τὴν ὁδοιπορία τῶν σοφῶν Μάγων μέχρι τὴ Βηθλεέμ, μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ ἀστέρα, τὴν προσφορὰ τῶν πολύτιμων καί συμβολικών δώρων τους στὸ Θεῖον Βρέφος καὶ τὴν εὐλαβικὴ προσκύνησή τους. Ὅλα αὐτά ἦταν προαγγελία ὅτι μὲ τὸν καιρό ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ἀπὸ κάθε κοινωνικὴ τάξη θὰ προσέρχονταν ταπεινὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν Τεχθέντα στὴ Βηθλεὲμ Ἰησοῦν, νὰ Τὸν πιστέψουν ὡς Σωτήρα τους καὶ νὰ ἑνωθοῦν μαζί Του, μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας Του.

Κι ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, ἄς προσεγγίσουμε τὴν «Ἅγια Νύχτα» τὴ Θεία Φάτνη, γιὰ νὰ δοξολογήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους τὸν Τεχθέντα Σωτήρα μας· γιὰ νὰ Τὸν προσκυνήσουμε εὐλαβικὰ μαζὶ μὲ τοὺς ταπεινοὺς Ποιμένες· γιὰ νὰ Τοῦ προσφέρουμε μαζὶ μὲ τοὺς Μάγους τὰ πλέον πολύτιμα δῶρα μας, τὴν ἀληθινὴ λατρεία μας, τὴν πίστη μας, τὴν ἀγάπη μας, ὁλόκληρη τὴν ψυχή μας νὰ τὴν ἐξαγιάσει, ἀφοῦ ἄλλωστε αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις εὔχομαι σὲ ὅλους σας ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!


Ἀττάλεια, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012

+Ὁ Πισιδὶας Σωτήριος

Μηνύματα ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012