Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιός εἶναι ὁ πρωταρχικός σκοπός τῆς Ἐκκλησίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ κύριος σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά συνεχίσει τό σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Δηλαδή, ἡ ἐκκλησία, πού εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ (παράβαλε Κολοσ. 1,24) μέ ὅλα τά μέσα τῆς Θείας Χάριτος ἐργάζεται γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τήν προστασία τοῦ κόσμου.

Στήν εὐχή τῆς ἀναφορᾶς, τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὁ ἱερεύς λέγει : «Σύ ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες, καί παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν καί οὐκ ἀπέστης πάντα ποιῶν, ἕως ἡμᾶς εἰς τόν οὐρανόν ἀνήγαγες καί τήν βασιλείαν Σου ἐχαρίσω τήν μέλλουσαν». Κύριος στόχος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀκριβῶς νά μεταδώσει αὐτό τό μήνυμα τῆς σωτηρίας, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί νά δώσει τήν δυνατότητα τῆς σωτηρίας σέ κάθε ἄνθρωπο, πού ἐλεύθερα θά θελήσει νά δεχθεῖ τό μήνυμα αὐτό. Καί αὐτόν τόν σκοπόν της τόν πραγματοποιεῖ μέ τήν Ἁγιαστικήν χάριν τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί τίς λατρευτικές συνάξεις τῶν πιστῶν, καθώς καί μέ τήν διδαχή καί τήν ποιμαντική της μέριμνα καί καθοδήγηση τῶν μελῶν της.

Τέλος, ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία παρομοιάζεται μέ τήν Κιβωτό τοῦ Νῶε. Ὅπως ὅσοι κατά τόν κατακλυσμόν εἰσῆλθαν στήν κιβωτό, ἔτσι κι ὅσοι εἰσέρχονται στήν Ἐκκλησία σώζονται ἀπό τόν κατακλυσμόν τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ καταστρεπτικοῦ ἔργου τοῦ πονηροῦ.

 

bullets