Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εἶχαν ἰδιαίτερη σημασία τά εἴδη δώρων πού προσέφεραν οἱ Μάγοι στό Νεογέννητο Θεῖον Βρέφος ; Γιατί στό Εὐαγγέλιο ἀναφέρονται ἀναλυτικά ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὅπως καταλαβαίνουμε ὅλοι οἱ πιστοί, τίποτε στά ἱερά Εὐαγγέλια δέν ἀναγράφεται χωρίς λόγο. Τήν ἀπάντηση στό παραπάνω ἐρώτημα μποροῦμε νά τή βροῦμε στά «ΣΤΙΧΗΡΑ» (ὕμνους) τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Διαβάζουμε : «ὁ Ἀστήρ φανερώνει σ΄αὐτούς που ζοῦσαν στό πνευματικό σκοτάδι (ἐννοεῖ τούς Μάγους) τόν Χριστό, πού εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης.

Οἱ μάγοι ἀφοῦ φωτίστηκαν ἀπό τόν Θεό μέ τήν πίστη πού τούς χάρισε, ἦλθον ἀπό τήν ἀνατολική χώρα τους (ἐν σχέση μέ τήν Βηθλεέμ) γιά νά προσκυνήσουν τόν Θεό, πού ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἀφοῦ μέ πόθο καί προθυμία ἄνοιξαν τούς θησαυρούς τους προσέφεραν καθαρό χρυσάφι ὡς πρός τόν Βασιλέα τῶν αἰώνων, λίβανον ὡς πρός τόν Θεόν ὅλων, καί σμύρνα ὡς πρός τριήμερον νεκρόν, παρ΄ὅτι εἶναι ἀθάνατος».

Μέ αὐτά τά πολύτιμα, ἀλλά καί μέ μεγάλη συμβολική σημασία δῶρα οἱ Μάγοι, οἱ ὁποῖοι δέν ἦσαν Ἰσραηλίτες καί δέν ἐγνώριζαν τόν ἕνα ἀληθινό Θεό, προανήγγειλαν ὅτι καί οἱ ἐθνικοί εἰδωλολάτρες, θά προσκυνήσουν τόν Χριστό καί τόν πιστέψουν ὡς Θεόν καί ἀιώνιο πνευματικό Βασιλέα καί ὅτι ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου θά ὑποστεῖ θάνατον, παρ΄ὅλον ὅτι ὡς Θεός εἶναι ἀθάνατος.

Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ Μάγοι, παρ΄ὅλον ὅτι δέν ἐγνώριζαν καθαρά τόν ἀληθινό Θεό, ἔκαμαν τόσο κουραστικό ταξείδι γιά νά φθάσουν μέχρι τήν Βηθλεέμ, ἁπλῶς γιά νά προσκυνήσουν τόν «Τεχθέντα Βασιλέα» (Ματθ. 2,2) καί νά τοῦ προσφέρουν τά ἀκριβά δῶρα τους.

Ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο ἀκούσαμε ὅτι γεννήθηκε στήν γῆ, ἀλλά καί ἑνωθήκαμε μαζί Του μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τήν Θεία Κοινωνία καί ἀπολαμβάνουμε καθημερινά πλούσιες τίς εὐεργεσίες Του καί τήν ἀγάπη Του, ἄραγε τί δῶρα θά πρέπει νά τοῦ κάνουμε τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς Του ;

Ἄς Τόν ρωτήσουμε καί θά μᾶς ἀπαντήσει, μέσα στήν συνείδησή μας, ποιό προσωπικό δῶρο μας θά Τόν εὐχαριστήσει. Καί τότε ἄς μή ἀναβάλουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στήν ἐπιθυμία Του, ὅσο καί ἄν μᾶς στοιχίση. Θά εἶναι κάτι ἐλάχιστο αὐτό πού θά τοῦ προσφέρουμε, μπροστά στά τόσα σπουδαῖα πού Ἐκεῖνος μᾶς χάρισε, ἐξακολουθεῖ νά μᾶς χαρίζει καί πρό παντός σ΄αὐτά πού ἔχει ἑτοιμάσει γιά μᾶς στήν οὐράνια Βασιλεία Του.

 

bullets