Απαντήσεις Μητροπολίτου ΟΙ ΜΑΝΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΙ ΜΑΝΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ποιά εἶναι ἡ ἄποψη τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας γιά τούς μάντεις ἤ ἄστρολόγους ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἀπό τά πρό Χριστοῦ χρόνια εἶχε ἐμφανιστεῖ ἡ αστρολογία καί ἡ μαντεία. Ἀπό τότε, πού δέν εἶχε προοδεύσει ἡ ἐπιστήμη τῆς ἀστρονομίας καί ἡ μελέτη τῶν φυσικῶν φαινομένων, θά μποροῦσε νά εἰπεῖ κανείς ὅτι, στήν ἄγνοιά τους οἰ ἄνθρωποι κατά τήν ἀρχαιότητα, ἦσαν κάπως δικαιολογημένοι νά καταφεύγουν σ΄αὐτά. Ἀλλά σήμερα τό νά ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι καί μάλιστα μορφωμένοι ἀλλά καί στά ζώδια τῶν ἀστέρων εἶναι πολύ θλιβερό φαινόμενο. Πῶς εἶναι δυνατόν τά ὑλικά ἀστέρια ἀπό τήν θέση πού βρίσκονται στόν οὐρανό νά καθορίσουν τό μέλλον ἑνός ἀνθρώπου πού γεννιέται; Ἤ πῶς τά σπλάχνα τῶν πουλιῶν ἤ τά κόκκαλα κάποιου ζώου νά φανερώνουν τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου; Ἀλλά καί στήν ἐπίκληση τῶν πνευμάτων τῶν προγόνων, εἶναι βέβαιον ὅτι τά πονηρά πνεύματα ἐμφανίζονται καί μιμοῦνται τήν φωνή τῶν προγόνων. Ἀλλά ἀπό τόν πονηρό, ἀπό τόν ὁποίο προέρχεται τό ψέμα, εἶναι δυνατό κανείς νά μάθει τήν ἀλήθεια; Ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά ξέρει τά μέλλοντα πού μόνον ὁ παντογνώστης Θεός γνωρίζει. Ὁ διάβολος γνωρίζει μόνον αὐτά πού ἔγιναν ἤ γίνονται καί μπορεῖ νά συμπεράνει γιά τά μέλλοντα. Καί θά ἐμπιστευτεῖ ὁ ἄνθρωπος καί μάλιστα ὁ Χριστιανός τόν ἐχθρόν τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ νά μάθει ἀπ΄αὐτόν τό μέλλον του;

Ὁ πιστός Χριστιανός ὁλόκληρη τήν ζωή του τήν ἐμπιστεύεται στόν Χριστόν Θεόν του. Γνωρίζει ὅτι ὁ Κύριός του εἶναι γεμάτος ἀγάπη ἀφοῦ πέθανε στόν σταυρό γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ Κύριος καί Θεός του εἶναι παντοδύναμος καί μπορεῖ νά ἐπέμβει καί νά σώσει τόν ἄνθρωπο καί ἀπό τήν πιό δύσκολη καί ἐπικίνδυνη κατάσταση, στήν ὁποία μπορεῖ νά βρεθεῖ. Ὡς Θεός προνοεῖ ἀκόμα καί γιά τά ἀγριολούλουδα καί τά πουλάκια, πολύ περισσότερο γιά τόν ἄνθρωπο, πού τόν ἔπλασε κατ΄εἰκόνα Του. Γιατί, λοιπόν, ὁ πιστός νά γυρίσει τήν πλάτη του στόν Πανάγαθον καί Παντοδύναμον Κύριόν του καί νά καταφύγει στά ἄψυχα κτίσματα καί στόν διάβολο, γιά νά μάθει τά μέλλοντα πού θά τοῦ συμβοῦν; Στήν οὐσία, αὐτό εἶναι ἄρνησις τοῦ Χριστοῦ, γι΄αὐτό ἡ Ἐκκλησία σέ Οἰκουμενικές Συνόδους καθόρισε ὅσοι χριστιανοί καταφεύγουν σέ μάντεις καί πιστεύουν στά ζώδια γιά χρόνια δέν ἐπιτρέπεται νά κοινωνοῦν ἄν δέν μετανοήσουν. Εἰς δέ τήν Ἁγία Γραφή ὑπάρχουν σαφεῖς ἐντολές τοῦ Θεοῦ πού ἀπαγορεύουν ὅλα αὐτά: «Μήν μαντεύετε μέ τό πέταγμα τῶν ὀρνέων ὅπως οἱ μάντεις καί μήν προσέχετε τά πουλιά ὅπως οἱ μάγοι» (Λευιτ. 19,26). «Δέν θά ἀκολουθήσετε τούς ἐγγαστρίμυθους (οὕτως ὥστε νά πέσετε θύματα τοῦ δαίμονος, πού ὁμιλεῖ ἀπό τήν κοιλία των)» (Λευιτ. 19,31). «Μή ἀκούετε τῶν ψευδοπροφητῶν τῶν μαντευομένων ὑμῖν καί τῶν ἐνυπνιαζομένων ὑμῖν καί τῶν οἰωνισμάτων ὑμῶν» (Ἱερεμ. 27,9).

Εἶναι, λοιπόν, σαφές ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός δέν μπορεῖ νά ἔχει καμία σχέση μέ ὅλα αὐτά τά τεχνάσματα τοῦ πονηροῦ, μέ τά ὁποῖα προσπαθεῖ νά τόν ἀποσπάσει ἀπό τόν Χριστόν καί νά ἐμπιστεύεται τόν διάβολον;

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΟΙ ΜΑΝΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΙ