Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ;

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου μπορεῖ νά μᾶς σώσει ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἡ Ἁγία Γραφή καί ἡ δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καθαρά λέγει ὅτι ὁ μεσίτης, μεταξύ Θεοῦ πατρός καί ἀνθρώπων, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός (1η Τιμόθ. 2,5). Ἐπίσης, στό σύμβολο τῆς πίστεως, ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ σωτήρας μας εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁ ὁποῖος «δι΄ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν» κατήλθεν ἐκ τῶν οὐρανῶν.

Ἐπειδή ὅμως ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός, ἔλαβε σάρκα «ἐκ πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου», τιμᾶμε καί τήν Παναγία μητέρα Του, ἡ ὁποία μέ τήν πίστη της καί τήν ὑπακοή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ συνετέλεσε στό νά γίνει πραγματικότης ἡ ἐναθρώπιση τοῦ Κυρίου. Ἱερά παράδοση τῆς ἐκκλησίας μας, ὡς καί ἄπειρα θαύματα, μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ἡ Παναγία, ἡ ὁποία στόν οὐρανό ἔχει τιμητική θέση κοντά στόν Κύριο, πρεσβεύει ἀδιάκοπα γιά τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα γιά τούς πιστούς που τήν παρακαλοῦν νά πρεσβεύσει γιά τά ποικίλα προβλήματά τους. Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι τό πρῶτο θαῦμα πού ἐτέλεσε ὁ Κύριος, ὁφείλεται στήν παράκληση τῆς Παναγίας μητέρας Του στόν γάμο τῆς Κανά.

Σάν ἄνθρωποι, ἔχουμε περισσότερο θάρρος νά ἀπευθυνόμαστε στήν ἐκπρόσωπο τοῦ ἀνθρωπίνου γένους Ἀειπάρθενον Μαρία, νά μᾶς προστατεύει μέ τίς πρεσβεῖες της πρός τόν Κύριον, ἀπό κινδύνους, ἀρρώστιες, δυστυχήματα, στενοχώριες καί τόσα ἄλλα δυσάρεστα πού μᾶς συμβαίνουν.

Μέ αὐτήν τήν ἔννοια στίς ἱερές ἀκολουθίες ἐπικαλούμαστε τήν βοήθειά της: «Ὑπέρ Ἁγία Θεοτόκε πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν» ἤ «Ὑπερ Ἁγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς», ἐννοεῖται μέ τίς Πρεσβεῖες Σου πρός τόν Κύριο. Παρόμοια εἶναι καί ἡ ἐπίκλησή μας πρός τόν Κύριον : «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς».

Ἑπομένως μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ Παναγία Μητέρα μας, μέ τίς πρεσβεῖες της, συντελεῖ σπουδαίως στό νά δεχθοῦμε τήν βοήθεια, προστασία καί σωτηρία ἀπό τόν Ὑιόν της καί Θεό μας Κύριον Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθ΄ὅσον ἄλλωστε «πολύ ἰσχύει δέησις Μητρός πρός εὐμένειαν Δεσπότου» (ὕμνος 6ης ὥρας).

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ;