Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ

ΠΕΡΙ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί ὁ σατανάς μᾶς φέρνει τόσα ἐμπόδια ὅταν προσπαθοῦμε νά κάνουμε κάτι περισσότερο γιά τόν Θεό ; Γιατί ἐνοχλεῖ ἐμᾶς καί μᾶς φέρνει τόσα ἐμπόδια καί πειρασμούς κι ἀφήνει ἥσυχους ἐκείνους πού ἀκολουθοῦν τόν σατανά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔχει προετοιμάσει : «Τέκνον, εἰ προσέρχῃ δουλεύειν Κυρίῳ Θεῷ, ἑτοίμασον τήν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν» (Σειράχ 2,1) καί «πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (2α Τιμόθ. 3,10). Ἡ αἰτία πού συμβαίνει αὐτό εἶναι ἁπλή. Ὁ δαίμονας δέν ἔχει λόγο νά ἐπιτίθεται ἐναντίον ἀνθρώπων πού εἶναι ἤδη δικοί του! Αὐτούς τούς κάνει ὅ,τι θέλει. Ὁ δαίμων ἐνοχλεῖ καί πειράζει ἐκείνους πού ἀγωνίζονται νά ζοῦν κατά τό θέλημα τοῦ Κυρίου.

Ἕνα ἀπό τά ὀνόματα τοῦ σατανά εἶναι «Ἀντίχριστος», δηλαδή αὐτός πού εἶναι ἀντίθετος μέ τόν Χριστό, μέ τόν Θεό, πολεμᾶ τά ἔργα τοῦ Θεοῦ καί τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. Δέν θέλει τήν εὐτυχία πού ζεῖ ὁ ἄνθρωπος κοντά στόν Θεό. Αὐτό δέν ἔκανε καί μέ τούς πρωτοπλάστους ; Μέσα στόν παράδεισο ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα ζοῦσαν τρισευτυχισμένοι μέ τήν κοινωνία πού εἶχαν μέ τόν Θεό. Ἡ ζήλια του καί ὁ φθόνος δέν τόν ἄφησε ἥσυχο, βάλθηκε νά τούς πείσει νά διακόψουν τήν σχέση τους μέ τόν Θεό, νά παρακούσουν τήν ἐντολή Του, νά στερηθοῦν τήν χαρά τοῦ παραδείσου. Αὐτό προσπαθεῖ νά κάνει καί μέ κάθε ἄνθρωπο πού ἀνήκει στόν Θεό. Ὅπως ξέρουμε, ἀκόμα καί τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό τόλμησε νά τόν πειράξει μετά τήν βάφτισή του στο Ὅρος (Ματθ. 4,1-9). Ὅμως πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ὁ σατανάς δέν ἔχει τεράστια δύναμη, ὁ Θεός εἶναι παντοδύναμος. Καί ὁ πιστός πού εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Χριστό ἔχει μεγαλύτερη δύναμη ἀπό τόν σατανά, γι΄αὐτό μπορεῖ καί τόν νικᾶ.

Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰωάννης τό λέγει μέ βεβαιότητα : «Νεανίσκοι, ἱσχυροί ἐστέ καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει καί νενικήκατε τόν πονηρόν» (1η Ἰωάν. 2,14). Ἀκόμα καί ἕνα μικρό παιδί, μέ τήν προσευχή του καί κάνοντας τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ διώχνει τόν σατανά καί δέν μπορεῖ νά τό πειράξει. Νά ξέρουμε ὅτι ὁ πονηρός μέ ποικίλους τρόπους μηχανεύεται νά χτυπήσει μέ τά βέλη τῶν πειρασμῶν τόν πιστόν. Ἄν ὅμως ὁ πιστός ἀντισταθεῖ μέ τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ, (ὅπως τήν περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή του (6,10-18) σέ τίποτε δέν μπορεῖ νά τόν βλάψει.

Ἀντίθετα, οἱ πειρασμοί μπορεῖ νά βοηθήσουν τόν πιστό νά αὐξηθεῖ ἡ πίστη του, νά ὁδηγηθεῖ πλησιέστερα στόν Κύριο, ὅπως συνέβη μέ πολλούς Ὁσίους καί Μάρτυρες οἱ ὁποῖοι μέ τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ καί τῶν ἀνθρώπων του ἔφθασαν σέ ὕψη ἁγιότητος. Ὅταν, δέ, ὁ σατανάς βλέπει ὅτι δέν πετυχαίνει τίποτε, ἀντίθετα μέ τούς πειρασμούς του προσθέτει στεφάνια δόξης στόν πιστό πού ἀντιστέκεται καί τόν νικᾶ, σταματάει τόν πόλεμο καί φεύγει. Μᾶς τό διαβεβαιώνει ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος : «ἀντισταθεῖτε στόν διάβολο καί αὐτός θά φύγει μακριά σας» (Ἰακ. 4,7).

 

bullets