Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ

ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί τελεῖται τό Εὐχέλαιο καί πότε πρέπει νά γίνεται ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τά ἱερά Εὐαγγέλια ὁ Κύριός μας, Ἰησοῦς Χριστός «Περιῆγεν ὅλην τήν Γαλιλαίαν... κηρήσσων τό Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ» (Ματθ. 4,23). Εἶναι ἀμέτρητες οἱ θεραπεῖες ἀσθενῶν πού ἔκανε ὁ Κύριος.

Ἀργότερα, ἔδωσε καί στούς δώδεκα μαθητές Του ὡς ἀποστολήν καί χάρισμα νά θεραπεύουν τούς ἀρρώστους· «προσκαλεσάμενος τούς δώδεκα μαθητάς αὐτοῦ ἔδωκεν ἐξουσίαν... θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν μαλακίαν» (Ματθ. 10,1). «Οἱ Ἀπόστολοι ἤλειφον ἑλέῳ πολλούς ἀρρώστους καί ἐθεράπευαν» (Μάρκ. 6,13).

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, αὐτό τό χάρισμα, πού ἔλαβαν ἀπό τόν Κύριο, τό μετέδωσαν καί στούς Ἐπισκόπους καί ἱερεῖς πού χειροτονοῦσαν σέ κάθε πόλη, ὅπου ἵδρυαν ἐκκλησίες. Γι΄αὐτό, ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος γράφει, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες πού εἶχε δώσει ὁ Κύριος : «Ἀσθενεῖ τίς ἐν ὑμῖν ; Προσκαλεσάσθῳ τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καί προσευξάσθωσαν ἐπ΄αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτόν ἑλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος» (Ἰακώβ 5,14-15).

Ἔτσι καθιερώθηκε στήν Ἐκκλησία τό μυστήριο τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου καί τελεῖται σέ ὅλες τίς Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες μέχρι σήμερα.

Ὅταν ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός πάσχει ἀπό σοβαρή ἀσθένεια θά ἀκολουθήσει βέβαια τίς ὁδηγίες τῶν ἱατρῶν καί θά πάρει τά φάρμακα πού θά τοῦ συνταγογραφήσουν. (Ἀφοῦ ὅπως λέει καί ἡ Ἁγία Γραφή «τίμα ἱατρόν... καί γάρ αὐτόν ἔκτισε Κύριος» (Σειράχ 38,1) «Κύριος ἔκτισεν ἐν γῆς φάρμακα» (Σειράχ 38,4). Ἀκολουθώντας ὅμως τήν συμβουλή τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου μπορεῖ νά καλέσει τόν ἱερέα νά τοῦ κάνει Εὐχέλαιο ὅ,ποτε καί ὅ,που τόν ἐξυπηρετεῖ (στό σπίτι, στό νοσοκομεῖο ἤ στόν ἱερό ναό, ἐάν μπορεῖ νά μετακινηθεῖ). Ἐάν συνδυαστεῖ καί ἱερά ἐξομολόγηση μαζί μέ τό ἱερό Εὐχέλαιο εἶναι τό ἄριστο. Διότι τό ἱερό Ευχέλαιο συντελεῖ ὄχι μόνο στήν θεραπεία τοῦ σώματος ἀλλά καί τῆς ψυχῆς : «καί ἄν -ὁ ἄρρωσος- ἁμαρτίας ῇ πεποιηκώς ἀφεθήσεται αὐτῷ. Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τά παραπτώματα, καί εὔχεσθε ὑπέρ ἀλλήλων, ὅπως ἱαθῆτε» (Ἰακώβ 5,15-16).

Ὥστε, λοιπόν, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Κύριός μας, Ἰησοῦς Χριστός, διά τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου, θεραπεύει τίς σωματικές καί ψυχικές ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων.

Τό μυστήριο μπορεῖ νά τελεσθεῖ ὁπουδήποτε καί ὁποτεδήποτε τό ζητήσει ὁ ἄρρωστος. Μπορεῖ ἐπίσης νά τελεσθεῖ γιά ὅλα τά μέλη μιᾶς Ἐνορίας σέ εἰδική περίπτωση πχ. σέ μία Ἀγρυπνία.

Γενικά, ἔχει καθιερωθεῖ, νά τελεῖται σέ ὅλους τούς Ὀρθόδοξους Ἱερούς Ναούς ὁπωσδήποτε μία φορά τόν χρόνο τήν Μεγάλη Τετάρτη. Καί τοῦτο διότι πρώτον ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εὔκολα ἀρρωσταίνουν καί ἀπό μικρόβια πού ὑπάρχουν μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα, ἀλλά καί μπορεῖ κάποιος νά ἔχει μέσα του κάποια ἀρρώστια πού δέν ἔχει ἐκδηλωθεῖ καί δέν τήν γνωρίζει. Καί δεύτερον, γιά μία κάθαρση τῆς ψυχῆς καί σώματος, προκειμένου νά κοινωνήσουμε τήν Μεγάλη Πέμπτη καί τό Πάσχα.

 

bullets