ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Οἱ Χριστιανοί πιστεύουν στά ὄνειρα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἀπό τήν ἀρχή πρέπει νά διευκρινίσουμε ὅτι ὑπάρχουν ὄνειρα ἀποκαλυπτικά μέ τά ὁποῖα ὁ Θεός γνωστοποιεῖ τό θέλημά Του στούς ἀνθρώπους καί ὄνειρα πού ἀποτελοῦν ἕνα ψυχικό γεγονός : Κατά τήν διάρκεια τοῦ ὕπνου πού ἐπηρεάζεται ἀπό διάφορες φυσικές αἰτίες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ὅπως πχ. πείνα καί δίψα, κόπωση, ἀρρώστια, ψυχική ἀγωνία, φοβία, ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες καί τόσα ἄλλα.

Τά ἀποκαλυπτικά ὄνειρα, μέ τά ὁποῖα ὁ Θεός γνωστοποιεῖ τό θέλημά Του στούς ἀνθρώπους, διακρίνονται συνήθως σέ δύο εἴδη : α) τά ἁπλά ὄνειρα, στά ὁποῖα ὁ Θεός μεταδίδει τό μήνυμά Του καί ὁ ἄνθρωπος ἀμέσως κατανοεῖ (Γεν. 20, 3, 46, 1-4. Ματθ. 1, 20. 2,13 καί ἄλλα)· β) τά συμβολικά ὄνειρα, τά ὁποῖα γιά νά γίνουν κατανοητά πρέπει νά ἑρμηνευθοῦν. Τέτοια ὄνειρα παρουσιάζονται στήν Παλαιά Διαθήκη (Γεν. 37,5. 40, 5-23. 41, 1-36). Στήν Καινή Διαθήκη δέν ἀναφέρονται αὐτοῦ τοῦ εἴδους ὄνειρα, διότι ὁ Κύριος ἀπεκάλυψε τό θέλημά Του μέ σαφήνεια καί δέν ὑπάρχει ἀνάγκη νά μᾶς τό φανερώνει μέ συμβολικά ὄνειρα.

Τόν σημερινό ἄνθρωπο δέν τόν ἀπασχολοῦν ὄνειρα σάν αὐτά πού ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά τά συνήθη πού βλέπει στόν ὕπνο του. Τό νά ἀσχολεῖται κανείς μέ αὐτά τά ὄνειρα καί νά καταφεύγει σέ «Ὀνειροκρίτες» (βιβλία πού ἑξηγοῦν τά ὄνειρα) ἤ σέ ἀνθρώπους πού ἐμφανίζονται ὅτι ξέρουν τήν σημασία τοῦ κάθε ὀνείρου, αὐτά κατά τήν Ἁγία Γραφή εἶναι, ὄχι μόνο ἀνόητο ἀλλά καί ἐπικίνδυνο. Στήν Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε : «Τά ὄνειρα δίνουν φτερά στήν φαντασία τῶν ἀνοήτων» (Σειράχ 34,1). Καί «πολλούς ἐπλάνησαν τά ὄνειρα» (Σειράχ 34,7). Γι΄αὐτό ὁ προφήτης Ἱερεμίας προειδοποιεῖ· «Μή ἀκούετε εἰς τά ἐνύπνια ὑμῶν, ἅ ὑμεῖς ἐνυπνιάζεσθε» (Ἱερεμ. Μασαρετικό 29,8). Καί ἀπό ἄλλα σημεῖα τῆς Ἁγίας Γραφῆς μαθαίνουμε ὅτι εἶναι ἀσύνετον νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος τά ὄνειρα ὡς πηγή πληροφοριῶν γιά τήν ζωή του. Τά ὄνειρα τρέφουν μάταιες ἐλπίδες. Ἡ πίστη στά ὄνειρα μοιάζει μέ τήν προσπάθεια πού κάνει κανείς νά πιάσει τήν σκιά του. Τό ὄνειρο εἶναι κάτι τό φανταστικό καί τό ψεύτικο. Δέν εἶναι λογικό νά μάθεις τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψεύτικο καί τό ἁπατηλό (αὐτό πού ἐξαπατά).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ συγγραφέας τῆ Κλίμακος, γράφει : «Αὐτός πού πιστεύει στά ὄνειρα εἶναι τελείως χωρίς πεῖρα καί σύνεση· αὐτός πού δέν πιστεύει σέ ὅλα γενικῶς τά ὄνειρα εἶναι ἄνθρωπος σοφός καί φρόνιμος» (Λόγος 3ος & 44).

Ἄς ἐφαρμόζουμε, λοιπόν, καί στό θέμα αὐτό, τήν σοφή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν πατέρων τῆς ἐκκλησίας μας καί ἄς μήν παρασυρόμαστε ἀπό ἀνθρώπους πού βρίσκονται στό πνευματικό σκοτάδι.

 

bullets