Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τί εἶναι ἡ ἀποστολική διαδοχή ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὅπως εἶναι γνωστόν ὁ Κύριος ἔδωκε στούς Ἁγίους Ἀποστόλους Του τήν εἰδική χάριν, δύναμιν, ἱκανότητα, ἀποστολήν, νά συνεχίσουν τό ἔργο Του στόν κόσμο. Τήν, δέ, ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τούς ἔστειλε τό Ἅγιο Πνεῦμα τό ὁποῖον θά τούς καθοδηγοῦσε κατά τρόπον ἀλάθητον νά κηρύττουν τό Εὐαγγέλιον σέ ὅλα τά ἔθνη, νά βαπτίζουν τούς πιστεύοντας στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί νά τελοῦν τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τό ὁποῖον τούς εἶχε παραδώσει κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἀπλώθηκαν στόν γνωστό τότε κόσμο καί ἵδρυαν σέ κάθε τόπο ἐκκλησία. Ἀφοῦ ἔμεναν ἐκεῖ ὅσο χρονικό διάστημα ἔκριναν ὅτι χρειαζόταν γιά νά στερεωθεῖ ἡ πίστη στούς νεοφωτίστους, μετακινοῦνταν σέ ἄλλες περιοχές. Ὅμως ποιός θά τελοῦσε τήν Θεία Λειτουργία γιά νά κοινωνοῦν οἰ πιστοί; Ποιός θά τούς ἑρμήνευε τό Εὐαγγέλιο καί θά τούς ἐποίμαινε πνευματικά ; Γι΄αὐτό οἱ Ἀπόστολοι κατά τίς ἐντολές πού εἶχαν λάβει ἀπό τόν Κύριον, σέ κάθε ἐκκλησία πού ἵδρυαν χειροτονοῦσαν ἕναν Ἐπίσκοπον στόν ὁποῖον ἀνέθεταν μέ τήν εἰδικήν χάριν τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης νά συνεχίζουν τό ἔργο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Μέ τό πέρασμα τῶν ἐτῶν ὅταν ἕνας Ἐπίσκοπος γιά λόγους ἀσθενείας ἀδυνατοῦσε νά ἐκπληρώσει τά καθήκοντά του ἤ λόγω θανάτου ἐξέλειπε, οἱ πλησιόχωροι Ἐπίσκοποι χειροτονοῦσαν τόν διάδοχό του. Καί αὐτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα καί θά συνεχίζεται μέχρι τήν συντέλεια τοῦ κόσμου.

Ἔτσι, λοιπόν, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ Ἀποστολική διαδοχή εἶναι ἡ μεταβίβαση ἀπό τούς Ἀποστόλους, στούς Ἐπισκόπους τοῦ τριπλοῦ χαρίσματος, πού ἔλαβαν οἱ Ἀπόστολοι ἀπό τόν Χριστόν, τοῦ Βασιλικοῦ, τοῦ ἀρχιερατικοῦ καί τοῦ προφητικοῦ μέ τό ὁποῖον οἱ Ἐπίσκοποι κυβερνοῦν καί ποιμαίνουν τήν Ἐκκλησίαν, τελοῦν τά ἱερά μυστήρια καί προπάντων τήν Θεία Εὐχαριστία καί διδάσκουν τόν λόγον τῆς ἀληθείας. Αὐτό τό μοναδικό χάρισμα ἀπό Ἐπίσκοπο σέ Ἐπίσκοπο διαδοχικά φθάνει μέχρι τίς ἡμέρες μας καί θά συνεχίζεται νά μεταδίδεται ἀπό Ἐπίσκοπο σέ Ἐπίσκοπο μέχρι τό τέλος τοῦ κόσμου. Γιά νά εἶναι ἕνας κανονικός Ἐπίσκοπος πρέπει νά ἔχει χειροτονηθεῖ ἀπό Ἐπισκόπους πού ἔχουν ἀδιάκοπη τήν ἀποστολική διαδοχή ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους.

Ἔτσι μόνον ἔχει τήν δύναμιν καί ἐξουσία νά ποιμαίνει ὡς Ἐπίσκοπος.

Ἐάν κάποιος Ἐπίσκοπος ἤ ἱερέας χειροτονηθεῖ ἀπό Ἐπίσκοπο πού δέν ἔχει τήν ἀποστολική διαδοχή, ἤ ἀπό αἱρετικόν ἤ σχισματικόν ἤ καθηρημένον, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν τόν δέχεται ὡς κανονικόν κληρικόν.

 

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ