Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟ ΚΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γράφει στοὺς Κορινθίους ὅτι οἱ γυναῖκες κατὰ τὴν θεία λατρεία πρέπει νὰ ἔχουν τὸ κεφάλι τους σκεπασμένο. Γιατί δὲν τὸ τηροῦν αὐτὸ σήμερα ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες γυναῖκες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν 1η πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολὴ του (Κεφ.11,5), γράφει: «Πᾶσα γυνὴ προσευχομένη ἡ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἐαυτῆς· ἐν γάρ ἐστι καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξηυρημένῃ». Ἐδῶ ἀναφέρεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σὲ ἔθιμα τῆς ἐποχῆς του, πρὸ 2000 ἐτῶν, ποὺ τηροῦνταν στὴν ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν. Οἱ γυναῖκες τότε, στὶς δημόσιες ἐμφανίσεις τους, θεωροῦνταν σεμνὲς ἐὰν ἐκάλυπταν τὴν κεφαλήν τους. Μία γυναίκα ποὺ ἐμφανιζόταν σὲ δημόσιο χῶρο μὲ ἀκάλυπτη τὴν κεφαλὴν ἐθεωρεῖτο ὅτι ἦταν ἐλευθερίων ἠθῶν (ἄσεμνη, ὄχι καλῆς διαγωγῆς). Ἄν, δὲ μία γυναίκα ἔπεφτε σὲ μοιχεία τῆς ἐξύριζαν τὰ μαλλιά. Γι' αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι ἐὰν μία γυναίκα ἐμφανίζεται στὴν ἐκκλησία χωρὶς κάλυμμα στὴν κεφαλήν, εἶναι σὰν νὰ ἔχει ξυρίσει τὰ μαλλιά της, πράγμα ποὺ θεωρεῖται προσβλητικό. Καὶ δὲν εἶναι καλὸ μία Χριστιανὴ νὰ δίνει κακὴ ἐντύπωση στὴν κοινωνία καὶ νὰ συμπεριφέρεται μὲ τρόπο ποὺ προκαλεῖ ἄσχημα σχόλια εἰς βάρος της. Ἑπομένως, πρέπει νὰ γίνει σαφές, ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν ὁρίζει ὡς χριστιανικὸ κανόνα οἱ γυναῖκες νὰ καλύπτουν τὸ κεφάλι τους, ἀλλὰ ἁπλῶς τονίζει ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶναι καθιερωμένο στὴν κοινωνία ὡς σεμνὴ ἐνδυμασία γιὰ τὶς γυναῖκες, πρέπει νὰ τηρεῖται καὶ μάλιστα στὴν Ἑκκλησία.

Ἑπομένως, σὲ χῶρες ποὺ δὲν θεωρεῖται ὅτι τὸ κάλυμμα τῆς κεφαλῆς τῶν γυναικῶν εἶναι ἀναγκαῖο καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι δεῖγμα σεμνότητος, οἱ γυναῖκες δὲν εἶναι ὑποχρεωμένες νὰ καλύπτουν τὸ κεφάλι τους ὅταν μπαίνουν στὴν ἐκκλησία, ἀφοῦ οὔτε ἔξω σὲ δημόσιους χώρους τὸ τηροῦν.

Ἂν ὅμως σὲ μία χώρα ἰσχύει τὸ ἀρχαῖο ἔθιμο, ἐκεῖ φυσικὰ καὶ οἱ χριστιανὲς γυναῖκες πρέπει νὰ καλύπτουν τὸ κεφάλι τους στὴν Ἑκκλησία ὅπως καὶ ἔξω στὴν κοινωνία.

Δηλαδὴ εἶναι θέμα σεμνῆς συμπεριφορᾶς. Γι' αὐτὸ τὸ θέμα γράφει καὶ στὴν πρὸς Τιμόθεον 1ην ἐπιστολὴν του (Κεφ.2,9) «Οἱ γυναῖκες νὰ προσεύχονται μὲ κόσμια ἀμφίεση. Νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτό τους μὲ σεμνότητα καὶ σωφροσύνη καὶ ὄχι μὲ περίτεχνες κομμώσεις ἢ χρυσὰ κοσμήματα ἢ μαργαριτάρια ἢ πολυτελῆ ἐνδύματα». Ὁ ναὸς εἶναι χῶρος ἱερός. Μὲ τὴν ἀνάλογη σεμνὴ ἐνδυμασία νὰ προσερχόμαστε στὴν Ἑκκλησία.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟ ΚΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ