Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Προτοῦ κοινωνήσω τί προετοιμασία νὰ κάνω; Ἔχω πάντα ἀνησυχία ἂν ἑτοιμάζομαι σωστά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Εἶναι φυσικὸ νὰ αἰσθάνεται ὁ πιστὸς τὴ μεγάλη τιμὴ ποὺ τοῦ κάνει ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός, μὲ τὸ νὰ καταδέχεται νὰ ἔλθει μέσα μας καὶ νὰ ἑνωθεῖ μαζί μας. Ὅμως δὲν εἶναι σωστὸ νὰ φθάνει κανεὶς καὶ μέχρι τὴν ἀνησυχία καὶ ἀγωνία, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ τὸν ὁδηγεῖ στὴ μὴ συμμετοχή του στὴν Θεία Κοινωνία.

Γιὰ τὴν προετοιμασία μας, μᾶς καθοδηγοῦν τὰ λόγια του Λειτουργοῦ (ἱερέα ἢ διακόνου) τὴν ὥρα ποὺ βγαίνει μὲ τὸ Ἅγιο Ποτήριο νὰ κοινωνήσει τοὺς πιστούς: «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε». Αὐτὰ τὰ τρία εἶναι οἱ βασικὲς προϋποθέσεις, γιὰ νὰ κοινωνήσει ὁ πιστός.

Ἀναλυτικότερα ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς ἀναλύει αὐτὲς τὶς τρεῖς σημαντικὲς ἔννοιες.

- Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς συνιστᾶ: «δοκιμαζέτω ἄνθρωπος ἐαυτὸν καὶ οὕτω ἐκ τοῦ ἄρτου (τῆς Θείας Εὐχαριστίας) ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω» (1η Κορινθ.11,28). Ἂν διαπιστώσεις ὅτι κάποια σοβαρὴ ἁμαρτία σὲ ἔχει ξεκόψει ἀπὸ τὸν Θεὸ, πήγαινε στὸν Πνευματικὸ Ἱερέα νὰ ἐξομολογηθεῖς καὶ νὰ συγχωρεθεῖς καὶ μετὰ νὰ προχωρήσεις στὸ Ἅγιο Ποτήριο.

- Ἂν ἡ συνείδησή σου σὲ ἐλέγχει ὅτι ἔχεις κάνει κακὸ σὲ ἄλλον ἄνθρωπο μὲ λόγια ἢ μὲ ἔργα ἢ διατηρεῖς ἔχθρα ἐναντίον του, φρόντισε νὰ διορθώσεις τὴν ἀδικία, νὰ τοῦ ζητήσεις συγχώρεση καὶ νὰ συμφιλιωθεῖς μαζί του. Μὲ αὐτὸ τὸ Πνεῦμα ὁ Κύριος εἶπε: «ἐὰν προσφέρεις τὸ δῶρον σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριο κακεῖ μνησθεῖς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τί κατά σου, ἅφες ἐκεῖ τὸ δῶρον σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε πρώτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθῶν πρόσφερε τὸ δῶρον σου» (Ματθ.5,23-24).

Στὴν πνευματικὴ προετοιμασία ἀλλὰ καὶ στὴ σωματικὴ συμβάλλει καὶ ἡ νηστεία πρὸ τῆς Θείας Κοινωνίας. Τὴν προηγουμένη βραδιὰ καλὸν εἶναι νὰ μὴ βαραίνει τὸ στομάχι μὲ βαριὰ φαγητὰ καὶ μὲ οἰνοπνευματώδη ποτά. Καὶ τὸ πρωὶ δὲν τρῶμε τίποτε ὥσπου νὰ κοινωνήσουμε. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ παιδιά. Δὲν ἰσχύει αὐτὸ μόνον στὰ νήπια ποὺ θηλάζουν ἢ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ εἶναι ἀναγκαῖα κάποια τροφὴ γιὰ νὰ μὴν ἔχει ἐπιπλοκές στὴν ὑγεία τους. Κατὰ τ' ἄλλα, δὲν χρειάζεται ἄλλη νηστεία παρὰ μόνον ἡ νηστεία τῆς Τετάρτης, Παρασκευῆς καὶ τῶν ἄλλων ἡμερῶν νηστείας ποὺ ἔχει καθορίσει ἡ Ἐκκλησία. Γιὰ εἰδικὲς περιπτώσεις ὁ καθένας νὰ ζητήσει ὁδηγίες ἀπὸ τὸν Πνευματικό του Ἱερέα.

Πρὸ τῆς Θείας Κοινωνίας χρησιμοποιοῦμε τὶς εἰδικὲς εὐχὲς ποὺ ὑπάρχουν στὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ φυσικὰ εἶναι ἀναγκαῖο νὰ παρακολουθοῦμε τὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ὅταν ὁ Λειτουργός μᾶς καλεῖ: «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε» νὰ πλησιάζουμε τὸ Ἅγιο Ποτήριο μὲ εὐλάβεια καὶ πίστη ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός μας ἔρχεται μέσα μας γιὰ νὰ μᾶς ἁγιάσει, νὰ μᾶς θεραπεύσει ἀπὸ τὶς ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀσθένειες καὶ νὰ μᾶς κάνει μετόχους τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ