Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πῶς ἕνα πρόσωπο πού ἀνήκει σὲ ἄλλη ἐκκλησία μπορεῖ νὰ γίνει μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἐνεργεῖ προσηλυτισμὸ καὶ δὲν ἐπεμβαίνει σὲ ἄλλες Ἐκκλησίες γιὰ νὰ ἀποσπάσει μέλη τους καὶ νὰ τοὺς κάνει Ὀρθοδόξους. Ἐὰν ὅμως κάποιος, ποὺ ἔχει ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἔχει γνωρίσει τὴν λατρεία της καὶ τὰ δόγματά της καὶ διαπιστώνει ὅτι αὐτὰ τὸν ἱκανοποιοῦν καὶ τὸν ἑλκύουν ἢ ἀκόμη περισσότερον, διαπιστώνει ὅτι τὸ δόγμα ποὺ ἀκολουθεῖ δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὴν ἀδιαίρετη Ἐκκλησία τῶν χιλίων πρώτων χρόνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ ἔχει ἀμφιβολίες γιὰ τὴν σωτηρία του ἂν παραμείνει ἕως τέλους στὴν ἐκκλησία αὐτή, τότε μπορεῖ νὰ γίνει Ὀρθόδοξος.

Θὰ ἀναζητήσει τὴν πλησιέστερη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ μὲ τὴν ἐπικοινωνία του μὲ τὸν ἱερέα θὰ διαπιστωθεῖ ἡ εἰλικρίνεια τῶν διαθέσεών του. Θὰ πρέπει νὰ παρακολουθήσει γιὰ ἀρκετὸ διάστημα τὴν ὀρθόδοξη κατήχηση, ἐνῶ συγχρόνως θὰ πρέπει νὰ παρακολουθεῖ τὶς θεῖες λειτουργίες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, χωρὶς ὅμως νὰ κοινωνεῖ. Ὅταν διαπιστωθεῖ ὅτι γνωρίζει καὶ ἀποδέχεται μὲ εἰλικρίνεια τὰ δόγματα καὶ τὴν ἠθικὴ διδασκαλία τῆς Μίας, Ἁγίας, Ἀποστολικῆς, Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μὲ τὴν ἔγκριση καὶ εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ἱερεὺς τελεῖ τὴν βάφτισή του ἢ μόνον τὸ Ἅγιο Χρίσμα (ἀναλόγως ἀπὸ ποιὰ Ἐκκλησία προέρχεται) καὶ γίνεται μέλος τῆς Μίας Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ἐννοεῖται ὅτι διακόπτει πλέον κάθε λατρευτικὴ συμμετοχὴ στὴν προηγουμένη του Ἐκκλησία καὶ ἀγωνίζεται τὸν καλὸ ἀγώνα τῆς πίστεως (1η Τιμοθ. 6,12), μὲ ζῆλον καὶ προθυμία κατά τὸ παράδειγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ.3,13-14).

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ