Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία δέχεται ὅτι στὴν Θεία Κοινωνία εἶναι πραγματικὸ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὡς πρὸς τὴ μορφὴ ἐμφανίζονται ὡς ἄρτος καὶ οἶνος (εἶναι καὶ αὐτὸ μιὰ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Γιατί ἂν μεταβάλλονταν καὶ κατὰ τὴν γεύση σὲ σάρκα ἀνθρώπινη καὶ αἷμα, ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ τὰ κοινωνήσει;). Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἡ πείρα τῆς ἐκκλησίας καὶ ἡ πίστη, ποὺ στηρίζεται στὴν Ἁγία Γραφή, μᾶς πείθουν ὅτι κοινωνοῦμε αὐτὸ τὸ ἀναστημένο Ἅγιο Σῶμα καὶ τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου (6,52-55) διαβάζουμε ὅτι ὅταν οἱ Ἰουδαῖοι διερωτῶντο: «Πῶς μπορεῖ αὐτὸς νὰ μᾶς δώσει νὰ φᾶμε τὴ σάρκα Του;» ὁ Ἰησοῦς διεκήρυξε: «Σᾶς διαβεβαιώνω ἂν δὲν φᾶτε τὴν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν θὰ πιεῖτε τὸ αἷμα Του, δὲν ἔχετε μέσα σας πνευματικὴ ζωή... Γιατί ἡ σάρκα μου εἶναι ἡ ἀληθινὴ τροφὴ καὶ τὸ αἷμα μου πραγματικὸ ποτό».

Ὅταν ὁ Κύριος τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο παρέδιδε τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στοὺς μαθητές του, εἶπε: «Λάβετε φάγετε, αὐτὸ εἶναι τὸ σῶμα Μου» καὶ «πίετε ἀπὸ αὐτὸ ὅλοι γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ αἷμα Μου» (Ματθ.26, 26-28).

Ὁ Ἁπόστολος Παῦλος ὅταν ἀναφέρεται στὸ θέμα τῆς θείας Εὐχαριστίας γράφει: «ὅποιος τρώει τὸν ἄρτο -τῆς Θείας Εὐχαριστίας- καὶ πίνει τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου μὲ τρόπον ἀνάξιον (χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζει σ' αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου), γίνεται ἔνοχος ἁμαρτήματος ἀπέναντι στὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου», (1η Κορινθ.11, 27). Γιὰ νὰ κοινωνήσει ὁ πιστὸς προϋπόθεση εἶναι νὰ πιστεύει ὅτι κοινωνεῖ τὸ πραγματικὸ Ἅγιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτὸ ἡ πρώτη εὐχή, ποὺ λέγει ὁ πιστὸς προτοῦ προχωρήσει νὰ κοινωνήσει ἀρχίζει μὲ τὰ λόγια: «Πιστεύω Κύριε καὶ ὁμολογῶ ὅτι Σὺ εἰ ἀληθῶς ὁ Χριστός... ἔτι πιστεύω ὅτι τοῦτο αὐτὸ ἐστὶ τὸ ἄχραντον Σῶμα Σου καὶ τοῦτο αὐτὸν ἐστὶ τὸ τίμιον Αἷμα Σου» (Εὐχὴ Ἄγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου «Πρὸ Θείας Μεταλήψεως»).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἀναφέρει ὅτι κάποιοι Χριστιανοὶ τῆς Κορίνθου ποὺ κοινωνοῦσαν χωρὶς νὰ συναισθάνονται ὅτι αὐτὸ ποὺ δέχονταν ἦταν τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου εἶχαν ἀρρωστήσει καὶ μάλιστα εἶχαν πεθάνει μερικοὶ (1η Κορινθ.11,30).

Ὅλα λοιπόν μᾶς βεβαιώνουν ὅτι κατὰ τὴ Θεία Κοινωνία δεχόμαστε τὸ πραγματικὸ Σῶμα καὶ τὸ Πραγματικὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ