Συνέβησαν Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ (14-18 Ιουλίου)

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ (14-18 Ιουλίου)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀττάλειαν

Ἀδελφικῇ προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας, Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Σίδης καί Ἀτταλείας, κ. Σωτηρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἀπό 14-18 τ.μ. Ἰουλίου τήν Ἀττάλειαν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου τῆς ὁποίας Οὗτος ἐχοροστάτησε τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15ην ἰδίου. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Ἐπαρχίας του προσεφώνησεν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης ὁμιλήσας ἐκτενῶς πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἀποτελούμενον κυρίως ἐκ Ρώσσων ὁμοδόξων ἀδελφῶν ἐγκατεστημένων ἐν Ἀτταλείᾳ καί τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ, διό καί ἀμφότεραι αἱ ὁμιλίαι μετεγλωττίσθησαν εἰς τήν ρωσσικήν γλῶσσαν.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Σεβ. ἅγιος Πισιδίας παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ.Παναγιότητος, εἰς τά ἐπιδόρπια τοῦ ὁποίου ἐγένοντο καί πάλιν ὁμιλίαι ὑπό τῶν δύο ἀνδρῶν, ἐνῷ ἐπηκολούθησε μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα ἐκτελεσθέν ὑπό ἐξ Ἑλλάδος ἐλθόντων νέων προσκυνητῶν.

Εἴς τε τήν Θείαν Λειτουργίαν καί εἰς τό γεῦμα παρέστησαν ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Θεοχάρης Λαλάκος καί ὁ ἐν Σμύρνῃ Γενικός Πρόξενος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν αὐτῷ ἐπεσκέφθησαν τόν παλαιόν ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, σήμερον ἰδιοκτησίαν καί Μουσεῖον τῆς οἰκογενείας Suna καί İnan Kıraç, ἐντός τοῦ συγκροτήματος τοῦ ὁποίου λειτουργεῖ καί τό Ἰνστιτοῦτον Ἐρεύνης τῶν Μεσογειακῶν Πολιτισμῶν.

Τό ἑσπέρας παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὁ ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνορίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυξ κ. Βησσαρίων, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι. Κατά τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ἐν Ἀτταλείᾳ παραμονῆς Του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη διάφορα ἀξιοθέατα, ἐνῷ τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 17ης τ.μ., μετέβη εἰς Alanya, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Hasan Sipahioğlu, Δικηγόρου, ὅστις καί ἐξενάγησεν Αὐτόν καί τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν εἰς τό φρούριον τῆς κωμοπόλεως καί τόν ἐν αὐτῷ παλαιοχριστιανικόν ναόν, ὡς καί τόν πλησίον αὐτῆς Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τόπον πανηγύρεων τῶν Ρωμηῶν κατοίκων της μέχρι τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 18ης τ.μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου, ὅστις καί ἀνεχώρησεν ἐν συνεχείᾳ εἰς Ἀθήνας.

Πηγή : http://fanarion.blogspot.gr

Συνέβησαν Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΑΛΕΙΑ (14-18 Ιουλίου)