Συνέβησαν ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ

Παναγιώτατε Πάτερ, ἱστορική ἡ ἡμέρα αὐτή, κατά τήν ὁποῖα Οἰκουμενικός Πατριάρχης προεξάρχει λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων σέ ναό τῆς Ἀτταλείας. Ἦταν ἐπόμενον, μετά ἀπό τούς ἱερούς ναούς τῆς Ἰωνίας καί Αἰολίας, τῆς Καππαδοκίας καί τοῦ Πόντου, καθώς καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μύρων νά ἔλθετε κι ἐδῶ.

Βαθειά ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρός τό τίμιον πρόσωπό Σας, γιά τήν ἐδῶ παρουσία Σας σήμερα, παρ΄ὅλον τόν κόπον Σας τῶν τελευταίων ἡμερῶν. Ἤλθατε νά προστεῖτε τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν χιλιάδων Ἁγίων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πισιδίας, στόν ἀπέρριτον αὐτόν Ἱερόν Ναόν, γιά τήν ἀνακαίνισιν καί ἐπαναλειτουργίαν τοῦ ὁποίου ζωηρῶς ἐνδιαφερθήκατε. Ἀπτόν σημεῖον τοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς ἀγάπης Σας πρός τόν Ἱερόν αὐτόν Ναόν θα παραμένουν πάντα καί οἱ 6 μεγάλες ἀσημένιες κανδῆλες, τίς ὁποῖες ἐξ ἰδίων προσωπικῶς προσφέρατε. Εἶναι αὐτές οἱ κανδῆλες πού χαρίζουν τό ἱλαρόν φῶς τους στίς ἱερές εἰκόνες τῶν τεσσάρων Εὐαγγελιστῶν, τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου, πού ἵδρυσε τήν ἐδῶ Ἐκκλησίαν, καί τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου ἀνηγέρθη ὁ ἱερός αὐτός Ναός.

Σᾶς εἴμεθα ἀκόμη εὐγνώμονες Παναγιώτατε, καί γιά τό ὅτι Σεῖς μέ Συνοδικήν Ἀπόφασιν, καθιερώσατε πρό τριετίας, νά συνεορτάζεται ἡ Σύναξις τῶν ἐν Πισιδίᾳ Διαλαμψάντων Ἁγίων μετά τῶν Θεοφόρων Πατέρων, τῶν συγκροτησάντων τήν Δ΄ἐν Χαλκηδόνῃ Οἰκουμενικήν Σύνοδον. Καί ὁ χρονικός αὐτός προσδιορισμός εἶναι ἰδιαίτερα εὔστοχος. Πρῶτον διότι στή Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος ἔλαβαν μέρος 19 Ἐπίσκοποι τῆς Πισιδίας καί Παμφυλίας, στήν ὁποία περιλαμβάνονται ἡ Σίδη καί ἡ Ἀττάλεια. Καί δεύτερον, διότι πρό καί ἀμέσως μετά ἑορτάζονται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας ξεχωριστά, τήν ἡμέρα τῆς μνήμης των, οἰ περισσότεροι Ἅγιοι τῆς Πισιδίας ὅπως : στίς 10 Ἰουλίου ὁ Ἅγιος Μάρτυς Βιάνωρ, 11 Ἰουλίου ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κίνδεος, αὔριο 16 Ἰουλίου οἱ 15.000 Μάρτυρες τῆς Πισιδίας, μεθαύριο 17 Ἰουλίου ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα.

Ὁ ἀριθμός τῶν ἐν Πισιδίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων δέν μπορεῖ νά ἐξακριβωθεῖ. Ἐκτός τῶν 60 Ἁγίων, τῶν ὁποίων εἶναι γνωστά τά ὀνόματα, καί τῶν ἐν Πισιδίᾳ μαρτυρησάντων 15.000 Μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται γενικά, τά Συναξάρια ἀναγράφουν ἀνωνύμως, χωρίς κάν νά καθορίζουν τόν ἀριθμό τους, πλῆθος ἄλλων ἁγίων γυναικῶν καί παιδιῶν, πού ἔχουν μαρτυρήσει στήν Πισιδία.

Ὅπως π.χ. στό Συναξάριο τῆς 16ης Ἰουλίου ἀναγράφεται : «... ἐφόνευσαν ἄνδρας χιλιάδας δεκαπέντε, χωρίς τάς γυναίκας πού δέν τάς ἐμέτρηασν». Ἐπίσης στό Συναξάριον τῆς 28ης Σεπτεμβρίου ἀναγράφεται ὅτι οἱ τρεῖς γνωστοί Μάρτυρες Νίκων, Ἡλιόδωρος καί Νέων συνελήφθησαν μαζί μέ παιδιά καί παρθένους καί τελικά ὅλους τούς ἀποκεφάλισαν στό Φιλομίλιον τῆς Πισιδίας.

Ὡς πρός τήν χρονική περίοδο, πού ἔζησαν οἱ ἑορταζόμενοι Ἅγιοί μας, αὐτή ἐκτείνεται ἀπό τόν 1ον μέχρι τόν 19ον αἰῶνα.

Στή χορεία αὐτή τῶν Ἁγίων, πού γιορτάζουμε σήμερα, περιλαμβάνονται :

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, μέ πρῶτον τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος ἀπό ἐδῶ ἀνέβηκε μέ τόν Ἀπ. Βαρνάβα, στά Ὀροπέδια τῆς ὀροσειρᾶς τοῦ Ταύρου καί κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στήν περιοχή τῆς Πισιδίας.

ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ὅπως ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρτέμων, πού εἶχε χειροτονηθεῖ ἀπό τόν Ἀπ. Παῦλο.

ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ὅπως ὁ Ἅγιος Κυπριανός, Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας.

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ καί ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ὅπως ἡ Μεγαλομάρτυς Μαρίνα.

ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ ὅπως ὁ Ἅγιος Γεώργιος Ἐπίσκοπος Πισιδίας.

ΟΣΙΟΙ, ὅπως ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Θαυματουργός.

Καί ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ, ὅπως ὁ ἐκ Σπάρτης τῆς Πισιδίας Ἱερομάρτυς Ἅγιος Ἀθανάσιος καί οἱ ἐξ Ἀτταλείας Νεομάρτυρες Ἅγιοι Ἀθανάσιος καί Γεώργιος.

Αὐτούς ὅλους τούς Ἁγίους μας ἤρθαμε σήμερα νά τιμήσουμε, νά ὑμνήσουμε, νά εὐχαριστήσουμε, γιατί διά μέσου τῶν αἰώνων κράτησαν ἀναμμένη τή λαμπάδα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἀκόμη καί ἐν μέσῳ σκληρῶν διωγμῶν, γιά νά φθάσει μέχρι σέ μᾶς τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό τό Φῶς ἄς κατευθύνει τά βήματά μας καί κάθε ἐνέργειά μας στούς κρίσιμους αὐτούς καιρούς καί ἄς φροντίζουμε ἀκατάπαυστα νά τό μεταλαμπαδεύουμε σ΄ἐκείνους πού ἐξακολουθοῦν νά βρίσκονται «ἐν σκότει», «ἐν χῶρα καί σκιά θανάτου». (Ματθ. 4, 16).

Μά, εἶναι δυνατόν νά γίνει αὐτό ἀπό μᾶς στίς ἡμέρες μας ; θά σκεφθοῦν κάποιοι. Τήν ἀπάντηση μᾶς τή δίνουν οἱ ἀμέτρητοι Ἅγιοι, πού γιορτάζουμε σήμερα. Οἱ συνθῆκες πού ἀντιμετώπισαν ἐκεῖνοι ἦσαν πολύ χειρότερες καί πιό ἐπικίνδυνες ἀπό τίς σημερινές. Καί τίς ἀντιμετώπισαν νικηφόρα μέ τή δυνατή τους πίστη καί τή θαυμαστή γενναιότητα, ἡ ὁποία μᾶς καταπλήττει, ὅταν διαβάζουμε τούς βίους τους.

Ἔχοντας λοιπόν, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπ. Παῦλος, γύρω μας, τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ἄς ἀποτινάξουμε ἀπό πάνω μας κάθε φορτίο πού μᾶς δυσκολεύει στήν πνευματική μας πορεία, καί πρό παντός τήν ἁμαρτία, πού εὔκολα μᾶς καταπονεῖ, καί ἄς διαξάγουμε μέ ὑπομονή τόν πολύπλευρο πνευματικό μας ἀγῶνα, μέ τά μάτια προσηλωμένα στόν Ἀρχηγό μας Ἰησοῦ, πού μᾶς ἔδωσε τήν πίστη, τήν ὁποία Ἐκεῖνος δυναμώνει μέσα μας καί τήν τελειοποιεῖ». (Ἑβρ. 12, 1-2).

Εὐχηθεῖτε Παναγιώτατε, διά τῶν πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων μας, πού γιορτάζουμε σήμερα, νά μείνουμε ὅλοι μας πιστά καί συνεπή μέλη τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μέχρι θανάτου, καί νά ἀξιωθοῦμε καί μεῖς νά λάβουμε παρά τοῦ Ἀγωνοθέτου Κυρίου τόν «στέφανον τῆς ζωῆς» (Ἀποκ. 2, 10).

 

impsotirios-signature

Συνέβησαν ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΛΥΠΙΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ