Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἔχω ἀκούσει ὅτι ἔρχεται ὁ Ἀντίχριστος ἢ ὅτι ἔχει ἔλθει στὸν κόσμο καὶ κάποια μέρα θὰ ἐμφανισθεῖ καὶ θὰ πολεμήσει τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ὅλα αὐτά μοῦ προκαλοῦν φόβο. Τί πρέπει νὰ κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Γιὰ τὸν Ἀντίχριστο γράφει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰωάννης στὶς Ἐπιστολές του. Ὅταν χρησιμοποιεῖ τὸ ὄνομα αὐτὸ σὲ πληθυντικὸν ἀριθμὸν (Ἰωάν. 2,18) ἐννοεῖ ὅτι ἀντίχριστοι εἶναι οἱ πονηροὶ καὶ κακοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ἀντιστρατεύονται τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος γιὰ τέτοιους ἀνθρώπους χρησιμοποίησε τὶς λέξεις «ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται» (Μάρκ.13,22). Ἀντίχριστος, κατὰ τὸν Ἅγιον Ἰωάννην, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀρνεῖται τὸν Θεὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν Του, τὸν Ἰησοῦν Χριστόν: «οὗτος ἐστὶν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν» (2α Ἰωάν.2,22). Ἢ ἐκεῖνος ποὺ δὲν πιστεύει ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, «ἐνηνθρώπησε», γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος. «Πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθαν στὸν κόσμο, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτος ἐστὶν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος» (2α Ἰωάν.7). Δηλαδή, ἀντίχριστοι χαρακτηρίζονται οἱ αἱρετικοί, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀποστόλων μέχρι σήμερα, οἱ ὁποῖοι διαστρέφουν τὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ προσπαθοῦν νὰ παρασύρουν τοὺς πιστοὺς νὰ δεχθοῦν τὰ ψεύδη τους.

Ὅταν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης χρησιμοποιεῖ τὴ λέξη «Ἀντίχριστος» γιὰ ἕνα πρόσωπο, ἐννοεῖ τὴ μυστηριώδη ἐκείνη μορφή, ποὺ θὰ παρουσιασθεῖ στὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ κόσμου, πρὶν ἀπὸ τὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, γιὰ νὰ ἀποπλανήσει μὲ τὰ ψέματά του καὶ τὶς ἀπάτες του τοὺς πιστούς, νὰ ἀποστατήσουν ἀπὸ τὸν Κύριο. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χωρὶς νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν λέξη «ἀντίχριστος» ὀνομάζει αὐτὴ τὴ σατανικὴ μορφὴ μὲ τὶς λέξεις «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεόν, ... ὁ ἄνομος» (2α Θεσσ.2,3-10).

Ὅμως αὐτὸ τὸ σατανικὸ πρόσωπο, δὲν θὰ ἔχει ἀπεριόριστη ἐξουσία. Μόνον ὅσοι θελήσουν ἐλεύθερα θὰ τὸν ἀκολουθήσουν. Στοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς, ποὺ ἔχουν Κοινωνία μὲ τὸν Χριστὸ, δὲν θὰ ἔχει καμία δύναμη καὶ ἐπιρροή. Καὶ τελικά, «Ὁ Κύριος, ὅταν ἐμφανισθεῖ μὲ τὴν Δευτέρα Παρουσία Του θὰ τὸν ἐξολοθρεύσει μὲ τὴν πνοὴν τοῦ στόματός Του καὶ θὰ τὸν ἀφανίσει» (2α Θεσσ.2,8). Ἑπομένως ὁ πραγματικὸς Χριστιανὸς δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστον, γιατί ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης «ὁ Κύριος ποὺ ἔχουμε μέσα μας, ὁ Χριστός, εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστο, ποὺ κυριαρχεῖ μέσα στὸν κόσμο» (1η Ἰωάν.4,4).

Ἑπομένως, ἐμεῖς ὅταν συμμετέχουμε στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐνωνόμαστε μὲ τὴν Θεία Κοινωνία μὲ τὸν Παντοδύναμο Κύριο καὶ Θεό μας, δὲν φοβόμαστε κανέναν Ἀντίχριστο.

 

bullets