Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Πῶς ἐνεργεῖ μέσα μας τὸ Ἅγιο Πνεῦμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ καταλάβουμε πλήρως πῶς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐργάζεται γιὰ νὰ μᾶς καθοδηγεῖ, ἐνισχύει, φωτίζει γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε τὸν προορισμόν μας ὡς τέκνα Θεοῦ, ὡς Χριστιανοί. Τὸ πρῶτον ποὺ ξέρουμε εἶναι ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δὲν ἔρχεται μέσα μας ἂν ἐμεῖς δὲν τὸ θέλουμε. Πρέπει νὰ τὸ θέλουμε καὶ νὰ τὸ ἐπικαλούμαστε καὶ νὰ ἑτοιμάζουμε κατάλληλα τὴν καρδιά μας γιὰ νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖ. Γι' αὐτὸ κάθε Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Ἐκκλησίας μας ἀρχίζει μὲ τὴν προσευχὴ πρὸς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα: «Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας... ἐλθέ καὶ σκήνωσον ἐν ἠμῖν...». Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ἐπίσκοπος Νύσσης λέγει ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα δὲν μπορεῖ νὰ κατέλθει σὲ ψυχὲς οἱ ὁποῖες ἀποφεύγουν τὴ σωτηρία τους.

Ὅταν ἑτοιμάζουμε κατάλληλα τὶς ψυχές μας γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα πολλὲς εὐλογίες ἀπολαμβάνουμε. Μερικὲς ἀπ' αὐτὲς εἶναι:

Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς θὰ μιλάει σὲ δύσκολες καταστάσεις μέσα μας καὶ θὰ μᾶς καθοδηγεῖ τί πρέπει νὰ ποῦμε (Ματθ.10,20).

Τὸ ἴδιο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μεσιτεύει γιὰ ἐμᾶς στὸν Θεὸ Πατέρα μὲ στεναγμοὺς ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἐκφραστοῦν μὲ λόγια, καθὼς ἐμεῖς δὲν ξέρουμε οὔτε τί, οὔτε πῶς νὰ προσευχηθοῦμε (Ρωμ.8,26-27).

Ἀπολαμβάνουμε ἐσωτερικὴ ἐλευθερία (2α Κορινθ.3,17).

Μᾶς βοηθεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἀναπτυχθεῖ ἡ πνευματικὴ ζωὴ (2α Κορινθ.2,18).

Ἀπολαμβάνουμε τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ εἶναι τόσο ἀναγκαῖοι στὴν ζωή μας: ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χριστότητα (καλοσύνη), ἀγαθότης, πίστη, πραότητα, ἐγκράτεια (Γαλ.5,22).

Στὴν λίστα τῶν χαρισμάτων καὶ εὐλογιῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θὰ μποροῦσαν νὰ προστεθοῦν καὶ πολλὰ ἄλλα. Ἀλλὰ καὶ μόνον αὐτά μᾶς πείθουν νὰ ἐπιζητοῦμε μὲ θερμότητα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ μένει συνεχῶς στὶς ψυχές μας γιὰ νὰ μᾶς ἐμπνέει, ἁγιάζει καὶ καθοδηγεῖ στὴν ζωή μας.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ