Μηνύματα Μήνυμα Πάσχα 2012

Μήνυμα Πάσχα 2012

impisidias-official-sign

Ἀττάλεια Πάσχα 2012

«Πάσχα τό τερπνόν, πάσχα Κυρίου πάσχα, πάσχα πανσεβάσμιον ἡμῖν σήμερον ἀνέτειλε ... ὧ πάσχα λύτρον λύπης»!

Ἀνέστη ὁ Χριστός μας, ἀδελφοί μου, καί λύτρωσε ὁριστικά τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τή δουλεία τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Συγχρόνως ὅμως μᾶς λυτρώνει καί ἀπό τίς ποικίλες δοκιμασίες, τίς θλίψεις καί τόν πόνο, πού δοκιμάζουμε στήν «κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος» τοῦ ἐπίγειου βίου μας.

Ὅταν ἐμπιστευόμαστε τόν ἑαυτόν μας στόν Χριστό, γνωρίζουμε καλά ὅτι γιά Ἐκεῖνον τίποτε δεν εἶναι ἀδύνατον. Ὅσο μεγάλος καί ἄν εἶναι ὁ πόνος πού μᾶς συνθλίβει τήν καρδιά. Διότι ὁ Κύριός μας εἶναι ὅλος ἀγάπη! Ἀπό ἀγάπη, μέ τή θέλησή Του, ἔγινε ἄνθρωπος καί ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς ὑπέστη τά φρικτά πάθη καί τό σταυρικό θάνατο. Γι΄αὐτό αἰσθανόμαστε διαρκῶς τόν σταυρωμένο καί ἀναστημένο Χριστό δίπλα μας νά σκύβει μέ στοργή καί ἀποφασιστικό ἐνδιαφέρον πάνω στίς ἀγωνίες μας καί τίς πληγές μας. Γιά νά μᾶς ἀκούσει, νά μᾶς δώσει θάρρος καί να ἐπουλώσει τά σωματικά ἤ ψυχικά τραύματα.

Οἱ φίλοι μας καί οἱ συγγενείς μας, μπορεῖ νά ἀδιαφορήσουν στόν πόνο μας καί να κλείσουν τά αὐτιά τους στούς στεναγμούς μας. Ὅμως ὁ Κύριος καί Θεός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ποτέ. «Ὁ πατήρ μου καί ἡ μήτηρ μου ἐγκατέλιπόν με, ὁ δέ Κύριος προσελάβετό μοι», βεβαιώνει ὁ θεόπνευστος ψαλμωδός. Γι΄αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο ἡ Ἐκκλησία μᾶς προτρέπει σταθερά νά ἀφήνουμε ὅλη μας τή ζωή στα χέρια τοῦ Θεοῦ : «... ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῶ τῶ Θεῶ παραθώμεθα» καί νά εἴμαστε νηφάλιοι στίς δοκιμασίες μας, οἱ ὁποῖες στίς ἡμέρες μας ἔχουν πληθυνθεῖ.

Ὁ Ἰησοῦς εἶναι σαφής πρός τούς μαθητές του : μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, πιστεύετε εἰς τόν Θεόν καί εἰς ἐμέ πιστεύετε! (Ἰωάν. 14. 1).

Πρός αὐτή τήν κατεύθυνση ἄς στραφεῖ καί ὁ δικός μας ἀγῶνας. Ἄν ἔχουμε ἀκράδαντη πίστη, ἀκόμη καί με θαύματα θά μᾶς εὐεργετεῖ ὁ Κύριός μας!

Καί ἄν ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία γεννᾶ λογισμούς ὁλιγοπιστίας, μέ κραυγή ἐκ βαθέων ἄς Τον παρακαλοῦμε : «πρόσθες ἡμῖν πίστιν Κύριε» (Λουκ. 17,5).

Τό θαῦμα, τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, στήριξε τό πνευματικό οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν πίστη τῶν Ἀποστόλων καί ὁλων τῶν χριστιανῶν διαμέσου τῶν αἰώνων! Αὐτό τό θαῦμα, ἀδελφοί, ἄς δυναμώνει τήν πίστη ὅλων μας στήν ἀγάπη τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ, πού στέκεται δίπλα μας στίς δοκιμασίες καί τίς δυσχέρειες καί μᾶς λυτρώνει ἀπό τά ποικίλα ἀδιέξοδα τοῦ βίου μας.

Εὐφρόσυνη ἡ ἀναστάσιμος περίοδος μέ εἰρήνη ψυχῆς και πνευματική χαρά!

 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ    Α Ν Ε Σ Τ Η !

impsotirios-signature

+ Ὁ Πισιδίας Σωτήριος

Μηνύματα Μήνυμα Πάσχα 2012