Μηνύματα ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2012

ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2012

Εἰς Ι.Ν. Ἁγ. Νικολάου Σεούλ

«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ΄αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις».

Ἀμέτρητους αἰῶνες οἱ ἄνθρωποι ὅλης τῆς γῆς περίμεναν αὐτή τήν ἡμέρα. Κάθε λαός εἶχε διασώσει μία ἀρχαία παράδοση ὅτι θά ἔλθη ὁ ἐλευθερωτής νά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεινά πού τόν βασανίζουν.

Ἀλλά ἡ προσμονή τῆς ἐλεύσεως τοῦ Λυτρωτή στη μυθολογία καί στίς λαϊκές παραδόσεις ὅλων τῶν λαῶν ἦταν συγκεχυμένη. Ὅλα τά κάλυπτε μιά μορφή μυστηρίου. Ὥσπου τό μυστήριο αὐτό ἀπεκαλύφθη.

Καί ἀκριβῶς σήμερα ἑορτάζουμε αὐτοῦ «τοῦ ἀπ΄αἰῶνος Μυστηρίου τήν φανέρωσιν». Δηλαδή τί ἔγινε ; «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται». Πώς τό μάθαμε ; «Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται». Καί τί λέγει στήν ἔκπληκτη Ἀγνή Παρθένο Μαρία ; «Χαίρε κεχαριτωμένη... Τό Ἅγιο Πνεῦμα θά ἔλθει ἐπάνω σου καί θά γεννήσεις υἱόν, ...καί αὐτό τό Ἅγιο Παιδί θά εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ... καί θά τόν ὀνομάσεις Ἰησοῦν» πού σημαίνει Σωτήρας.

Ἀδελφοί μου, πόσο προνομιοῦχοι εἴμαστε ἐμεῖς, πού δέν ζήσαμε στά χρόνια ἐκεῖνα τῆς προσμονῆς, ἀλλά ζοῦμε μετά τόν ἐρχομό στόν κόσμο τοῦ Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πού συνέτριψε τή δύναμη καί τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Γιατί μόνον τό ὅτι ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς Χάριτος δέν θά ἦταν ἀρκετό νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τίς δαιμονικές συνέπειες ὅπως δέν σώζονται καί τά δισεκατομμύρια τῶν συνανθρώπων μας, πού παρ΄ὅλον ὅτι ζοῦν μετά Χριστόν δέν γνώρισαν τήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ. Καί τοῦτο, γιατί δέν γνώρισαν ἀκόμη τόν Χριστό, τόν Ἐλευθερωτήν τῶν ψυχῶν μας ὡς Θεόν καί Σωτῆρα τους ! Ἐμᾶς ὁ Κύριος μᾶς ἐλέησε νά Τόν γνωρίσουμε, νά Τόν πιστέψουμε, νά ἐνωθοῦμε μαζί Του μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα. Μέ τά ἄλλα Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἐνισχύει στόν πνευματικό μας ἀγῶνα, μᾶς τρέφει μέ τό Ἅγιο Σῶμα καί Αἷμα Του, κατά τίς Θ. Λειτουργίες, καί μᾶς προετοιμάζει ἀπό τήν ἐδῶ στρατευομένη Ἐκκλησία Του νά μᾶς μεταθέσει στήν θριαμβεύουσα οὐράνια Ἐκκλησία Του, ὅπου θά ζοῦμε αἰώνια μαζί Του. Τί χαρά! Τί εὐλογία!

Καί ὅλα αὐτά ξεκίνησαν ἀπό τό γεγονός αὐτό πού γιορτάζουμε σήμερα. Ἀπό τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου. Πόσον εὐγνώμονες πρέπει νά αἰσθανόμαστε, μετά τόν Θεόν, πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, πού μέ τήν πίστη καί ὑπακοή Της στό ἄγγελμα τοῦ Θεοῦ, δέχθηκε νά ἐκπληρωθεῖ τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου !

Ἀλλά ἀδελφοί μου ἡ σημερινή ἡμέρα, πού γιορτάζουμε «Χαρᾶς Εὐαγγέλια», καλεῖ ὅλους μας τήν χαρά τῆς λυτρώσεως νά μή τήν κρατήσουμε μόνον γιά τόν ἑαυτό μας. Ἐμεῖς πῶς γνωρίσαμε τόν Χριστό ! Κάποιος ἄλλος μᾶς μίλησε. Ἀπό κάποιον ἄλλον πήραμε ἀφορμή γιά νά ἔρθουμε στήν Ἐκκλησία, νά κατηχηθοῦμε καί νά βαπτισθοῦμε ! Δέν ἔχουμε, λοιπόν, χρέος καί μεῖς, σέ κάποιον ἄλλον νά μεταδώσουμε τήν εὐλογία πού πήραμε ; Νά τοῦ μεταδώσουμε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, πού φώτισε καί τίς δικές μας ψυχές καί ἔτσι μποροῦμε στό τέλος τῆς κάθε Λειτουργίας νά ἀναφωνοῦμε : «Εἴδομεν τό Φῶς τό Ἀληθινόν... εὕρωμεν πίστιν ἀληθῆ» ! Γιατί νά μή μεταδώσουμε αὐτή τήν ἀληθινή πίστη σέ ἀνθρώπους, πού βασανίζονται μέ τά μάγια καί τίς μαντεῖες καί τούς σκοτίζει τόν νοῦ καί τήν καρδιά ὁ ἀνθρωποκτόνος διάβολος ; Σέ ἀνθρώπους πού ζοῦν «ὡς ἐλπίδα μή ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφες. 2, 12). Καί ἀκριβῶς γιατί δέν πιστεύουν στόν Παντοδύναμο καί Πανάγαθο Θεόν Πατέρα καί στόν γεμάτον ἀγάπην Υἱόν Του, πού ἔδωσε τή ζωή Του γιά νά σωθοῦμε μεῖς, ἀπελπίζονται, μελαγχολοῦν καί κάποιοι φθάνουν καί στήν αὐτοκαταστροφή ! Ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι «ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλόν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχήν ἐκ θανάτου καί καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν» (5, 20). Εἶναι τόσο ὅμορφο νά μοιραζόμαστε τή χαρά μας μέ τούς συνανθρώπους μας !

Ἔτσι, ὅλοι μαζί, θά ἀξιωνόμαστε νά διακηρύττουμε «χαρᾶς εὐαγγέλια» στήν πάσχουσα κοινωνία μας καί νά συμβάλλουμε στήν ἐκπλήρωση τοῦ αἰτήματος τῆς Κυριακῆς προσευχῆς : «Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου». Ἀμήν.

π. Σ.

Μηνύματα ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΟΡΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 2012