Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Άπ΄ὅσα ἔχω ἀκούσει καταλαβαίνω ὅτι ἔπρεπε νά ἔλθει στή γῆ ὁ Χριστός γιά νά σώσει τόν κόσμο. Ὅμως γιατί νά γεννηθεῖ ὡς ἀδύναμο νήπιο, νά μεγαλώσει καί μετά 30 χρόνια νά ἀρχίσει τό ἔργο Του ; Γιατί δέν ἐμφανίσθηκε ξαφνικά μέ μιᾶς ἀπό τούς οὐρανούς μέ τή μορφή ὥριμου ἀνθρώπου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἄς ὑποθέσουμε πρός στιγμήν ὅτι ὁ Ἰησοῦς - ὅπως σεῖς σκέπτεσθε – κατέβαινε στή γῆ καί ἐμφανιζόταν ξαφνικά ὡς ὥριμος ἄνδρας. Ὁ κόσμος πού δέν θά ἤξερε τίποτε γι΄Αὑτόν δέν θά Τόν ἔβλεπε σάν φάντασμα ; Τότε τό πρόσωπό Του καί μαζί μ΄αὐτό καί ἡ διδασκαλία Του καί ἡ θυσία Του δέν θά ἔχαναν τήν πραγματική σημασία ;

Βεβαίως, ὁ Πάνσοφος Θεός θά εἶχε πολλούς τρόπους γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ὅπως βλέπουμε προτίμησε αὐτόν. Ὁ Θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς δίνει τήν ἐξήγηση : «Ὤφειλε (ὁ Ἰησοῦς) κατά πάντα τοῖς ἀδελφοῖς (ἀνθρώποις) ὁμοιωθῆναι ...» (Ἑβρ. 2, 17). Ἔπρεπε νά γίνει, σέ ὅλα τά στάδια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Ἰησοῦς ὅμοιος μέ τόν ἄνθρωπο. Καί ἀντιμετώπισε ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία τήν προσφυγιά στήν Αἴγυπτο καί ὅλες τίς ἄλλες δυσκολίες καί διωγμούς καί συκοφαντίες, γιά νά μπορεῖ νά βοηθήσει αὐτούς πού δοκιμάζονται, ὅπως συμπληρώνει ὁ Ἀπ. Παῦλος (Ἑβρ. 2, 18).

Ἡ προσπάθεια καί ὁ στόχος κάθε Χριστιανοῦ εἶναι νά ὁμοιάσει στόν Θεό. Αὐτόν τόν σκοπό τοῦ ὅρισε ὁ Θεός· «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ΄εἰκόνα ἡμετέραν (τοῦ Θεοῦ) καί ὁμοίωσιν» (Γένεσ. 1, 26). Γιά νά βοηθήσει ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο στόν σκοπόν αὐτόν, ἦλθε ὁ Ἴδιος σάν ἄνθρωπος, καί στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ μᾶς ἔδωσε τό πρότυπο. Ὁ Ἀπ. Πέτρος τό ὑπογραμμίζει αὐτό : «Ὁ Χριστός ἔπαθεν ὑπέρ ἡμῶν (καθ΄ὅλην Του τήν ζωήν) ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσετε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ» (1η Ἐπιστ. Πέτρου 2, 21). Ἔτσι λοιπόν ὁ Χριστός, ἀπό τήν βρεφική ἡλικία, ἔζησε ὅλα τά στάδια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά γίνει ὑπόδειγμα καί στά παιδιά καί στούς νέους καί στούς ὡρίμους, στούς κάθε ἡλικίας ἀνθρώπους.

Ἄς εὐχαριστοῦμε τόν Κύριο, ὁ Ὁποῖος μέ τήν Σοφία Του ὅρισε νά ἐμφανισθεῖ στούς ἀνθρώπους, ὅπως ὁ Ἴδιος θεώρησε καλύτερο. Καί μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο ἄς ἀναφωνήσουμε : «Ὤ βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεοῦ !» (Ρωμ. 11, 13).

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ