Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΤΟΚΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ο ΤΟΚΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἔχω μία ἀπορία. Ἡ Παναγία πονοῦσε, ὅπως ὅλες οἱ γυναῖκες, ὅταν γεννοῦσε τόν Ἰησοῦ ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἀπό τό βιβλίο τῆς Γενέσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (κεφ. 3, 16) πληροφορούμαστε ὅτι, μετά τήν παράβαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα τιμωρήθηκαν. Μία ἀπό τίς τιμωρίες τῆς Εὔας ἦταν : «ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα». Ἑπομένως ὁ ἐπώδυνος τόκος τόσον τῆς Εὔας ὅσον καί ὅλων τῶν ἀπογόνων της γυναικῶν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς παραβάσεως τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τό χωρίο αὐτό συνάγεται ὅτι, ἄν δέν ἁμάρτανε ἡ Εὔα, θά γεννοῦσε χωρίς λύπες καί πόνους τά τέκνα της. Τό ἴδιο καί ὅλες οἱ μητέρες.

Αὐτό συνέβη στήν περίπτωση τῆς Θεοτόκου. Ὡς ἄνθρωπος γεννήθηκε κατά φυσικόν τρόπον, μέ τήν προπατορικήν ἁμαρτίαν. (Αὐτό δέχεται ἡ Ὀρθόδοξη Δογματική). Ὅμως, κατά τήν στιγμήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μέ τήν ἀπόλυτη ὑπακοή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί μέ τήν ἐνέργεια του Ἁγίου Πνεύματος, καθαρίσθηκε καί ἀπό τήν προπατορική ἁμαρτία, γιά νά καταστεῖ ἀπόλυτα καθαρή καί ἄξια νά δεχθεῖ στά σπλάχνα της τόν Πανάγιον Υἱόν τοῦ Θεοῦ. Καθώς δέ ἡ σύλληψη ἔγινε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» χωρίς καμμίαν σχέση μέ ἄνδρα, ἡ Παρθένος Μαρία διετήρησε τήν παρθενίαν πού εἶχε καί κατά τήν σύλληψη, καί κατά τήν περίοδο τῆς κυοφορίας καί κατά τόν τοκετόν καί μετά. (Αὐτό συμβολίζουν τά τρία ἀστέρια πού βλέπουμε στίς βυζαντινές εἰκόνες τῆς Θεοτόκου, στό μέτωπο καί στούς ὤμους Της).

Καθώς λοιπόν ἡ Παναγία Μητέρα συνέλαβε τόν Υἱόν καί Θεόν της ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, κατά τρόπον ὑπερφυσικόν, καί ἦταν ἀπηλλαγμένη ἀπό τήν ἐνοχήν τῆς προπατορικῆς ἁμαρτίας ἐγέννησε τόν Υἱόν της χωρίς τίς συνήθεις ὀδύνες τοῦ τοκετοῦ.

Αὐτό ἐντάσσεται στό μοναδικό Θεομητορικό μυστήριο, μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα ὑπερφυσικά γεγονότα, πού συνέβησαν στήν ζωή τῆς Θεοτόκου.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου Ο ΤΟΚΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ