ΑΚΟΥΕΙ Ο ΘΕΟΣ ;

ΕΡΩΤΗΣΗ : Σέ πολλές δυσκολίες μου παρακάλεσα τόν Θεό νά μέ βοηθήσει ἀλλά δέν ἄκουσε τίς προσευχές μου. Γιατί ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Μήπως σοῦ ἀπάντησε διαφορετικά ἀπό ὅ,τι περίμενες καί νομίζεις ὅτι δέν σέ ἄκουσε ; Νά πού παρ΄ὅλες τίς δυσκολίες πού πέρασες ἐπέζησες !

Ὅμως ἐπίτρεψέ μου μία ἐρώτηση : Ἐσύ ἀκοῦς τόν Θεό ; Μέσα ἀπό τήν Παλαιά καί ἀπό τήν Καινή Διαθήκη ὁ Θεός ὑποσχέθηκε νά ἀκούει τούς ἀνθρώπους ὑπό τόν ὅρον οἱ ἄνθρωποι νά ἀκοῦν Ἐκεῖνον. Ἐσύ ἀκοῦς τόν Θεό, ἀφοῦ ζητᾶς ὁ Θεός νά ἀκούει ἐσένα ; Ἐκπληρώνεις τούς θεϊκούς νόμους, ζεῖς κατά τό θέλημά Του ; Ἄν δέν τό κάνεις τότε εἶναι παράξενη ἡ ἀπαίτησή σου, ὁ Θεός νά ἀκούσει ἐσένα καί νά ὑπακούσει στό δικό σου θέλημα ! Ὁ Προφήτης Ἡσαΐας μετέφερε τά λόγια τοῦ Θεοῦ στόν ἀνυπάκουο λαό τῶν Ἑβραίων : «Ἐάν πληθύνετε τήν δέησιν οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν» (Ἡσαΐα 1, 15). Ἐνῶ λίγο πιό μετά : «Καί ἄν θέλητε καί εἰσακούσητέ μου, τά ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε» (Ἡσ. 1, 19). Ὥστε λοιπόν ὁ Θεός μᾶς ἀκούει ὅταν δέν Τόν ἀκοῦμε. Ἀκόμα δέν μᾶς ἀκούει οὔτε ὅταν τοῦ ζητᾶμε κάτι ἐπιζήμιο καί ἀνόητο. Οἱ δύο Μαθητές Ἰάκωβος καί Ἰωάννης παρακάλεσαν τόν Κύριο νά ρίξει φωτιά νά κάψει τό χωριό, πού δέν τούς δέχθηκε νά περάσουν ἐκεῖ τή νύχτα. «Αὐτός δε στραφείς ἐπετίμησεν αὐτούς» (Λουκᾶ 9, 54-55). Ὄχι μόνον δέν ἐκπλήρωσε τό αἴτημά τους, ἀλλά καί τούς μάλωσε. Σκέψου λοιπόν καί σύ ἄν οἱ προσευχές σου εἶναι ἄξιες ἑνός χριστιανοῦ καί ἄξιες νά ἀπευθύνονται στόν Θεό.

Κάτι ἀκόμα. Γιατί προσεύχεσαι στόν Θεό μόνο στή δυσκολία ; Ὁ Κύριός μας, πού μᾶς ἀγαπᾶ, ζητᾶ ἀπό μᾶς νά αἰσθανόμαστε ἀδιάκοπα τή δική Του παρουσία καί ἀσταμάτητα νά ἐπικοινωνοῦμε μαζί Του μέσω τῆς προσευχῆς : «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Θεσ. 1η 5, 17). Ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε τό δικαίωμα νά ἐπικαλούμαστε τόν δικό Του Πατέρα σάν δικό μας Πατέρα. Τί πιό γλυκό ὑπάρχει ἀπ΄αὐτό ; Καί τί ὑπάρχει πιό γλυκό γιά τά παιδιά ἀπό τό νά βρίσκονται σέ κοινωνία μέ τούς γονεῖς τους ;

Ἡ προσευχή στόν καιρό τῆς χαρᾶς εἶναι σάν κάποιο «κεφάλαιο» προσευχῆς, πού μᾶς χρησιμεύει στίς μέρες τῆς δυσχέρειας καί τῶν βασάνων, περισσότερο ἀπό τήν στιγμιαία προσευχή, ὅταν αὐτές οἱ δύσκολες ἡμέρες ἔλθουν.

Ὅταν αὐτό συμβαίνει, ἔχουν ἀπόλυτη ἰσχύ τά λόγια-ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου: «Πάντα ὅσα ἄν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήψεσθε» (Ματθ. 21, 22). Ἄν αὐτό δέν συμβαίνει κάποτε, κάποιο λάθος κάνουμε ἐμεῖς καί ἄς ψάξουμε νά τό βροῦμε καί νά τό διορθώσουμε.

 

bullets