Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου τά σώματα τῶν ἀνθρώπων πού θά ζοῦν τότε τί θά ἀπογίνουν ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Εἶναι αὐτονόητο ὅτι τά σώματα ἐκείνων πού θά βρίσκονται στή ζωή κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ δέν θά ἀποθάνουν. Κάτι τέτοιο δέν θά εἶχε νόημα. Δηλαδή, τά μέν σώματα τῶν ἤδη νεκρῶν θ΄ἀναστηθοῦν, θά ξαναζήσουν, τά δέ σώματα τῶν τότε ζώντων θά πεθάνουν ; Εἶναι σάν νά λέμε, ὅτι θά πεθάνουν καί στή συνέχεια θά ἀναστηθοῦν ;

Ἄν ὅμως δέν πεθάνουν τά σώματα αὐτά, τί τελικά θά ἀπογίνουν ; Θά συνεχίσουν νά ζοῦν ὅπως καί πρῶτα, μέ τήν ὑλικότητα καί τίς φυσικές ἀνάγκες τους ; (πείνα, δίψα, πόνο, ἀρρώστιες ;). Ἀσφαλῶς ὄχι. Κάτι τέτοιο θά ἦταν ἀφύσικο. Στόν ἀτελεύτητο αἰώνα τῆς ἀναστάσεως, τῆς αἰώνιας ζωῆς, ὅπου ὅλα θά εἶναι πνευματικά καί ἄφθαρτα, πῶς θά ἐξακολουθοῦσαν νά διαιωνίζονται ὑλικότητες καί παλαιά στοιχεῖα φθορᾶς ; Τά σώματα θά ὑποστοῦν ἀλλοίωση, πού θά ἐπιφέρει σ΄αὐτά τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Θά ἀπορρίψουν τήν ὕλη, θά γίνουν ὅμοια μέ τά σώματα τῶν νεκρῶν πού θά ἀναστηθοῦν καί ἔτσι, ἀνάλαφρα ἀπό κάθε ὑλικό στοιχεῖο, θά ἁρπαγοῦν στόν ἀέρα γιά νά ὑποδεχθοῦν, ὅλοι μαζί, τόν ἐρχόμενο ἐν δόξῃ Κύριον.

Αὐτό μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος : «Οἱ νεκροί ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σύν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου, εἰς ἀέρα καί οὕτω πάντοτε σύν Κυρίῳ ἐσόμεθα» (1η Θεσσαλον. 4, 16-17).

Ὅλα αὐτά εἶναι θαυμαστές ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, μπροστά στίς ὁποῖες ὁ νοῦς μας σιωπᾶ καί μένει ἐκστατικός !

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ