ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Μετά ἀπό κάποιες σύντομες προσευχές στίς ἱερές Ἀκολουθίες καί στίς Θ. Λειτουργίες λέμε : «Σοί Κύριε». Τί σημαίνει αὐτό ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ λαοῦ στήν προτροπή τοῦ Διακόνου ἤ τοῦ Ἱερέα : «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Μέ τίς τρεῖς αὐτές λέξεις ἐκφράζουμε τήν ἐπιθυμίαν μας νά ἐμπιστευθοῦμε τούς ἑαυτούς μας καί τούς συνδεδεμένους μαζί μας ἀνθρώπους καί ὁλόκληρη τή ζωή μας στήν προστασία καί στή Χάρι τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτή τήν ἀπόφασή μας ἐκφράζουμε πρός τόν Κύριό μας καί κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μέ τήν εὐχή πού ὁ Ἱερεύς ἀπευθύνει, πρό τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς («Πάτερ ἡμῶν»). Μᾶς προτρέπει λοιπόν ὁ Διάκονος νά ἐμπιστευόμαστε «πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ». Καί οἱ ψάλτες, ὅλος ὁ λαός ἀπαντοῦμε : «Σοί Κύριε», σέ σένα Κύριε ἐμπιστευόμαστε.

Αὐτά τά λόγια «Σοί Κύριε» εἶναι πολύ σημαντικά, καί μποροῦμε νά τά χρησιμοποιοῦμε ὄχι μόνον μέσα στόν ναό ἀλλά καί σέ ἄλλες καταστάσεις στήν ζωή μας.

- Ὅταν ἔχεις ὑγεία καί προκοπή στήν ἐργασία σου καί ἀπολαμβάνεις τήν ἀγάπη καί τήν ἐκτίμηση τῶν ἀνθρώπων, νά ὑψώνεις τήν καρδιά σου στόν Κύριο καί νά τοῦ λές : Ὅλα δῶρα δικά σου εἶναι Κύριε καί τό μέλλον μου σέ Σένα ἐμπιστεύομαι Κύριε.

- Ὅταν στέλλεις τά παιδιά σου στό Σχολεῖο, στόν στρατό ἤ στή δουλειά, ἀπό τήν ἐξώπορτα τοῦ σπιτιοῦ σου πές : «σέ Σένα Κύριε τά ἐμπιστεύομαι».

- Ὅταν ἀντιμετωπίζεις τόν φθόνο, τήν κατάκριση ἤ τήν ἀπιστία τῶν γνωστῶν σου, μήν ἀφίνεις τήν πικρία στήν καρδιά σου ἀλλά πές : «Ὅλα αὐτά τά παραδίνω στήν κρίση καί τήν δικαιοσύνη τήν δική Σου, σέ Σένα Κύριε».

- Ὅταν ξεκινήσεις πίσω ἀπό τό φέρετρο τοῦ πιό ἀγαπημένου σου ἀνθρώπου, βάδιζε σταθερά καί πές : «αὐτήν τήν ἀγαπημένη ψυχή προσφέρω στά χέρια Σου με ἐμπιστοσύνη, σέ Σένα Κύριε».

- Ὅταν μαζευτοῦν τά μαῦρα σύννεφα τῶν δοκιμασιῶν, ἀρρώστιες, στερήσεις μήν ἀπελπίζεσαι ἀλλά πές : «γιά τή βοήθεια καί τό ἔλεος ἀπευθύνομαι μέ πίστη σέ Σένα Κύριε».

- Ὅταν αἰσθανθεῖς ὅτι ἀποχαιρετᾶς αὐτόν τόν κόσμο γιά νά συνεχίσεις νά ζεῖς στήν μέλλουσα ζωή, μήν ἀνησυχήσεις καί πές : «τήν ψυχή μου, μέ μετάνοια, παραδίδω στά χέρια Σου, σέ Σένα Κύριε».

Ἄς ἐμπιστευόμαστε τούς ἑαυτούς μας καί ὅλα ὅσα μᾶς ἀπασχολοῦν στήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας, πού θυσιάστηκε γιά μᾶς. «Σοί Κύριε».

 

bullets