Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἀπό τά πολλά πού ἀκούω καί διαβάζω ἔχω ζαλιστεῖ. Τί ἀπ΄ὅλα νά συγκρατῶ στό μυαλό μου, γιά νά μέ καθοδηγεῖ τί πρέπει νά κάνω στήν καθημερινή μου ζωή, γιά νά εἶμαι εἰρηνικός κι εὐτυχισμένος ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στό ἐρώτημα αὐτό ἄς ἀφήσουμε ἕναν ἅγιο ἄνθρωπο νά ἀπαντήσει.

Δυό φίλοι πού τούς ἀπασχολοῦσε τό ἴδιο ἐρώτημα ἀποφάσισαν νά ψάξουν νά βροῦν ἕναν ἄνθρωπο σοφό καί εὐτυχισμένο νά τόν συμβουλευθοῦν. Μετά ἀπό πολλή προσπάθεια βρῆκαν ἕναν ἀσκητή σέ ἕνα ἔρημο τόπο. Ἐκεῖνος τούς δέχθηκε χαρούμενα στήν καλύβα του. Ὕστερα ἀπό μακρά συζήτηση πείστηκαν οἱ δύο φίλοι ὅτι ὄντως βρῆκαν ἄνθρωπο πού εἶχε καί σοφία καί εὐτυχία καί τόν ρώτησαν :

- Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά ζοῦμε ὅπως ἐσύ ! Πῶς, λοιπόν, νά εἴμαστε εὐτυχισμένοι ;

Ὁ ἀσκητής σήκωσε τό βλέμμα του στόν οὐρανό, δάκρυσε καί μετά εἶπε :

- Δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά ζεῖτε ὅπως ἐγώ. Ὅμως γιά νά εἴσαστε πραγματικά εὐτυχισμένοι κρατᾶτε καθημερινά αὐτούς τούς κανόνες.

. Νά σκέπτεσθε τόν Θεό τουλάχιστον ὅσο σκέπτεσθε τούς ἀνθρώπους.

. Νά φοβᾶστε τόν Θεό τουλάχιστον ὅσο φοβᾶστε τούς ἀνθρώπους.

. Νά σέβεστε τόν Θεό τουλάχιστον ὅσο σέβεστε τούς ἀξιοπρεπεῖς ἀνθρώπους.

. Νά παρακαλεῖτε τόν Θεό τουλάχιστον ὅσο παρακαλεῖτε τούς καλούς ἀνθρώπους.

. Νά ἐλπίζετε στόν Θεό τουλάχιστον ὅσο ἐλπίζετε στούς ἔντιμους ἀνθρώπους.

. Νά ζητᾶτε βοήθεια ἀπό τόν Θεό τουλάχιστον ὅσο ζητᾶτε βοήθεια ἀπό τούς ἀνθρώπους.

. Νά τηρεῖτε τόν νόμο τοῦ Θεοῦ τουλάχιστον ὅσο τηρεῖτε τούς νόμους τῶν ἀνθρώπων.

. Νά εὐγνωμονεῖτε τόν Θεό τουλάχιστον ὅσο εὐγνωμονεῖτε τούς ἀνθρώπους, πού σᾶς εὐεργετοῦν.

Οἱ δυό φίλοι ἐπέστρεψαν στά σπίτια τους ἱκανοποιημένοι καί ἀποφασισμένοι νά τηρήσουν τήν συμβουλή τοῦ ἀσκητή, καθώς δέν τούς φάνηκαν πολύ δύσκολα νά πραγματοποιηθοῦν.

Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση καί στήν δική σου ἐρώτηση. Καί νά ξέρεις ὅτι ἐάν κανείς δέν μάθει νά ἐφαρμόζει αὐτούς τούς κανόνες ποτέ δέν θά μπορέσει νά προχωρήσει σέ πιό δύσκολα πνευματικά γυμνάσματα.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ