Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΩΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΙΔΩ !

ΠΩΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΙΔΩ !

ΕΡΩΤΗΣΗ : Δυσκολεύομαι νά πιστέψω στόν Θεό. Πῶς νά πιστέψω χωρίς νά ἰδῶ ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Πρῶτα ἀπ΄ὅλα εἶναι καλό νά ἐξετάσεις τόν ἑαυτόν σου νά βρεῖς ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ αἰτία, πού ἐνῶ πρῶτα πίστευες καί ἤσουν πρόθυμος νά ζεῖς σάν καλός χριστιανός, τώρα ἔχεις διακόψει τήν σχέση σου μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί δυσκολεύεσαι ἀκόμα καί νά πιστέψεις στόν Χριστό.

Στό 3ο κεφ. τῆς Γενέσεως (Παλαιά Διαθήκη) διαβάζουμε ὅτι ἐνῶ ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα ἦταν σέ συνεχῆ κοινωνία μέ τόν Θεό, ὅταν παρέβησαν τήν ἐντολή Του «ἐκρύβησαν ὄ τε Ἀδάμ καί ἡ γυνῆ αὐτοῦ ἀπό προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ» (Γεν. 3, 8). Αὐτό συμβαίνει καί σήμερα. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πράττει βαρύ ἁμάρτημα ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό καί κρύβεται καί προσπαθεῖ νά πείσει τόν ἑαυτό του ὅτι δέν ὑπάρχει Θεός.

Ἀλλά τότε συμβαίνει ὅ,τι καί μέ τήν «ἔκλειψη τοῦ ἡλίου». Στήν περίπτωση πού τό φεγγάρι καλύπτει μία ὄψη τοῦ ἡλίου, οἱ ἄνθρωποι πού κατοικοῦν στήν σκιαρά πλευρά τῆς γῆς δέν βλέπουν τόν ἥλιο. Ὅμως αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ ἥλιος δέν ὑπάρχει. Ἀλλά ἁπλῶς τό φεγγάρι που παρουσιάστηκε μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ ἡλίου τούς κάνει νά μή τόν βλέπουν. Ἔτσι θά μποροῦσε νά λεχθεῖ καί γιά τήν «ἔκλειψη τοῦ Θεοῦ». Ὅταν ἡ ἁμαρτία στηθεῖ μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ Θεοῦ, τό ἀνθρώπινο λογικό πέφτει στό σκοτάδι καί δέν αἰσθάνεται τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ὁ Θεός χάθηκε καί δέν ὑπάρχει πιά. Ἁπλά ὁ σκοτισμένος ἀπό τήν ἁμαρτία ἄνθρωπος δέν τόν βλέπει. Ὁ Κύριός μας ξεκάθαρα μίλησε γιά τό θέμα αὐτό : «Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. 5, 7). Ἄν τά γυαλιά κάποιου εἶναι μαυρισμένα ἀπό τόν καπνό μπορεῖ νά ἰδεῖ, νά διαβάσει ;

Ἀλλά ὅταν λέγεις ὅτι θέλεις νά ἰδεῖς γιά νά πιστέψεις τί ἐννοεῖς ; Μέ τί θέλεις νά ἰδεῖς, μέ τά μάτια ἤ μέ τό πνεῦμα ; Ἄν θέλεις νά ἰδεῖς μέ τά σωματικά μάτια πῶς εἶναι δυνατόν τοῦτο ἀφοῦ ὁ Θεός δέν εἶναι ὕλη ἀλλά Πνεῦμα ; Μέ σωματικά μάτια βλέπεις τό λογικό σου ; Ὅμως θά θύμωνες ἄν κάποιος σοῦ ἔλεγε, ὅτι δέν πιστεύει πώς ἐσύ ἔχεις λογικό, ἀφοῦ δέν τό βλέπει μέ τά μάτια του ! Ἐάν ὅμως θέλεις μέ τό πνεῦμα σου νά δεῖς τόν Θεό, τότε μπορεῖς νά Τόν δεῖς, ἀφοῦ καί ὁ Θεός εἶναι Πνεῦμα. Μόνο πού τό πνεῦμα σου καί ἡ ψυχή σου πρέπει νά ἔχει καθαρότητα, ἐφόσον μόνον στούς καθαρούς ἔχει ὑποσχεθεῖ νά δοῦν τόν Θεό.

Ὁ Θεός πού εἶναι Ἀγάπη θά σοῦ φανερωθεῖ ἄν μέ εἰλικρίνεια Τόν καλέσεις νά ἔρθει κοντά σου.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΩΣ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΙΔΩ !