Απαντήσεις Μητροπολίτου ΗΡΩΔΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ

ΗΡΩΔΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Σέ διάφορα σημεῖα τῆς Καινῆς Διαθήκης συναντοῦμε τό ὄνομα τοῦ βασιλιά Ἡρώδη. Πρόκειται γιά τό ἴδιο πρόσωπο ἤ για διαφορετικά μεταξύ τους πρόσωπα ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Στήν Καινή Διαθήκη ἀναγράφονται τρία πρόσωπα τά ὁποῖα ἔφεραν τό ὄνομα «Ἡρώδης». Ἄς δοῦμε ποιά γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης συνδέονται μέ τόν καθένα ἀπό αὐτούς.

1. Ὁ Ἡρώδης ὁ Μέγας κατώρθωσε νά διορισθεῖ ἀπό τόν Αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης τό ἔτος 37 π.Χ. βασιλιᾶς τῆς Ἰουδαίας, μέ πρωτεύουσα τά Ἱεροσόλυμα. Ἦταν δραστήριος ἡγέτης. Ἀνακαίνισε τόν ναόν τῶν Ἱεροσολύμων καί τόν ἐπέκτεινε. Ἦταν ὅμως καί πολύ σκληρός σέ ὅσους θεωροῦσε ἀντιπάλους του, ἀκόμα καί στούς συγγενεῖς του. Ἔφθασε στό σημεῖο νά σκοτώσει τήν πεθερά του, τή γυναίκα του ἀλλά καί τρεῖς γυιούς του. Ὅταν γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς στή Βηθλεέμ, ὁ Ἡρώδης ὁ Μέγας ζοῦσε ἀκόμη, καί αὐτός δέχθηκε τούς Μάγους καί τούς ζήτησε νά τοῦ δώσουν πληροφορίες γιά τόν γεννηθέντα βασιλέα (Ματθ. 2,8). Ὅταν, δέ, οἱ Μάγοι δέν ξαναγύρισαν στόν Ἡρώδη καί ἔφυγαν ἀπό ἄλλο δρόμο γιά τήν πατρίδα τους, ὁ Ἡρώδης διέταξε τήν σφαγή ὅλων τῶν νηπίων τῆς περιοχῆς τῆς Βηθλεέμ δύο ἐτῶν καί κάτω. (Ματθ. 2, 16). Ὁ Ἡρώδης ἔπαθε ἀνίατη ἀσθένεια καί τελικά πέθανε μέσα σέ ἀφόρητους πόνους.

2. Ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, πού ἀναφέρεται στήν Καινή Διαθήκη ἁπλῶς ὡς Ἡρώδης, ἦταν γυιός τοῦ Ἡρώδη τοῦ Μεγάλου καί διορίσθηκε ἀπό τή Ρώμη τετράρχης τῆς Γαλιλαίας καί Περαίας (τοῦ Βορείου τμήματος τῆς Παλαιστίνης. Ἡ Παλαιστίνη, μετά τόν θάνατο τοῦ Ἡρώδη τοῦ Μεγάλου, χωρίσθηκε σέ μία Ἐθναρχία καί δύο τετραρχίες πού δόθηκαν σέ τρεῖς ἀπό τούς γυιούς του).

Ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας στήν ἰδιωτική του ζωή δημιούργησε σκάνδαλα, ἀφοῦ νυμφεύθηκε τήν Ἡρωδιάδα, τήν σύζυγο τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου. Κατά τούς χρόνους πού ἔζησε καί ἔδρασε ὁ Κύριος στήν Παλαιστίνη αὐτός ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας ἦταν τετράρχης στή Γαλιλαία (Λουκᾶ 3, 1). Φυλάκισε καί ἀποκεφάλισε τόν Πρόδρομο καί βαπτιστή Ἰωάννη (Μάρκ. 6, 24-28). Ὁ Χριστός τόν χαρακτηρίζει «ἀλώπεκα» (πονηρόν) (Λουκ. 13, 22). Ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας βρισκόταν στά Ἱεροσόλυμα ὅταν δικαζόταν ὁ Ἰησοῦς ἀπό τόν Πιλάτο. Καί ὁ Πιλάτος, ὅταν ἄκουσε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν Γαλιλαῖος, τόν ἔστειλε στόν Ἡρώδη. Ὁ Ἡρώδης ἀφοῦ περιγέλασε τόν Ἰησοῦν τόν ἔστειλε πίσω στόν Πιλάτο (Λουκ. 23, 6-11).

Τελικά ὁ Ἡρώδης Ἀντίπας, τιμωρήθηκε ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Ρώμης Καλιγούλα γιά τίς φιλοδοξίες του καί πέθανε ἐξόριστος μαζί μέ τήν Ἡρωδιάδα στό Λούγδουνο (σημερινή Λυών τῆς Γαλλίας).

3. Ὁ τρίτος, Ἡρώδης Ἀγρίππας ἦταν ἐγγονός τοῦ Ἡρώδη τοῦ Μεγάλου καί μέ τήν εὔνοια τοῦ Ρωμαίου Αὐτοκράτορα Καλιγούλα κατώρθωσε νά ἔχει στήν κυριαρχία του σχεδόν ὁλόκληρη τήν Παλαιστίνη. Στήν Καινή Διαθήκη ἀναφέρεται ὅτι σκότωσε τόν Ἀπόστολο Ἰάκωβο, ἀδελφόν τοῦ Ἰωάννη (Πράξ. 12, 2), φυλάκισε τόν Ἀπόστολο Πέτρο (Πράξ. 12, 4), διέταξε νά ἐκτελεσθοῦν οἱ δεσμοφύλακες (Πράξ. 12, 19). Τελικά ὁ Ἡρώδης Ἀγρίππας, ἐνδεδυμένος τήν ἐπίσημη βασιλική στολή, ὅταν μιλοῦσε ἀπό τόν θρόνο του καί ὁ λαός τόν ἐπήνεσε ὡς θεόν, ξαφνικά γέμισε σκουλήκια καί πέθανε ἐπί τόπου. (Πράξ. 12, 21-23).

 

bullets