Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Τακτικά ἔρχονται καί χτυποῦν τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μου διάφοροι ἄνθρωποι κρατώντας τήν Ἁγία Γραφή καί ἀρχίζουν νά μοῦ μιλοῦν γιά τήν Ἁγία Γραφή καί τόν Χριστό. Καί ὅταν τούς λέω ὅτι εἶμαι Ὀρθόδοξος κατηγοροῦν τίς εἰκόνες ὅτι εἶναι εἴδωλα, τούς Ἁγίους καί πρός παντός τήν Παναγία. Τί νά κάνω γιά νά ἀπαλλαγῶ ἀπό αὐτούς ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὅπως καταλαβαίνεις οἱ ἄνθρωποι αὐτοί στέλλονται ἀπό διεθνεῖς ὀργανώσεις αἱρετικῶν, ὡς ἐπαγγελματίες, γιά νά διαδώσουν τίς αἱρέσεις τους. Ἄν θελήσεις νά ἀνοίξεις συζήτηση μαζί τους, γιά νά τούς δώσεις νά καταλάβουν ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή πού κρατοῦν δέν ἑρμηνεύεται σωστά ἀπό αὐτούς πού τούς ἔστειλαν, δέν θά ἐπιτύχεις τίποτε. Ὁ Κύριός μας μᾶς συνιστᾶ νά προσέχουμε αὐτούς τούς ψευδοπροφῆτες, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζονται μπροστά μας μέ εὐγένεια καί τάχα ἐνδιαφέρονται νά γνωρίσουμε τήν «ἀληθινή» πίστη, τήν ὁποίαν ὑποστηρίζουν ἐκεῖνοι ! Λύκους τούς χαρακτηρίζει ὁ Κύριος : «Προσέχετε ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες» (Ματθ. 7, 15). Ἀκόμα, μᾶς λέγει ὁ Κύριος ὅτι, κάποιοι ἀπό αὐτούς, γιά νά γίνουν εὔκολα πιστευτοί ἀπό τόν κόσμο, θά κάνουν καί παράξενα θαύματα, πού θά ἐντυπωσιάζουν. Προσπάθεια αὐτῶν τῶν ψευδοπροφητῶν θά εἶναι νά ἐξαπατήσουν καί νά τραβήξουν κοντά τους ἀκόμα καί ἐκλεκτούς χριστιανούς : «ἐγερθήσονται ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί δώσουσι σημεῖα μεγάλα καί τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς» (Ματθ. 24, 24).

Καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης προειδοποιεῖ : «Ἀγαπητοί, μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοί ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τόν κόσμον» (Α΄ Ἰωάν. 4, 1). Τό τέλος αὐτῶν, πού περιφρονοῦν τά ἅγια καί ἱερά τῆς πίστεώς μας, εἶναι ἡ ἀπώλεια (παράβ. Φιλιπ. 3, 19).

Κάποιος ἀπό αὐτούς τούς αἱρετικούς γιά νά ἀποδείξει ὅτι οἱ εἰκόνες δέν ἔχουν καμμία ἀξία καί πρέπει νά τίς περιφρονοῦμε ἅρπαξε μιά εἰκόνα τήν πέταξε κάτω καί τήν πάτησε μέ τό πόδι του. Ἀρρώστησε γιά ἀρκετό καιρό. Φώναζε μέρα νύχτα : Βάρβαροι φύγετε ἀπό μένα καί κουνοῦσε τά χέρια του, στόν ἀέρα, γιά νά προστατευθεῖ ἀπό κάποιους πού μόνο ἐκεῖνος ἔβλεπε ὅτι πήγαιναν νά τόν κακοποιήσουν. Μέ τήν συγκατάθεσή του, ὅταν διάβασαν τήν Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἡσύχασε. Ἔπειτα έκλαψε λέγοντας : νά, ἦρθε ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί ἔδιωξε τούς βάρβαρους ἀπό μένα. Καί ἐπί ἡμέρες ἔχυνε δάκρυα διαρκῶς φιλώντας καί χαϊδεύοντας τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. «Σέ εὐχαριστῶ, Μητέρα τοῦ Θεοῦ, πού μέ συγχώρεσες καί μέ βοήθησες».

Ἄς χαρίζει ὁ Κύριος τόν φωτισμό Του σέ ὅλους κι ἄς μᾶς προστατεύει ἀπό τίς σατανικές μεθόδους τῶν αἱρετικῶν, μέ τούς ὁποίους νά μή ἔχουμε καμμία συζήτηση καί ἐπικοινωνία.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ