Μηνύματα Μήνυμα Χριστουγέννων 2011

Μήνυμα Χριστουγέννων 2011

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2011

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

«Χριστός Γεννάται Δοξάσατε... Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε»


Τά ἐφετεινά Χριστούγεννα ἑορτάζονται σέ μία χρονική περίοδο, κατά τήν ὁποία πολύς κόσμος, ἱδιαίτερα στήν πατρίδα μας, μαστίζεται ἀπό τήν οἰκονομική κρίση. Πολλοί ἀδελφοί μας στεροῦνται τά ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπιβίωσή τους. Πρωτοφανής ὁ ἀριθμός τῶν ἀνέργων. Πολλοί, ὄχι μόνον ἔχασαν τήν ἐργασία τους, ἀλλά καί βρέθηκαν μέ χρέη. Ἄλλοι ἔχασαν κι αὐτά τά σπίτια τους καί βρέθηκαν οἱ οἰκογένειές τους στόν δρόμο. Πράγματι τραγική ἡ κατάσταση, πού λίγο πολύ ὅλους μᾶς ἔχει ἀγγίξει. Καί αὐτή ἡ τραγικότητα ἐπιδεινώνεται ἀπό τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους τήν προβάλλουν τά διεθνῆ, ἀλλά καί τά δικά μας μέσα ἐνημερώσεως, πού σκορπίζουν πανικό. Προβάλλουν μέ ἔμφαση θεωρίες καί ἀπόψεις ἀνθρώπων, πού ζοῦν «ὡς ἐλπίδα μή ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ». Μεταδίδουν μόνο ἀπελπισία ! Τό ἀποτέλεσμα, κάποιοι νά τά βλέπουν ὅλα μαῦρα μπροστά τους, χωρίς καμμία ἀκτίνα ἐλπίδας καί νά καταδικάζουν οἱ ἴδιοι τόν ἑαυτόν τους στό χειρότερο πού θά μποροῦσαν νά πάθουν, στόν σωματικό ἀλλά καί ψυχικό θάνατο !

Τόν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, τόν ἔχουν βγάλει ἀπό τή σκέψη τους. Τόν Ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, πάντων τῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων Θεόν, πού ἐπί ἀμέτρητους αἰῶνες προνοεῖ γιά τά δημιουργήματά Του, τόν ἔχουν ξεχάσει. Τόν γεμάτον ἀγάπη Θεόν, πού φροντίζει καί συντηρεί ἀκόμα καί τά πουλάκια καί τά ἀγριολούλουδα, οὔτε κάν Τόν θυμοῦνται. Τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν Μονογενῆ, πού δέχτηκε νά λάβει δούλου μορφή, νά γεννηθεῖ σ΄ἕνα σταῦλο ἀπό ἀγάπη καί μόνον γιά μᾶς, γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν τραγική κατάσταση πού εἴχαμε ξεπέσει, οὔτε κάν στίς ἐπίσημες διακηρύξεις τους ἤ στίς ἁπλές συνομιλίες τους Τόν ἀναφέρουν. Τούς ἀρέσει νά γιορτάζουν κάθε χρόνο Χριστούγεννα, γιά ἄλλους λόγους ὅμως, κι ὄχι γιά νά τιμήσουν τόν Χριστό. Οὔτε κάν ἀναφέρουν τή λέξη Χριστούγεννα ! Χαρακτηριστικό δέν εἶναι τό ὅτι, ἀκόμα καί τήν παραδοσιακή εὐχή «Καλά Χριστούγεννα» τήν ἔχουν ἀντικαταστήσει μέ τό «Καλές Γιορτές» ; Βλέπετε, τούς ἐνοχλεί ἀκόμα καί ἡ λέξη Χριστός, πού ἐμπεριέχεται στή λέξη Χριστούγεννα ! Γι΄αὐτό φθάσαμε σ΄αὐτή τήν κατάντια ! Ἦταν ἑπόμενο : Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ μᾶς προειδοποίησε : «οἱ μακρύνοντες ἑαυτούς ἀπό τοῦ Θεοῦ ἀπολοῦνται». Ὅπως οἱ παραβάτες τῶν φυσικῶν νόμων ὑφίστανται τίς συνέπειες, τό ἴδιο καί οἱ παραβάτες τῶν πνευματικῶν νόμων.

Νά γιατί τά ἐφετεινά Χριστούγεννα ἔχουν ὅλως ἰδιαίτερη σημασία. Μᾶς τονίζουν ὅτι, ὅσο καί ἄν ἐπιδιώκουν πολλοί νά παραθεωροῦν τό ταπεινό θεῖον Βρέφος τῆς Βηθλεέμ, πρίν 2011 χρόνια κάτι τό μεγαλειώδες, τό πιό σημαντικό γεγονός στήν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος συνέβη : ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ !

Χριστός ἐπί γῆς ΥΨΩΘΗΤΕ, μᾶς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἄς ἀνυψώσουμε τά βλέμματα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος πρός τόν Οὐρανόν, ἀπ΄ὅπου κατέρχεται «πᾶσα δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον». Ἄς ἱκετεύουμε μέ πίστη τόν «Τεχθέντα Βασιλέα» σέ κάθε ἀνάγκη μας, μέ τή βεβαιότητα ὅτι «τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἔστι». Δέν μᾶς τό ἔχει ἀποδείξει μέ τόσες θαυμαστές ἐνέργειές Του ; Μέ πέντε ψωμιά καί δυό ψάρια ἔθρεψε χιλιάδες κόσμο ! Στόν Προφήτη Ἡλία μέ κοράκια ἔστελνε τροφή ! Ἐπί σαράντα χρόνια στήν ἔρημο μέ τροφή που κατέβαινε κάθε μέρα ἀπό τόν οὐρανό ἔτρεφε τούς Ἰσραηλίτες. Καί στούς βίους τῶν Ἁγίων μας δέν διαβάζουμε τούς θαυμαστούς τρόπους, μέ τούς ὁποίους ὁ Πανάγαθος Κύριος τούς συντηροῦσε σέ ἔρημους τόπους ; Ἄραγε, ἐξαντλήθηκε ἡ δύναμη τοῦ Παντοδύναμου καί ἡ ἀγάπη τοῦ Φιλανθρώπου Κυρίου μας ; Γιά νά βοηθήσει ὁ Κύριος τήν ὁλιγοπιστία τῶν ἀκροατῶν Του, κάποτε τούς εἶπε τό ἑξῆς : Ἐάν τό παιδί ζητήσει ἀπό τόν πατέρα του ψωμί, αὐτός θά τοῦ δώσει πέτρα νά φάει ; Ἤ ἄν τοῦ ζητήσει ψάρι, φείδι θά τοῦ δώσει γιά φαγητό ; Ἄν ἐσεῖς οἱ φυσικοί γονεῖς, πού δέν εἶστε ἀπηλλαγμένοι ἀπό πάθη, ξέρετε νά δίνετε στά παιδιά σας αὐτό πού χρειάζονται, ὁ στοργικός οὐράνιος Πατέρας δέν θά σᾶς δώσει αὐτά πού χρειάζεσθε κάθε φορά ; Καί κάτι ἀκόμα : τό Ἅγιο Πνεῦμα, διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου μᾶς ἔχει διαβεβαιώσει : Ὁ Θεός «οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθεῖναι ὑπέρ ὅ δύνασθε, ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν» (πρβλ. Α΄ Κορινθ. 10, 13). Κοντά μας εἶναι ὁ Χριστός μας. Παρακολουθεῖ μέ στοργή τήν κάθε ἀγωνία μας. Γνωρίζει καλύτερα ἀπό μᾶς τίς ἀντοχές μας. Στήν ὥρα πού πρέπει θά ἐπέμβει, ἀκόμα καί μέ θαῦμα, γιά νά μή δοκιμασθοῦμε περισσότερο ἀπ΄ὅσο ἀντέχουμε.

Ἄς μή ξεχνοῦμε, μᾶς προτρέπει πάλι ὁ Ἀπόστολος, πού ὑπέφερε τά πάνδεινα, : Αὐτές οἱ πρόσκαιρες θλίψεις μᾶς ἑτοιμάζουν ὑπερβολική δόξα, καί μάλιστα αἰώνια, στόν Οὐρανό ! Καί αὐτά πού ὑποφέρουμε σ΄αὐτή τή ζωή, δέν εἶναι τίποτε μπροστά στή χαρά καί στήν οὐράνια δόξα πού θά μᾶς ἀποκαλυφθεῖ (Ρωμ. 8,18).

Ἀδελφοί μου, ἄς μήν ἀφήσουμε τά οἰκονομικά προβλήματα νά μᾶς ἐπισκιάσουν τή χαρά τῶν Χριστουγέννων.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ !

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΥΨΗΘΗΤΕ ! ΑΣΑΤΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΠΑΣΑ Η ΓΗ ...

μέ τή βεβαιότητα, ἄν καταφύγουμε σέ Αὐτόν μέ πίστη καί ἐμπιστοσύνη, τά μαῦρα σύννεφα πού ἐπισκιάζουν τόν ὁρίζοντα θά διαλυθοῦν καί ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, γιά μία ἀκόμη φορά, θά μᾶς ἐξαγάγει εἰς ἀναψυχήν.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὔχομαι σέ ὅλους σας

ΕΙΡΗΝΙΚΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !

 

ΑΤΤΑΛΕΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011

impsotirios-signature

+ ὁ Πισιδίας Σωτήριος

Μηνύματα Μήνυμα Χριστουγέννων 2011