Η ΜΟΔΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Εἶμαι χήρα καί συνταξιοῦχος. Ζοῦμε μέ τήν σύνταξη τοῦ συζύγου μου καί τήν δική μου. Οἱ δυό κόρες μου πού δέν ἔχουν δικούς τους πόρους, δέν καταλαβαίνουν ἀπό οἰκονομία. Θέλουν νά ντύνονται μέ τήν τελευταία λέξη τῆς μόδας. Κάθε ἄνοιξη καί φθινόπωρο μοῦ ζητοῦν χρήματα γιά καινούργια φορέματα. Ἀλλά ποῦ νά βγοῦν τά οἰκονομικά μας ! Τί νά κάνω ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Πρῶτα ἀπ'ὅλα χρειάζεται πολλή προσευχή νά φωτίσει ὁ Θεός τίς κόρες σας νά ἀποκτήσουν σύνεση. Στά οἰκονομικά τῆς οἰκογενείας σας νά κάνετε συμμέτοχες τίς κόρες σας. Βάλετε ἐκεῖνες νά πληρώνουν τούς λογαριασμούς ἡλεκτρικοῦ, τηλεφώνων, καυσίμων. Νά τίς παίρνετε μαζί σας στήν ἀγορά νά βλέπουν πόσο κοστίζουν τά τρόφιμα καί τά ἄλλα ἀπαραίτητα ψώνια καί στό τέλος τοῦ μηνός νά ξέρουν τί ἀπέμειναν ἀπό τίς συντάξεις σας, οἱ ὁποῖες, ὅπως λέτε, δέν εἶναι μεγάλες. Ἔτσι θά καταλάβουν ὅτι δέν περισσεύουν χρήματα γιά ἀκριβά φορέματα «φίρμας» καί δέν θά σᾶς γκρινιάζουν ὅταν σᾶς ζητοῦν χρήματα καί τούς λέτε ὅτι δέν ἔχετε. Ἐπίσης νά τίς προβληματίζετε καί γιά τίς ἄλλες ἀνάγκες πού ἔχει τό σπίτι. Ἐπισκευές, βάψιμο καί ἄλλα. Ἀκόμη καί ὅτι πρέπει νά βάζετε στήν ἄκρη γιά μιά ἔκτακτη ἀνάγκη ὅπως μιά ἀρρώστια. Καί νά μή ξεχνοῦν ὅτι γιά τούς μελλοντικούς γάμους των θά χρειασθοῦν κάποια χρήματα.

Παράλληλα μέ αὐτά καθεῖστε μιά μέρα νά μιλήσετε μέ κατανόηση, ἀγάπη καί σοβαρότητα γιά τό θέμα τῆς μόδας. Νά καταλάβουν ὅτι ἡ μόδα στό ντύσιμο στήν ἐποχή μας δέν εἶναι καθόλου θέμα προαγωγῆς πολιτισμοῦ, καλαισθησίας καί ὀμορφιᾶς, ἀλλά μόνο ἀπαίτηση τοῦ ἐμπορίου. Ἐκεῖνοι πού ἐπινοοῦν τή μόδα καί τήν ἐπιβάλλουν, μέ τίς ἐλκυστικές διαφημίσεις στόν εὐκολόπιστο κόσμο, σκέπτονται ἀποκλειστικά τά χρήματα. Μέ πονηρό τρόπο ἀποσποῦν τά χρήματα τῶν ἀφελῶν. Ἔχουν τούς σχεδιαστές, τούς ζωγράφους, τούς ἐπιδέξιους γνῶστες τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν καί ἀδυναμιῶν. Προτείνουν συνεχῶς καινούργια μοντέλα στά γυναικεῖα – κυρίως – ροῦχα. Ἐπιβάλλουν στόν γυναικεῖο κόσμο τέτοιο κόψιμο τῶν ρούχων, πού ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τίς πιό ἁπλές ἔννοιες τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῆς σεμνότητος, ὅπως ἀκόμα καί μέ ἁπλούς κανόνες τῆς ὑγείας. Δέν νοιάζονται αὐτοί γιά τήν ἠθική τοῦ κόσμου καί τή σεμνότητα τῶν κοριτσιῶν καί τά φτωχά οἰκονομικά τῶν οἰκογενειῶν.

Ἀξίζει μιά κοπέλλα μέ ἠθικές ἀρχές νά γίνεται θύμα τῶν ἐκμεταλλευτῶν αὐτῶν, νά στερεῖται ἄλλα πιό ἀναγκαῖα στή ζωή της, γιά νά κάνει αὐτούς πλουσιότερους ; Ἐλευθερωμένη ἡ γυναίκα ἀπό τήν τυραννία τῆς μόδας, μπορεῖ μόνη της νά βρῆ τρόπους νά ντύνεται μέ φορέματα ὄμορφα, πού τῆς ἀρέσουν καί τῆς ταιριάζουν καί μέ πολύ λιγότερα χρήματα ἀπό αὐτά πού τῆς προπαγανδίζουν.

bullets