Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ὁ Ἰησοῦς μετά τή θεραπεία τοῦ λεπροῦ, (ἀλλά καί σέ ἄλλες περιπτώσεις) τόν πρόσταξε νά μήν πεῖ τίποτε σέ κανένα σχετικά μέ τή θεραπεία του (Ματθ. 8, 4). Γιά ποιό λόγο ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὄχι μόνον σέ θεραπείες ἀσθενῶν, ἀλλά καί στήν ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ἀρχισυνάγωγου Ἰαείρου (Μάρκ. 5, 42) καί μετά τήν Μεταμόρφωσή Του στό ὄρος Θαβώρ, ὅπου φανερώθηκε ἡ δόξα Του (Ματθαίου 17, 9), ὁ Κύριος ἔδωκε ἐντολήν νά μή μιλήσουν σέ κανένα γιά τά θαύματα πού ἔβλεπαν. Ὁ λόγος ἦταν ὁ ἑξῆς :

Οἱ Ἑβραῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰησοῦ εἶχαν παρερμηνεύσει τίς ἀποκαλύψεις τῶν Προφητῶν καί τόν Νόμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Εἶχαν ἀλλοιώσει τήν εἰκόνα τοῦ Μεσσία καί τόν θεωροῦσαν σάν πολιτικό ἄρχοντα ἰσχυρόν, σάν ἐπίγειον βασιλέα, πού θά ἐρχόταν νά ἀπελευθερώσει τούς Ἰσραηλίτες ἀπό τούς Ρωμαίους, πού εἶχαν κατακτήσει τήν χώρα τους. Γι'αὐτό ὁ Κύριος ἀπέφευγε, ὅσο ἦταν δυνατόν, νά γίνονται εὐρύτερα γνωστές οἱ Μεσσιακές ἐνέργειές Του, γιά νά μή τόν ταυτίσουν οἱ Ἑβραῖοι μέ τόν Μεσσία-ἐπίγειο βασιλέα καί δημιουργήσουν ταραχές, πού θά προκαλοῦσαν τήν ἐπέμβαση τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, γιά νά τούς καθησυχάσουν. (Στάσεις φανατικῶν Γαλιλαίων εἶχαν συμβεῖ κατά καιρούς καί πνίγηκαν στό αἷμα ἀπό τήν ἐπέμβαση τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ (Λουκ. 13, 1 καί ἄλλα).

Ἕνας ἀκόμα λόγος ἦταν τό ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν Ἑβραίων εἶχαν δημιουργήσει τέτοιες θρησκευτικές πεποιθήσεις, πού ἀπέκλειαν ὁ ἀπρόσιτος γι'αὐτούς Γιαχβέ νά λάβη ἀνθρώπινη μορφή. Ὅποιος τολμοῦσε νά ἰσχυρισθεῖ κάτι τέτοιο ἐθεωρεῖτο βλάσφημος καί ἡ τιμωρία του ἦταν ὁ θάνατος. Αὐτό φάνηκε καί κατά τήν παρωδία-δίκην τοῦ Ἰησοῦ ἐνώπιον τοῦ Συνεδρίου : Ὅταν ὁ ἀρχιερέας εἶπε στόν Ἰησοῦ : «ἐξορκίζω σε κατά τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σύ εἶ ὁ Χριστός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ», καί ὁ Κύριος τοῦ ἀπήντησε : «Εἶμαι, ὅπως μόνος σου τό εἶπες ...», ὁ ἀρχιερέας ἀγρίεψε καί φώναξε : «Αὐτό εἶναι βλασφημία στό Θεό. Τί ἀπόφαση παίρνετε ;» Καί οἱ τοῦ παράνομου συνεδρίου φώναξαν : «Εἶναι ἔνοχος καί πρέπει νά θανατωθεῖ». (Ματθ. 26, 63-66). Ἀκριβῶς λοιπόν γιά νά μή συμβεῖ αὐτό πρίν ὁλοκληρώσει ὁ Κύριος τό κοσμοσωτήριον ἔργον Του, ἀπέφευγε νά ἐμφανίζεται ὡς ὁ ἔνδοξος Μεσσίας, πού εἶχαν προαναγγείλει οἱ Προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης.

Αὐτό ὅμως εἶχε προσωρινή διάρκεια. Γιατί ὅταν ἔφερε εἰς πέρας τό μεγαλειῶδες ἔργο Του, φανερά πλέον ἀποκάλυπτε τό ποιός πράγματι ἦταν. Καί μετά τήν Ἀνάστασή Του καί τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος οἱ Μαθηταί Του μέ παρρησία διεκήρυτταν τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ.

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ