«ΕΓΩ ΕΙΜΙ»

ΕΡΩΤΗΣΗ : Διάβασα στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου, ὅτι τήν νύχτα τῆς συλλήψεως τοῦ Ἰησοῦ στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, ὅταν ὁ Κύριος εἶπε στούς στρατιῶτες αὐτός πού ζητᾶτε «Ἐγώ εἰμι», πισωδρόμισαν καί ἔπεσαν κάτω. Πῶς ἐξηγεῖται ἡ παράδοξη αὐτή ἀντίδραση ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ ἀντίδραση αὐτή, πού διαβάζουμε στό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου κεφ. 18 στίχ. 5-6, εἶναι πράγματι περίεργη. Μία ὁλόκληρη ὁμάδα στρατιωτῶν ὁπλισμένων μπροστά στόν ἄοπλο Ἰησοῦ, μέ τίς δυό λέξεις πού ἄκουσαν ἀπό τά χείλη Του, τό νά κάνουν πίσω καί νά πέσουν ἔντρομοι στό χῶμα προκαλεῖ ἔκπληξη.

Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό ; Ἐκείνη τή στιγμή ὁ Ἰησοῦς, πού δέν εἶναι μόνον ἄνθρωπος, ὅπως τόν θεωροῦσαν οἱ στρατιῶτες, ἀλλά καί Πανίσχυρος Θεός, μέ τίς δυό λέξεις «Ἐγώ εἰμι» πού πρόφερε, ἄφησε νά βγεῖ ἀπό μέσα του ἕνα ἐλάχιστο μέρος ἀπό τήν θεϊκή Του δύναμη, πού δέν τήν ἄντεξαν οἱ στρατιῶτες καί ἔπεσαν κάτω σάν κάτι νά τούς ἔσπρωξε μέ δύναμη καί δέν μποροῦσαν νά σταθοῦν στά πόδια τους. Οἱ δύο λέξεις «Ἐγώ εἰμι» σχετίζονται μέ τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ «ὁ Ὤν» ἤ Γεχβέ καί γνωρίζουμε ὅτι τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ πού ὑμνεῖται ἀκατάπαυστα ἀπό ὁλόκληρο τόν ἀγγελικό κόσμο ἔχει τεράστια δύναμη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παρουσιάζει ὡς ἑξῆς τό μεγαλεῖο τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας : «ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων» (Φιλιπ. 2, 10).

Ὥστε, προφέροντας ὁ Κύριος μέ τό «Ἐγώ εἰμι» τό ὄνομά Του, ἀποκάλυψε τήν θεότητά Του. Μέ αὐτή τήν στιγμιαία θεοφάνεια ἡ θεϊκή δύναμη πού βγῆκε, ἔκαμε τούς στρατιῶτες νά ὁπισθοχωρήσουν καί νά πέσουν τρομαγμένοι καί ἀνίσχυροι στό ἔδαφος, χωρίς νά εἶναι σέ θέση νά καταλάβουν τί συνέβη.

Τό ὅτι οἱ ὁπλισμένοι στρατιῶτες δέν κατάλαβαν ποία δύναμη τούς ἔρριξε κάτω φάνηκε ἀπό τήν συνέχεια, ὅταν προχώρησαν καί συνέλαβαν τόν Ἰησοῦ.

Καί ἐδῶ διαπιστώνουμε κάτι τό ἀξιοθαύμαστο. Ὁ Παντοδύναμος Ἰησοῦς θεληματικά παραδίδεται στά ἴδια του πλάσματα, παρ’ὅλον ὅτι μποροῦσε, (ὅπως εἶπε λίγο ἀργότερα στόν Πέτρο, πού ἔβγαλε μαχαίρι νά ἀντιδράσει,) νά παρατάξει περισσότερες ἀπό δώδεκα λεγεῶνες ἀγγέλων (παράβαλε Ματθ. 26, 53) γιά νά τόν προστατεύσουν.

bullets