Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἄκουσα ἀπό κάποιον πού φαινόταν μορφωμένος, ὅτι ὁ Θεός ἐδῶ στή ζωή αὐτή δικάζει τούς ἀνθρώπους καί ὅτι δεύτερη κρίση δέν πρόκειται νά ὑπάρξει. Αὐτή ἡ σκέψη γιά καιρό μέ ἀπασχολεῖ καί δέν ξέρω εἶναι σωστή ἤ λάθος ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ὁ ἄνθρωπος αὐτός πού σοῦ εἶπε τά λόγια αὐτά καί σοῦ φάνηκε μορφωμένος, φαίνεται ὅτι δέν ἔχει ἀνοίξει τήν Ἁγία Γραφή ἤ καί ἄν τήν διάβασε δέν θά τήν κατάλαβε. Ἀλλά οὔτε καί θά ξέρει τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, τό ὁποῖον σαφῶς μιλάει γιά τό θέμα αὐτό : «Πιστεύω.... καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ... πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς».

Ἡ Ἁγία Γραφή μέ σαφήνεια καί σέ πολλά σημεῖα μᾶς διδάσκει ὅτι μετά τόν θάνατόν του κάθε ἄνθρωπος θά κριθεῖ : «Ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν μετά δέ τοῦτο κρίσις» (Ἑβρ. 9, 27).

Ἀλλά γιά τό θέμα τῆς παγκόσμιας κρίσεως τοῦ Θεοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς μίλησε καθαρά, ὄχι μόνον ὅτι θά γίνει στήν συντέλεια τοῦ κόσμου, ἀλλά μᾶς περιέγραψε καί πῶς θά γίνει ἡ κρίσις καί μέ ποιά κριτήρια (Ματθ. 25, 31 & ἑξῆς).

Ἀλλά ἴσως νά σοῦ μένει ἡ ἀπορία : στόν κόσμο αὐτόν, ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος, ὁ Θεός δέν τόν κρίνει ; Διαβάζοντας τά ἱερά Εὐαγγέλια βλέπουμε ὅτι ὑπάρχουν περιπτώσεις, πού ὁ Θεός σάν στοργικός πατέρας καί ἄριστος παιδαγωγός παραχωρεῖ κάποτε δοκιμασίες σέ ἀνθρώπους, πού παρέβησαν τόν Νόμο Του, ὅπως ἀρρώστιες καί θλίψεις, γιά νά τούς βοηθήσει νά μετανοήσουν καί νά διορθωθοῦν. Αὐτό συνέβη μέ τόν παράλυτο τῆς Βηθεσδά, πού ἦταν κατάκοιτος τριάντα ὀκτώ χρόνια. Ἡ ἀρρώστια αὐτοῦ προερχόταν ἀπό τίς ἁμαρτίες του, ὅπως φαίνεται ἀπό τά λόγια πού τοῦ εἶπε ὁ Κύριος μετά τή θεραπεία του : «Ἴδε ὑγιής γένονας, μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μή χεῖρόν σοι τι γένηται» (Ἰωάν. 5, 14). Καί τί χειρότερο θά μποροῦσε νά τοῦ συμβεῖ ἀπό τό νά ἀποκλειστεῖ ἀπό τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ κατά τήν παγκόσμια κρίση ;

Γιά νά βοηθήσουμε τή σκέψη μας νά καταλάβει τό σημεῖο αὐτό ἄς πάρουμε τό παράδειγμα ἑνός ἄτακτου μαθητή. Ὁ δάσκαλος, γιά νά τόν βοηθήσει νά διορθώσει τήν συμπεριφορά του στό σχολεῖο καί γιά νά γίνει ἐπιμελής μαθητής, νά μελετᾶ τά μαθήματά του, κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους τοῦ βάζει διάφορες τιμωρίες. Ἄν διορθωθεῖ, στίς ἐξετάσεις τοῦ τέλους τοῦ σχολικοῦ ἔτους προβιβάζεται. Ἄν ὄχι ἀπορρίπτεται καί ἄν ἐπιμένει ἀποβάλλεται ἀπό τό σχολεῖο.

Κάπως ἔτσι συμβαίνει καί μέ μᾶς. Ὁ Θεός κατά τή διάρκεια τῆς ζωῆς μας μᾶς παιδαγωγεῖ μέ διαφόρους τρόπους. Ὅσοι ὅμως μένουν ἀδιόρθωτοι καί ἀμετανόητοι θά κριθοῦν καί θά καταδικασθοῦν κατά τήν Δευτέρα Παρουσία Του.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ