Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΗ : Στίς ἱερές εἰκόνες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ βλέπουμε τρία γράμματα στό φωτοστέφανο. Τί σημαίνουν καί γιατί γράφονται ἐδῶ ;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τά γράμματα αὐτά προέρχονται ἀπό τήν ἑλληνική μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἔγινε τόν 2ον αἰώνα πρό Χριστοῦ, ἀπό τούς 70 ἑλληνομαθεῖς Ἑβραίους, στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου.

Ἀπό τά τρία αὐτά γράμματα Ο ΩΝ τό πρῶτο εἶναι ἄρθρο (τό Ο) καί τά δύο ἄλλα γράμματα εἶναι μία λέξη (ΩΝ). Ὅταν ὁ Μωϋσῆς ρώτησε τόν Θεό νά τοῦ πεῖ τό ὄνομά Του τοῦ ἀπήντησε μέ αὐτή τήν λέξη. «Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν ... τοῦτό μου ἕστιν ὄνομα αἰώνιον» (Ἐξοδ. 13, 14&15).

Ἀλλά καί στήν Καινή Διαθήκη στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου κεφ. 1 στίχ. 4 βλέπουμε ὅτι ὁ Θεός ὀνομάζεται «Ο ΩΝ». Δηλαδή αὐτός πού ὑπάρχει, ὑπῆρχε καί θά ἔλθη (στίχ. 4).

Οἱ ἄλλοι πού οἱ ἄνθρωποι πίστευαν ὡς θεούς δέν ὑπῆρχαν. Ἦταν δημιουργήματα τῆς φαντασίας των. Καί τά εἴδωλα πού κατασκεύαζαν καί προσκυνοῦσαν ἦταν ἄψυχα, ὑλικά δημιουργήματα, πού οὔτε μιλοῦν, οὔτε ἀκούουν οὔτε βλέπουν (παράβαλε Ψαλμός 113, 12-13). Ὁ ἕνας πού πράγματι ὑπάρχει Θεός εἶναι Ο ΩΝ.

Ἀλλά ὁ Ἕνας Θεός, ὅπως ἀπεκαλύφθη στήν Καινή Διαθήκη ἔχει τρία πρόσωπα : Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιο Πνεῦμα. Ὁ Υἱός γεννὰται ἀπό τόν Πατέρα «πρό πάντων τῶν αἰώνων» ὅπως ὁμολογοῦμε στό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί ἔχει τήν ἴδια «οὐσία», «ὁμοούσιος τῷ Πατρί». Εἶναι ἀκόμα Φῶς ὅπως καί ὁ Πατέρας : «Φῶς ἐκ φωτός, Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ». Γι’αύτό ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶπε : «ἐγώ καί ὁ Πατήρ ἕν ἐσμέν» (Ἰωάν. 10, 30) καί «ὁ ἑωρακώς ἐμέ, ἑώρακε τόν Πατέρα» (Ἰωάν. 14, 9). Ἑπομένως τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ Πατέρα «Ο ΩΝ» ἰσχύει καί γιά τόν Υἱόν Θεόν.

Ἡ Ἐκκλησία μας, λοιπόν, γιά νά δηλώνει αἰσθητά τήν πίστη της στόν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς Θεόν ἀληθινόν, πού ἔλαβε καί τήν ἀνθρώπινη φύση, καθιέρωσε - ἀπό τά πρῶτα της χρόνια – νά γράφει στό φωτοστέφανο τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ τό ἴδιο ὄνομα πού ἔχει ὁ Θεός Πατέρας : Ο ΩΝ.

 

bullets

Απαντήσεις Μητροπολίτου ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ