Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εκκλησιαστικές Κοινότητες ΑΛΑΓΙΑ (Alanya)

ΑΛΑΓΙΑ (Alanya)

analya-modern

Ἀνατολικά καί σέ ἀπόσταση 120 χιλιομέτρων ἀπό τήν Ἀττάλεια βρίσκεται ἡ παραθαλάσσια πόλη Ἀλάγια, πού σήμερα ὀνομάζεται Alanya.

Κατά τήν ἀπογραφή τοῦ ἔτους 1893 ὁ πληθυσμός της ἦταν 37.914. Πρό τῆς καταστροφῆς, οἱ Ἕλληνες πού ζοῦσαν στήν Ἀλάγια ἦσαν περί τίς 2.500.

Οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἀλάγιας24) ἦταν :

  1. Τοῦ γίου Γεωργίου, Βυζαντινός ναός μέ τοιχογραφίες ἀξιόλογης τέχνης. Κτισμένος στό λόφο τοῦ φρουρίου διατηρεῖται σέ καλή κατάσταση.

  2. γίων Κωνσταντίνου καί λένης, μέ ἱερέα τά τελευταῖα χρόνια τόν παπα – Στέφανο.

  3. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ μέ ἱερέα τά τελευταῖα χρόνια πρό τοῦ ξεριζωμοῦ τόν παπα-Γιώργη . Οἱ δύο τελευταῖοι ναοί ἔχουν ὑποστεῖ μεγάλες καταστροφές. ΣτήνἈλάγιαλειτουργοῦσανδύοσχολεῖα,ἀρρεναγωγεῖο καί παρθεναγωγεῖο μέ τέσσερες τάξεις τό καθένα.

Στήν Ἀλάγια οἱ σχέσεις τῶν Ἑλλήνων μέ τούς Τούρκους συμπολίτες τους ἦταν ἁρμονικές. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι ὁ Σύνδεσμος Ἀλαγιωτῶν Ν. Ἰωνίας Ἀττικῆς βοήθησε στήν ἀδελφοποίηση τοῦ Δήμου Alanya μέ τόν Δῆμο Νέας Ἰωνίας Ἀττικῆς, ὅπου εἶχαν ἐγκατασταθεῖ οἱ πρόσφυγες τῆς Ἀλάγιας τό 1922.

Ἡ σημερινή πόλη Alanya παρουσιάζει τεράστια πρόοδο. Ὁ πληθυσμός της ἔφθασε τίς 400.000, ἀπό τούς ὁποίους 10.000 περίπου εἶναι Εὐρωπαῖοι.

24) Κατά προφορικές πληροφορίες το Προέδρου το Συνδέσμου λαγιωτν Ν. ωνίας Κ. Τσοπανάκη.

 

 

Ἡ πόλη Ἀλάγια (σημερινή Alanya) εἶναι τό ἀρχαῖο Κορακήσιον, τό ὁποῖο κατά τή βυζαντινή περίοδο ὀνομάστηκε Καλόν Ὄρος καί ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς ἡ ὁποία ὑπαγόταν στή Μητρόπολη Σίδης, (Πρώτης Παμφυλίας).


Γνωστοί Ἐπίσκοποι Κορακησίου ἤ Καλοῦ Ὄρους εἶναι: 1

 

ὁ Θεόδουλος (παρέστη στήν Β΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Ματιθιανός (παρέστη στήν Γ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Ὄμπριμος (παρέστη στήν Δ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Νικήτας (παρέστη στήν ΣΤ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Κόνων (παρέστη στήν ἐν Τρούλλῳ Σύνοδο τῆς Κων/λεως τοῦ 692).

 

Ἡ Ἀλάγια βρίσκεται στό δυτικό τμῆμα τῆς Κιλικίας καί σέ ἀπόσταση 120 χιλιομέτρων περίπου ἀνατολικά τῆς Ἀττάλειας.

 

Τό κλῖμα της εἶναι ἰδιαίτερα ἤπιο. Ἔχει πλούσιους πορτοκαλεῶνες, φυτεῖες μπανάνας καί παράγει πρώϊμα λαχανικά, μέ τά ὁποῖα τροφοδοτεῖ ὅλη τήν ἐνδοχώρα. Ἡ θάλασσά της δέν εἶναι ποτέ πολύ κρύα καί ἡ παραλία της εἶναι ἀβαθής, ὁμαλή, ἀμμώδης, γι’αὐτό προσελκύει χιλιάδες τουρίστες ἀπό τό ἐξωτερικό καί τό ἐσωτερικό τῆς χώρας.

 

Ἡ σημερινή πόλη Alanya παρουσιάζει τεράστια πρόοδο. Ἐνῶ πρό 20ετίας ὁ πληθυσμός της ἦταν 23.000 περίπου, ὅλοι Τοῦρκοι, κατά τήν ἀπογραφή τοῦ ἔτους 2008 ἔφθασε τίς 400.0002 περίπου, ἀπό τούς ὁποίους 10.000 εἶναι Εὐρωπαῖοι.3 Σέ τοῦτο συμβάλλουν καί οἱ τοπικοί ἄρχοντες μέ τήν φιλόξενη πολιτική τους. Εἶναι ἀνοιχτοί πρός τούς ξένους. Μέχρι τώρα ὁ Δῆμος Alanya ἔχει ἀδελφοποιηθεῖ μέ δέκα πόλεις τῆς Κίνας καί τῆς Εὐρώπης. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ὁ Δῆμος Νέας Ἰωνίας Ἀττικῆς, ὅπου δραστηροποιεῖται «ὁ Σύνδεσμος Ἀλαγιωτῶν Ν. Ἰωνίας Ἀττικῆς» καί κάθε χρόνο ὀργανώνονται διάφορες πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, ἐκ περιτροπῆς, μέ συμμετοχή πλήθους κόσμου. Χαρακτηριστικό τοῦ «ἀνοιχτοῦ μυαλοῦ» πού διαθέτουν εἶναι τό ὅτι, τό Δημοτικό Συμβούλιο Alanya, τόν Ἰούνιο τοῦ 2009 ἐπέτυχε, κατόπιν ἐνεργειῶν του στήν Κυβέρνηση, νά περιέλθει στήν εὐθύνη του ὁ παλαιός Ὀρθόδοξος Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου καί ἔχει ἀρχίσει τήν ριζική ἐπισκευή του.4 

 sidis-alanya

Μέχρι τόν διωγμό στήν Ἀλάγια ζοῦσαν 2.000 περίπου Χριστιανοί μέ μικρή ἀλλά ἀκμάζουσα Κοινότητα μέ τούς Δημογέροντές της, τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους, τούς ἱερεῖς καί τούς δασκάλους της. Εἶχε τρεῖς Ἐκκλησίες. Δύο στήν πόλη, τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, στόν Γιοκαρῆ Μαχαλᾶ (πάνω Ἐνορία) μέ Ἐφημέριο τόν παπα-Γιώργη, τόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο, στόν Ἀσαγῆ Μαχαλᾶ (Κάτω Ἐνορία) μέ Ἐφημέριο τόν παπα-Στέφανο5 καί τόν  βυζαντινό ναό μέ τροῦλλο6 μέσα στό Κάστρο, στόν ὁποῖο ὑπάρχουν ἀκόμα ἴχνη, νωπογραφιῶν Ἁγίων. Ὑπῆρχε καί τό Ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγ. Γεωργίου πάνω ἀπό τήν πόλη, ψηλά στό βουνό, τοῦ ὁποίου - ὅπως προαναφέραμε – τήν ἐπισκευή ἔχει ἀναλάβει ὁ Δῆμος. 

 sidis-alanya-byzantine-temple

Βυζαντινός ναός στό κάστρο τῆς Ἀλάγιας.

.sidis-alanya-stgeorge

 Τό Ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ βουνοῦ, πάνω ἀπό τήν Ἀλάγια.

 

Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα τῆς Ἀλάγιας εἶχε δύο σχολεῖα, τό Ἀρρεναγωγεῖο πού στεγαζόταν κοντά στήν Ἐκκλησία τῶν Ἀρχαγγέλων καί τό Παρθεναγωγεῖο, κοντά στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο, μέ τρεῖς δασκάλους. Ὅπως συνέβαινε καί στίς ἄλλες Χριστιανικές Κοινότητες καί ἐδῶ τούς Δασκάλους τούς μισθοδοτοῦσε ἡ Κοινότητα, ἡ ὁποία φρόντιζε καί γιά τήν ἀποδοτική λειτουργία τῶν Σχολείων.

Οἱ σχέσεις τῶν Ἑλλήνων μέ τούς Τούρκους συμπολίτες τους ἦταν ἁρμονικές. Μεταφέρω ἐδῶ τήν ἐνδιαφέρουσα πληροφορία τοῦ ἰατροῦ Παναγ. Π. Χατζηπέτρου : «Οἱ Χριστιανοί ἐκέρδισαν τήν ἐκτίμησιν καί τόν σεβασμόν τῶν Τούρκων καί ἰδίᾳ τῶν χωρικῶν. Χάρις εἰς τούς Χριστιανούς πού ἀγόραζαν τοῦ χωρικοῦ τά προϊόντα καί πού τοῦ ἔδιδαν δουλειά καί προπάντων τοῦ ἔδιδαν τήν ἀμοιβήν του ὅσον κανένας ἄλλος, κατώρθωνε νά ζῇ ὁπωσδήποτε ἄνετα αὐτός καί ἡ οἰκογένειά του. Ἔτσι μέ τήν ἁπλοϊκήν ψυχήν καί τήν ἀνθρωπιά του ἔτρεφεν ἕνα βαθύ αἴσθημα εὐγνωμοσύνης πρός τόν ἐργοδότην του λέγοντας : τρώγω τό ψωμί του».7

 

Οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀλάγιας ἦταν προοδευτικοί καί δραστήριοι ἄνθρωποι καί γι’αὐτό στά μέρη πού κατέφυγαν πρόσφυγες μετά τόν διωγμό κατώρθωσαν νά σταδιοδρομήσουν μέ ἐπιτυχία. Ἄλλοι κατέφυγαν στήν κοντινή Κύπρο, ἄλλοι στήν σημερινή Νέα Ἰωνία Ἀττικῆς, ἀλλά καί σέ ἄλλα μέρη. 

 sidis-alanya2

1 J.KODER σελ. 587.

2 Wikipedia.

3 Wikipedia.

4Ἕνα ἀκόμα χαρακτηριστικό γεγονός, πού φανερώνει τό προοδευτικό πνεῦμα τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν τῆς Alanya εἶναι καί τό ἑξῆς. Τόν Ἰούλιο τοῦ 2009 ἐν ὄψει τῆς ἐπίσκεψης ὁμάδας ἐπισκεπτῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν παλαιό ναό τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, ὁ Δῆμος εἶχε φροντίσει ὄχι μόνον γιά τήν καθαριότητα τοῦ χώρου, ἀλλά καί γιά τόν πλούσιο ἀνθοστολισμό ἀκόμα καί τῆς αὐλῆς τοῦ ναοῦ. Τήν ἄλλη ἡμέρα στήν ἱστοσελίδα τοῦ Δήμου παρουσιάστηκαν στιγμιότυπα ἀπό τήν ἐκδήλωση ἐκείνη καθώς καί ἀπό τήν θερμή ὑποδοχή τῶν ἐπισκεπτῶν στό Δημαρχιακό μέγαρο ὑπό τοῦ Ἀντιδημάρχου (λόγῳ ἀπουσίας στό ἐξωτερικό τοῦ Δημάρχου) κατά τήν ὁποίαν ἦταν παρόντες καί οἱ ἀρχιτέκτονες καί οἱ μηχανικοί, στούς ὁποίους ἀνατέθηκε ἡ ἐπισκευή τοῦ ‘Ι.Ν. Ἁγ. Γεωργίου.

5 Γ.Π.Π. σελ. 178.

6 Κατά πληροφορίαν τοῦ Κώστα Τσοπανάκη, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ἀλαγιωτῶν Ν. Ἰωνίας Ἀττικῆς, ὁ ναός αὐτός φέρεται νά ἦταν ἀφιερωμένος στήν Ἁγία Σοφία. 

7 Π.Π.Χ. σ. 37.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εκκλησιαστικές Κοινότητες ΑΛΑΓΙΑ (Alanya)