Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Επισκοπές

Ἐπισκοπαί, Τακτικά ἤ Ἐκθέσεις ἤ Ἀναγραφαί

Τακτικόν 1 (Ζ΄ αἰών)

ΚΔ΄ Ἐπαρχία Πισιδίας ὁ Ἀντιοχείας 

24 Ἐπαρχία Πισιδίας 

Μητρόπολις Ἀντιοχείας ἔχει ὑπ΄αὐτήν πόλεις ἤτοι ἐπισκοπάς ιη΄, οἷον :

 

τόν τοῦ Φιλομηλίου τόν Λαοδικείας τῆς Κεκαυμένης

τόν Σαγαλασσοῦ τόν Σελευκείας τῆς Σιδηρᾶς

τόν Σωζοπόλεως τόν Ἀδάδων

τόν Ἀπαμείας τῆς Κιβωτοῦ τόν Ζορζήλων

τόν (Τυ)ραΐου τόν Τιμβριάδος

τόν Βάρεως τόν Τυμάνδου

τόν Ἀνδριανουπόλεως τόν Ἰουστινιανουπόλεως

τόν Λιμένων τόν Μητροπόλεως

τόν Νεαπόλεως τόν Πάππων 

Σύνολον : 18 

 

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Επισκοπές