Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επίσκοποι

Ἑπισκοπικός Κατάλογος Εξαρχίας Σίδης

Ὁ ἐκτεταμένος Κατάλογος τῶν κατ᾽ὄνομα γνωστῶν Ἐπισκόπων Σίδης ἀρχίζει τόν γ΄ αἰώνα μέ τόν Ξενοφῶντα καί τελειώνει τόν ιδ΄αἰώνα μέ τόν Κύριλλο. Μεταξύ αὐτῶν διακρίνονται :

 

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωάννης, (ἐπί Θεοδοσίου Α΄).

 

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος παρέστη στήν ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως τό 681.

Ἔχει βρεθεῖ σφραγίδα του μέ τόν τίτλο «Μητροπολίτης Σίδης».

 

Ὁ Ἐπίσκοπος Θωμᾶς μέ τήν προσωνυμία Ὁμολογητής. Κατά τό ἔτος 813/814 ἦταν προφανῶς Μητροπολίτης Σίδης.4

 

Ὁ Ἐπίσκοπος Εὐστάθιος. Στίς ἀρχές τοῦ ι΄αἰώνα ἀπευθύνει ἐπιστολή στόν Μητροπολίτη Καισαρείας Ἀρέθα, κατά πόσον ὑπάρχει δυνατότητα μεταθέσεώς του σέ ἄλλη Ἐπισκοπική ἕδρα λόγω τῶν δυσχερειῶν πού ἀντιμετώπιζε. Αὐτό φανερώνει τούς κινδύνους πού περιέζωναν τούς χριστιανούς ἀπό τούς ποικίλους ἐπιδρομεῖς, οἱ ὁποῖοι μᾶς εἶναι γνωστοί καί ἀπό ἄλλες πηγές.

 

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωάννης (1071-1079).

 

Ὁ Μητροπολίτης Νικήτας (1147).

 

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἱλαρίων, τόν ιβ΄αἰώνα. Σέ χειρόγραφό του ἀποδίδει στόν Ἐπίσκοπο Σίδης Θωμᾶ τή συγγραφή τοῦ Μαρτυρίου τῶν Ἁγίων Εὐσταθίου, Θεσπεσίου καί Ἀνατολίου, οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν ἐπί Διοκλητιανοῦ.

 

Ὁ Μητροπολίτης Κύριλλος (1342-1360).

 

Ἡ Σίδη, ὅπως εἴδαμε, παρέμεινε μέχρι τά τέλη τοῦ ιδ΄αἰώνα ἕδρα Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος ὅμως, λόγω τῶν ἐπιδρομῶν στήν Παμφυλία, κατά καιρούς ἀναγκαζόταν νά διαμένει στήν Κωνσταντινούπολη καί ἀπό ἐκεῖ νά μεριμνᾶ γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου του στή Σίδη.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επίσκοποι