Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Εισαγωγή Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

Μέ τήν ἄδειαν τοῦ ἐκδότη στό κεφάλαιο αὐτό παρατίθενται ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἐμπεριστατωμένη μελέτην τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης Βασιλείου Θ. Σταυρίδου : ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ – ΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ον ΑΙΩΝΑ. Ἔκδοσις Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996.

ΙΣΤΟΡΙΑ, Γενικά1

Σήμερον ἡ ὀνομασία τῆς μητροπόλεως ταύτης φέρει τόν τίτλον τῆς ἐπαρχίας καί ὄχι τῆς ἕδρας αὐτῆς, ἡ ὁποία κατά καιρούς ἤλλαξε τήν θέσιν της.

Ἀρχικά ἡ μητρόπολις αὕτη ἐγνωρίζετο ὡς ἡ μητρόπολις Ἀντιοχείας τῆς Πισιδίας. Ἡ πόλις αὐτή ἔκειτο εἰς τά σύνορα τῆς Φρυγίας, πλησίον τοῦ σημερινοῦ χωρίου Γιολβάς ἤ Γιολοβάτς, πρός ἀνατολάς τῆς λίμνης Ἐγερτίρ. Εὑρίσκετο εἰς τά νοτιοανατολικά τῆς ὀροσειρᾶς, ἡ ὁποία ἐχώριζε τήν Φρυγίαν ἀπό τήν Πισιδίαν. Ἐκτίσθη δέ ἀπό τούς κατοίκους τῆς Μαγνησίας, παρά τόν Μαίανδρον. Κατά μίαν ἄλλην ἐκδοχήν, ἀπό τόν Ἀντίοχον Γ΄ ἤ τόν Σέλευκον Νικάνορα. Οἱ Ρωμαῖοι τήν κατέστησαν ἐλευθέραν πόλιν τό 189 π.Χ. Ὁ Αὔγουστος πρίν ἀπό τό 11 π.Χ. τήν μετέτρεψεν εἰς ρωμαϊκήν ἀποικίαν, μέ τό ὄνομα Καισάρεια Ἀντιόχεια ἤ Ἀντιόχεια, κολωνεία Καισαρείας. Κατόπιν ἐχρησίμευσεν ὡς πρωτεύουσα τῆς Πισιδίας.

Ἐνωρίς ἀπώλεσε τήν ἀρχαίαν αὐτῆς λαμπρότητα, ἐκ τῆς ὁποίας παραμένουν μόνον ὡρισμένα ἐρείπια.

1 Ἐπισκοπική Ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σελ. 281 -287

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Εισαγωγή Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ