Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Αρχαιότητες - Μνημεία

Αρχαιότητες - Μνημεία

Κατά τίς ἀνασκαφές τῶν ἐτῶν 1947-1966 ἦλθαν στό φῶς σπουδαῖα μνημεῖα τῶν ἀρχαίων καί ἑλληνιστικῶν χρόνων, καθώς καί τῆς ρωμαϊκῆς καί βυζαντινῆς περιόδου. Ὁ ἀρχαιολόγος Arif Müfid Maniel στίς 334 σελίδες τοῦ ἔργου του Side (Ankara 1978) περιγράφει διεξοδικά τά σπουδαιότερα ἀπό τά εὑρήματα αὐτά, καί διατυπώνει τά πορίσματά του. Στό σχέδιο   πού κατάρτισε διακρίνονται :

 

Τά τείχη τῆς πόλης, τά ἀρχαῖα καί τά μεταγενέστερα τοῦ δ΄ μ.Χ. αἰώνα μέ τίς μεγαλοπρεπεῖς πύλες τους.

 

Τό ὑδραγωγεῖο, στό ὁποῖο ἐρχόταν τό νερό ἀπό τίς πηγές τοῦ ποταμοῦ Μέλας, μέσω ὑδραγωγῶν μήκους 30 χιλιομέτρων.

 

Τό θέατρο, τό μεγαλύτερο τῆς Παμφυλίας, μέ χωρητικότητα 17.000 θεατῶν.

Ἡ πύλη τοῦ θριάμβου, ἡ ὁποία κτίστηκε τό 74 μ.Χ. πρός τιμήν τοῦ ρωμαίου αὐτοκράτορα Βεσπασιανοῦ (69-79 μ.Χ.) καί τοῦ υἱοῦ του στρατηγοῦ Τίτου, ὁ ὁποῖος συνέτριψε τούς πειρατές τῆς περιοχῆς καί ἀπάλλαξε τήν πόλη ἀπό τίς καταστροφικές ἐπιδρομές τους.

 

Οἱ δύο ἀγορές μέ ὑπόστεγα πού στηρίζονται σέ κίονες ἰωνικοῦ ρυθμοῦ.

 

Βιβλιοθήκη, ἡ ὁποία λόγω τῆς πολυτελοῦς κατασκευῆς της δημιουργεῖ τό ἐρώτημα στούς ἀρχαιολόγους μήπως ἦταν βασιλικό παλάτι.

 

Ἐντυπωσιακοί εἶναι οἱ δύο δρόμοι μέ κιονοστοιχίες. Ὁ ἕνας (C) ἀρχίζει ἀπό τήν κεντρική βόρεια πύλη, διέρχεται ἀπό τό κέντρο τῆς πόλης καί φθάνει στόν χῶρο ὅπου ὑπῆρχαν δύο ναοί τοῦ Ἀπόλλωνα καί τῆς Ἀθηνᾶς, κοντά στή νότια ἀκτή. Ὁ δεύτερος (Β) ἀρχίζει ἐπίσης ἀπό τήν κεντρική πύλη καί φθάνει στόν Μητροπολιτικό ναό.

sidi-apollo 

ΣΙΔΗ : Ναός τοῦ Ἀπόλλωνος.

 

Οἱ ἀρχαῖοι ναοί τοῦ Διονύσου κοντά στό θέατρο, τοῦ Ἀπόλλωνα καί τῆς Ἀθηνᾶς, πού ἀναφέραμε καί ἕνας τέταρτος σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τή θάλασσα, θεωροῦνται ἀπό τούς ἀρχαιολόγους ὡς οἱ ὡραιότεροι τῆς Παμφυλίας.  Οἱ μαρμάρινες κολῶνες τους μέ κιονόκρανα κορινθιακοῦ ρυθμοῦ, τά ἀετώματα μέ περίτεχνες παραστάσεις καί ὁ ὅλος διάκοσμος τούς προσέδιδε ἐξαιρετική ὀμορφιά.

 

 sidi-diagram

Σχεδιάγραμμα Βασιλικῆς καί τῶν ἀρχαίων ναῶν

Ἀπόλλωνος καί Ἀθηνᾶς.


 

sidis-diagram

 

 

Σχεδιάγραμμα Σίδης

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΙΔΗΣ

Α Τείχη τῆς πόλης ἀρχικά

ΑΑ Τείχη τῆς πόλης μεταγενέστερα

Α1-Α2 Πύλες τῶν τειχῶν

Β Ὁδός μέ κιονοστοιχίες

C Ὁδός μέ κιονοστοιχίες

D Ἁψίδα θριάμβου

E1-E2 Λιμένες

F Ὑδραγωγεῖο

G & hh Νυμφαῖον

H1-H2 Δεξαμενές

I1-I2 Συντριβάνια

I3 Μνημεῖο Βεσπασιανοῦ

J1 Χῶροι ὑγιεινῆς

J Ἀγορά

K Κυκλικό κτίριο

L Θέατρο

M Κεντρική ἀγορά

N1-N2 Προχριστιανικοί ναοί

O Τοῖχοι στηρίξεως

Q Ναός τοῦ Διονύσου

R1-R2, gg, jj Οἰκίες

U1-u2-u3 Μῶλος

aa Ἱ. Ναός-Βασιλική

bb Ἱ. Ναός-Βασιλική

cc Μητροπολιτικός ναός-Βασιλική

dd Ἐπισκοπεῖον

ee Βαπτιστήριον

ii Βυζαντινό κτίριο-Βιβλιοθήκη

kk Λουτρά

a,b,c,d Μικροί δρόμοι


 

νεκρόπολη, μέ τό περίλαμπρο μαυσωλεῖο καί τούς μαρμαρόγλυπτους τάφους, παρουσιάζεται ἐξ ἴσου ἐνδιαφέρουσα καί μοιάζει μέ τίς νεκροπόλεις τῶν ἄλλων σπουδαίων πόλεων τῆς Παμφυλίας.

 

Ἐκεῖ πού ὁ χριστιανός ἐπισκέπτης τῆς Σίδης στέκεται μέ βαθειά συγκίνηση καί πολλή περίσκεψη εἶναι τά βυζαντινά κτίσματα .

 

sidis-mausoleum

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Αρχαιότητες - Μνημεία