Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΕΣ

 Στή Μητρόπολη Σίδης ὑπαγόνταν ἀκόμη, ἀπό τήν Ἐπαρχία Πρώτης Παμφυλίας οἱ Ἐπισκοπές :Κάσων
. Γνωστοί Ἐπίσκοποι Κάσων εἶναι:1

 

Ὁ Τυέσιος(Tuesianus)(παρέστη στήν B΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Νεκτάριος (παρέστη στήν Γ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Θεόδωρος (παρέστη τό 536 στή Σύνοδο Κων/λεως),

 

ὁ Κυριακός (παρέστη στήν Ε΄ Οἰκουμεν. Σύνοδο) καί

 

ὁ Ἰγνάτιος (παρέστη στήν ἐπί Φωτίου Σύνοδο τῆς Κων/λεως τοῦ ἔτους 879)

 
Λύρβης. Γνωστοί Ἐπίσκοποι Λύρβης εἶναι:2

 

Ὁ Γάϊος (παρέστη στή Β΄ Οἰκουμ. Σύνοδο) καί

 

ὁ Ταριανός (παρέστη στήν Δ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο).

 
Μαναύγων.Γνωστός Ἐπίσκοπος Μαναύγων εἶναι3:

 

Ὁ Κοσμᾶς(παρέστη στήν ΣΤ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο).

 
Σεμνέων (ἤ Σεννέων), Γνωστοί Ἐπίσκοποι Σεμνέων εἶναι:

 

Ὁ Νεκτάριος(παρέστη στήν Γ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο)

 

καί ὁ Ἰωάννης(παρέστη σέ Σύνοδο τῆς Κων/λεως).

 
Ἀπό τήν Ἐπαρχία Πισιδίας ἀνήκαν ἐπίσης στή Μητρόπολη Σίδης οἱ Ἐπισκοπές:


Ἴσβων. Γνωστός Ἐπίσκοπος Ἴσβων εἶναι :

 

Ὁ Πλάτων (παρέστη στήν ἐπί Φωτίου Σύνοδο τῆς Κων/λεως τό 879).

 

Κολυβράσου. Γνωστοί Ἐπίσκοποι Κολυβράσου εἶναι4:

 

Ὁ Λογγῖνος (παρέστη στή Β΄ Οἰκουμ. Σύνοδο), ὁ Νήσιος(παρέστη στήν Δ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο) καί ὁ Τάττης (παρέστη στήν ἐν Τρούλλῳ Σύνοδο τῆς Κων/λεως τοῦ 692).

sidi-panfylia-sarcophagus

Σαρκοφάγος τῆς Παμφυλίας

 

 

1 J. Koder σελ. 611.

2 J. Koder σελ. 694.

3 J. Koder σελ. 710.

4 J. Koder σελ. 649.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΕΣ