Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΚΑΡΑΛΙΑ (Karallia)

ΚΑΡΑΛΙΑ (Karallia)

Ἡ ἀρχαία πόλη Καράλια βρίσκονταν στή βορειανατολική Παμφυλία. Ἦταν ἕδρα τῆς Ἐπισκοπῆς Καραλίων, ἀπό τόν στ΄αἰώνα, καί ὑπάγονταν στή Μητρόπολη Σίδης.


Γνωστοί Ἐπίσκοποι Καραλίων εἶναι:1

 

Ὁ Σόλων(παρέστη στήν Γ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Μαρκελλῖνος(παρέστη στήν Δ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Μηνᾶς(παρέστη στήν ΣΤ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο) καί

 

ὁ Θεόδοτος(παρέστη στήν ἐν Τρούλλῳ Σύνοδο Κων/λεως, τό 692).

 

 

1 J. Koder σελ. 604.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΚΑΡΑΛΙΑ (Karallia)