Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΕΤΕΝΝΑ (Etenna)

ΕΤΕΝΝΑ (Etenna)

Ἡ ἀρχαία πόλη Ἔτεννα (γράφεται καί Ἔττενα) ἤ Κότεννα, βρισκόταν στήν κοιλάδα τοῦ ποταμοῦ Μέλας (Manavgat) στήν περιοχή τῆς σημερινῆς πόλης Akseki στήν ἀνατολική Παμφυλία. Οἱ κάτοικοι ἀσχολούνταν μέ τή γεωργία καί εἰδικώτερα μέ τήν παραγωγή ἐλαιόλαδου, τοῦ ὁποίου μεγάλες ποσότητες ἐξήγαγε στήν ὀρεινή Πισιδία. Ὑπάρχουν ἐρείπια ἐλαιοτριβείων καί ἄλλων κτιρίων, πού φανερώνουν τήν εὐημερία τῶν κατοίκων της. Οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ἦσαν Ἕλληνες-Ρωμηοί.

Ἔχουν βρεθεῖ νομίσματα μέ τήν ἐπιγραφή ΕΤΕΝΝΕΩΝ.1

 

Ἡ Ἔτεννα ἦταν ἕδρα Ἐπισκόπου ὑπό τόν Μητροπολίτην Σίδης.2

 

Γνωστοί Ἐπίσκοποι Ἐτέννης εἶναι:

 

Ὁ Εὐτρόπιος (παρέστη στήν Γ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Εὐδόξιος (παρέστη στήν Δ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο),

 

ὁ Ἰωάννης (παρέστη στήν Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο)καί

 

ὁ Πέτρος (παρέστη στήν ἐπί Φωτίου Σύνοδο τῆς Κων/λεως τό 879)

sidi-etenna 

1 B.H.B. σελ. 87.

2 Ἔκθεσις Ἐπιφανίου Κύπρου.

Σημ. Σέ ὡρισμένους καταλόγους Ἐπισκοπῶν τῆς Μητροπόλεως Σίδης ἐκτός τῆς Ἐτέννης ἀναγράφεται καί Ἐπισκοπή Κοτέννης. (J. Koder, σελ. 375). Φαίνεται ὅμως ὅτι πρόκειται περί μιᾶς καί τῆς αὐτῆς πόλεως μέ δύο γραφές. (Β.Η.Β. σελ 66 & 87).

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΕΤΕΝΝΑ (Etenna)