Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΣΕΛΓΗ (Selge)

ΣΕΛΓΗ (Selge)

Ἡ Σέλγη ἦταν μιά σημαντική πόλη τῆς Πισιδίας στίς νότιες πλαγιές τοῦ Ταύρου καί στά δεξιά τοῦ ποταμοῦ Εὐρυμέδοντα. Βρίσκεται Β.Α. τῆς Ἀττάλειας καί σέ ἀπόσταση 33 περίπου χιλιομέτρων ἀπό αὐτήν.

 

Ἐπάνω ἀπό τήν ἀρχαία πόλη κτίστηκε τό σημερινό χωριό Ζέρκ.

 

Ὁ Στράβων ἀναφέρει ὅτι ἡ Σέλγη κτίστηκε τόν ζ΄ αἰῶνα ἀπό τούς Λακεδαιμονίους, ἀλλά ἡ ἀρχική πόλη εἶχε ἱδρυθεῖ πολύ παλαιότερα ἀπό τούς «Παμφύλους» Ἕλληνες, πού εἶχαν ἔλθει στήν περιοχή αὐτή μετά τόν Τρωϊκό πόλεμο, μέ ἀρχηγό τους τόν μάντη Κάλχα.

 

Ἡ πόλη ἀναπτύχθηκε σέ μιά ἀπό τίς πλουσιότερες καί στρατιωτικά ἰσχυρότερες πόλεις τῆς Πισιδίας, χάρις στό ὀρεινό καί δύσβατο τῆς τοποθεσίας της. Εἶχε τήν ἱκανότητα νά παρατάξει σέ ὥρα κινδύνου 20.000 ἄνδρες. Ἔτσι ἐξασφάλιζε τήν ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία της.

 

Τά ἀργυρά νομίσματα πού βρέθηκαν στήν Ἀκρόπολη τῆς Σέλγης, φέρουν στή μιά ὄψη δύο παλαιστές καί στήν ἄλλη πτερωτόν τοξότη μέ τά γράμματα ΣΕΛΓΑΙΩΝ.

 

Στήν Ἀκρόπολη τῆς Σέλγης ἔχουν ἀπομείνει πολλά ἐρείπια ἀπό τά Προπύλαια, κίονες, κιονόκρανα, ἡ ἀγορά, θέατρο, στάδιο, νυμφαῖον, ναός ἰωνικοῦ ρυθμοῦ, νεκρόπολη καί διάφορα ἄλλα κτίσματα.1

 

Στήν κορυφή τοῦ Ν.Α. λόφου, κοντά στήν ἀγορά ὑπάρχουν τά ἐρείπια βυζαντινοῦ ναοῦ, ρυθμοῦ βασιλικῆς. Ἐπειδή ὅμως ἀκόμα δέν ἔχουν γίνει συστηματικές ἀνασκαφές στή Σέλγη, δέν γνωρίζουμε λεπτομέρειες.

 

Παλαιοί γεωγράφοι ὀνόμαζαν τή Σέλγη ἀσέλγεια, γιά τόν ἀσελγῆ βίον τῶν κατοίκων της. Φαίνεται γι΄αὐτόν τόν λόγον οἱ συνεργοί τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀκύλας καί Πρίσκιλλα, μετά τό Μαρτύριο τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, ἔφθασαν μέχρι τή Σέλγη νά κηρύξουν τόν Χριστόν καί νά τούς καθαρίσουν ἀπό τίς ἀσέλγειές τους. Τελικά ἐκεῖ ἐμαρτύρησαν δι’ἀποκεφαλισμοῦ. Εἶναι γνωστόν ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶχε χειροτονήσει τόν Ἀκύλαν Ἐπίσκοπον καί τοῦ εἶχε ἀναθέσει τήν περιοχήν τῆς Ἀσίας. 

 

Ἡ Σέλγη ὑπῆρξε Ἐπισκοπή τῆς Μητροπόλεως Σίδης.

 

Γνωστοί Ἐπίσκοποι Σέλγη εἶναι:2

 

Ὁ Νουνέχιος(παρέστη στήν Γ΄ Οἰκουμ. Σύνοδο) καί

 

ὁ Θεοφάνης(παρέστη στή Σύνοδο τῆς Κων/λεως τοῦ 869-870). 

sidi-selge 

1 Wikipedia, the Free Encyclopedia.

2 J. Koder σελ. 836.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Επισκοπές - Ερειπωμένες Πόλεις ΣΕΛΓΗ (Selge)