Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εισαγωγή Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΣ

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΣ

Μέ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως ἐπί Θεοδοσίου τοῦ Β΄ (408-450), πάντως πρό τοῦ ἔτους 411, ἡ Παμφυλία χωρίσθηκε σέ δύο Μητροπόλεις. Στή Μητρόπολη Πρώτης Παμφυλίας μέ ἕδρα τή Σίδη, λόγω τῆς σπουδαιότητος πού εἶχε ἀποκτήσει ἡ πόλη αὐτή, καί στή Μητρόπολη Δευτέρας Παμφυλίας, μέ ἕδρα τήν Πέργη, ἡ ὁποία ἦταν ἐξ ἀρχῆς καί συνέχισε νά εἶναι ἡ Πρωτεύουσα τῆς Παμφυλίας.1Ἡ σπουδαιότητα τῆς Μητροπόλεως Σίδης καταφαίνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι στούς Μητροπολιτικούς Καταλόγους ἀπό τόν ε΄ αἰώνα, μεταξύ τῶν τότε 38 Μητροπόλεων, ἡ τῆς Σίδης κατέχει τή 10η θέση μέ δέκα ἑπτά Ἐπισκοπές.

 Αὐτές εἶναι :

 Ἀσπένδου,

Δαλισάνδου,

Ἐττένης ( ἤ Κοτέννης),

Ἴσβων,

Καραλίων,

Κάσων,

Κολυβράσου,

Κορακησίου ( ἤ Καλοῦ Ὄρους ),

Λύρβης,

Μαναύγων,

Μυλώμης,

Ὀρύμνης,

Οὐαμανάδων,

Σέλγης,

Σελευκείας,

Σεμνέων καί

Συνέδρων.2

 

Ἕνα ἀξιομνημόνευτο γεγονός, σχετικό μέ τή Σίδη, εἶναι ὅτι οἱ κάτοικοί της ἔστησαν, σέ δημοσίους χώρους τῆς πόλης των, δύο ἀγάλματα τῆς Ἁγίας Ἑλένης, τῆς μητέρας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, γιά νά ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τήν Αὐγούστα «γιά τήν αὐτοκρατορικήν μέριμναν πρός τούς παῖδας», ὅπως δήλωνε ἡ ἐπιγραφή. Φαίνεται ὅτι ἡ Ἁγία Ἑλένη εἶχε ἐπισκεφθεῖ τή Σίδη καθ᾽ὁδόν πρός τά Ἱεροσόλυμα. 3

 

Ἕνα ἄλλο ἱστορικό γεγονός εἶναι ἡ σύγκληση στή Σίδη, τό ἔτος 390, Τοπικῆς Συνόδου ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἀμφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, κατά τῆς συριακῆς αἱρέσεως τῶν Μεσσαλιανῶν.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εισαγωγή Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΔΗΣ