Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

pamfiliaΠανάρχαια ἐπαρχία τῆς νοτιοδυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι ἡ Παμφυλία. Ὡς πρός τήν ὀνομασία Παμφυλία, ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι μετά τόν Τρωϊκό πόλεμο συνέβη τό ἑξῆς : «Μερίς τις παντοίων ἀνθρώπων ὑπό τήν ἀρχηγίαν Κάλχαντος καί Ἀμφιλόχου τῶν Μάντεων, ὑπό τήν ἐπωνυμία Πάμφυλοι, νοστοῦσα καί ἀποπλανηθεῖσα μέχρις αὐτοῦ καίτοι τῆς Λυκίας ἤδη ἀκμαζούσης καί συμμαχούσης τοῖς Ἕλλησι, εὐηρεστήθησαν τήν τέως ἀκατοίκητον ταύτην γῆν νά κατοικήσωσι, ὅθεν καί Παμφυλία μετωνομάσθη»

Ὑπάρχουν ὅμως μαρτυρίες γιά τήν παρουσία Ἀχαιῶν στήν Παμφυλία πρίν ἀπό τό 1200 π. Χ., μέσα στόν ιδ΄ καί ιγ΄ αἰώνα. 2

Ἔτσι βλέπουμε ὅτι στήν περιοχή αὐτή ἄρχισαν νά κατοικοῦν Ἕλληνες ἀπό τόν ιδ΄αἰῶνα π. Χ. Ἀργότερα ἀπό διάφορα διαμερίσματα τῆς Ἑλλάδος, ὅπως Λακωνία, Ἄργος, Κρήτη, νησιά τοῦ Αἰγαίου, Κύμη τῆς Αἰολίας καί ἀπό ἀλλοῦ, ἦλθαν καί ἐγκαταστάθηκαν στήν περιοχή τῆς Λυκίας, Παμφυλίας καί Κιλικίας καί ἀνέπτυξαν ἀξιόλογο πολιτισμό. Καί μόνον τά καταπληκτικά μνημεῖα πού βλέπουμε σήμερα στούς τόπους 76 κατεστραμμένων ἀρχαίων πόλεων τοῦ νομοῦ Ἀτταλείας καί τά ἀμυθήτου ἀξίας ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῶν ἀνασκαφῶν, πού ἐκτίθενται στά ἀρχαιολογικά Μουσεῖα τῆς περιοχῆς, μαρτυροῦν τό μεγαλεῖο καί τή λάμψη τοῦ ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καί στό τμῆμα αὐτό τῆς Ν.Δ. Μικρᾶς Ἀσίας.

sidi-2

1 Γ ΠΠ.Ι σελ.7.

2 Μ.Π.Ε. σελ.44.

Ιστορία Ιστορία Εξαρχίας Σίδης Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ